Politik är att kunna

Massinvandringen och det mångkulturella projektet har inneburit djupgående förändringar av det svenska samhället - mest av negativ art. Ändå finns ingen opposition i riksdagen mot den förda politiken, alla sju riksdagspartierna är överens om inriktningen. Den opposition i frågan som finns, den finns än så länge utanför riksdagen och den representeras av Sverigedemokraterna.

Även om Sverigedemokraterna har synpunkter även inom andra politiska områden är det rimligt att än så länge se just invandringspolitiken som partiets huvudfråga. SD erbjuder genom sin existens en valmöjlighet beträffande invandringen. Genom att lägga sin röst på SD kan man som väljare ge uttryck för sin önskan om politisk kursändring i denna fråga.

Men en sak är att se problem i sammanhanget, en annan att komma med förslag på konkreta åtgärder. Vad vill Sverigedemokraterna?

Vid partiets riksårsmöte i Norrköping den 7-8 maj 2005 antogs - på förslag av partistyrelsen, och ursprungligen på initiativ av Kenneth Sandberg och mig - ett invandringspolitiskt manifest på 33 punkter.

Uttalandet löd enligt nedan, med några förklaringar tillkomna i efterhand, inom parenteser, samt med mindre omformuleringar på punkterna 2 och 25, gjorda av mig och KS.

Jag ska till denna sida löpande ge kommentarer och förtydliganden.

Jan Milld

Kan välfärden räddas? Kan tryggheten, socialt och ekonomiskt, återupprättas? En förutsättning för att lyckas med detta är att Sverige slår in på en annan kurs beträffande invandringspolitiken.

Till Danmark minskar nu såväl asylinvandringen som anhöriginvandringen. Till Finland har invandringen alltid varit låg. Sverige beviljade under perioden 1994-2003, per capita, mer än tio gånger så många uppehållstillstånd åt asylsökande som Finland gjorde.

Hur kan detta komma sig? Också Finland har ju undertecknat Genevekonventionen. Förklaringen ligger i vår utlänningslag och en extremt liberal praxis. Viljeinriktningen hos våra politiker och myndigheter skiljer sig från den i andra länder.

Invandringen till Sverige är, och har under lång tid varit, av sådan omfattning och karaktär att förutsättningarna saknas för en fungerande assimilering. Personer med utländsk bakgrund är nu mångfaldigt överrepresenterade i den grova brottsligheten. Årligen kostar den förda invandringspolitiken svenska folket betydligt mer än 100 miljarder kronor.

Ett moratorium beträffande fortsatt asyl- och anhöriginvandring vore önskvärt - en radikal åtstramning ett måste! Att detta är möjligt visar exemplet Danmark - dvs om den politiska viljan finns.

 

Sverigedemokraterna förespråkar följande 33-punktsprogram:

1.

Sverige ska inom EU stödja förslagen "Safe haven", dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

(Sverigedemokraterna stödjer alltså i det här fallet tankarna i det förslag som lagts fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair och som innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av EU-länderna i fortsättningen skall bege sig till en av EU upprättad säker zon utanför EU-området där ärendet behandlas. De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika medlemsländerna.

Om förslaget förverkligas skulle det t ex kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra EU-länder och sedan på olika sätt håller sig kvar där t ex genom att dölja sin identitet.)

2.

En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner, nämligen att flyktingmottagandet skall ske i närområdet.

3.

Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet - eljest ingen handläggning och prövning.

4.

Fullgod presentation av identitet - eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5.

Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.

(Motivet bakom detta förslag är att kunna säkerställa den sökande personens identitet, vilket är grundläggande för beslutet samt att underlätta polisens arbete i händelse av att personen senare skulle begå brott i landet.)

6.

Obligatoriska tester gällande HIV samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7.

Asylsökande som begår brott - även av mindre grov art - ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.

8.

Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9.

Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10.

Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

(Sverigedemokraterna betraktar det som uppenbart att det är föräldrarnas önskan om uppehållstillstånd som medvetet eller omedvetet driver barnen till apati. I likhet med regeringen motsätter sig därför partiet allmän amnesti till dessa barn och deras familjer, eftersom detta med största sannolikhet bara skulle förvärra problemet.)

11.

Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12.

"Danska regler" för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.

13.

Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14.

Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15.

Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16.

Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17.

Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18.

Upphävande uppehållstillstånd vid grov brottslighet. Även svenskt medborgarskap ska i sådana lägen kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap.

(Utöver detta bör även möjligheten att i särskilt grova fall kunna upphäva medborgarskapet för invandrare som relativt nyligen erhållit enbart svenskt medborgarskap, utredas. Det senare kräver dock, förutom en lagändring, också ett tillstånd från brottslingens ursprungsland, vilket vid behov skulle kunna uppnås genom att t ex koppla frågan till biståndspolitiken.)

19.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20.

Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att "flyktingen" kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.

21.

Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets påbud och traditioner.

(Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler. Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper. Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.)

22.

Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23.

Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24.

Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25.

Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab. Maskeringsförbud ska här gälla.

26.

Nej till fler moskéer i vårt land.

27.

Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28.

Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29.

Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att "avsvenskas".

30.

Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.

(Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas. Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar. I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas. Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund. De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.)

31.

Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32.

Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

33.

Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd "diskriminering av invandrare".


 Se vidare:

Maskerings- och uniformsförbud

Konventionen

Moratorium

Fakta om invandringen

FN-deklarationen, § 25

Nytt läge i SD


  Startsidan, Jan Millds hemsida