Att vilja och att kunna

Det räcker inte med att vilja inom politiken, man måste också ta hänsyn till verkligheten och vad som är möjligt. Men den politiska viljan är en nödvändig förutsättning för resultat. Saknas redan viljan, då lär man heller inte uppnå bra resultat.

Beträffande det 33-punktsmanifest om invandringen som antogs på Sverigedemokraternas Riksårsmöte - tillkommet på förslag av partistyrelsen och ursprungligen vårt initiativ - har förekommit en del missuppfattningar. Tanken var att det just skulle manifestera en politisk viljeinriktning och vara konstruktivt, genom att ange konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de allvarliga problem som nu borde kunna vara uppenbara för envar.

Tanken var inte att vi skulle bli låsta av enskilda formuleringar, inte heller att listan skulle utgöra något slags tak. Tvärtom: formuleringarna ska kunna finslipas och listan ska kunna byggas ut med fler punkter. Varje punkt ska också kunna kompletteras med förklarande kommentarer.

På detta webbdokument ska vi fortlöpande redovisa vårt förslag på reviderad och kompletterad text.

Jan Milld xxxxxxxxxxxKenneth Sandberg

 

Förslag till utveckling av

åtgärdsmanifestet


A. Ärendehanteringen, 

dvs villkoren för utfärdande av uppehållstillstånd och medborgarskap

1. Sverige ska inom EU stödja förslagen "Safe haven", dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

2. En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner, nämligen att flyktingmottagandet skall ske i närområdet.

3. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet - eljest ingen handläggning och prövning.

4. Fullgod presentation av identitet - eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.

6. Obligatoriska tester gällande HIV samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7. Asylsökande som begår brott - även av mindre grov art - ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.

8. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut. Inget fortsatt bistånd utan medverkan till återvändande.

10. Den som gömmer f.d. asylsökande, som ska avvisas, straffas.

11. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

12. Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

13. "Danska regler" för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.

14. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

15. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

16. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

17. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

18. Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap. Kunskaper i svenska språket och svenska förhållanden ska vara självklara förutsättningar.


B. Omprövningar/utvisningar,

dvs omständigheter som befogar detta

1. Upphävande av uppehållstillstånd och utvisning av utlänningar vid grov brottslighet eller upprepad brottslighet.

2. Även svenskt medborgarskap ska vid brottslighet kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap.

3. Sanktioner mot länder som vägrar ta emot sina egna medborgare.

4. Lagändringar, så att köpta medborgarskap kan återkallas.

5. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att "flyktingen", snart efter sitt PUT, kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.

6. Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets religion, påbud och traditioner.


C. "Integrationsfrågorna",

dvs villkor och krav på anpassning

1. Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

2. Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

3. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

4. Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab på offentlig plats. Maskeringsförbud ska här gälla.

5. Nej till fler moskéer.

6. Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

7. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

8. Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att "avsvenskas".

9. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.

10. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

11. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

12. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd "diskriminering av invandrare".

13. Nej till könsuppdelade sim- och gymnastiklektioner.

14. Förbud mot kusinäktenskap.

15. Nej till konfessionella friskolor.

16. Ingen tolktjänst vid körkortsprov.

17. Slopa hemspråksundervisningen.

18. Svenskundervisning ska vederbörande betala själv efter tre år i Sverige.


 Se vidare:

Fas 2 i Danmark

Maskerings- och uniformsförbud

Konventionen

Moratorium

Fakta om invandringen

Nytt läge i SD


  Startsidan, Jan Millds hemsida