Denna text knyter an till det åtgärdsmanifest på 33 punkter, beträffande invandringspolitiken, som antogs av Sverigedemokraternas riksårsmöte i maj 2005.

Artikel 25

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 25:

Art. 25. 1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.

Ett resurskrävande åtagande, alltså.

Vilka ska genom sina arbetsinsatser se till att dessa resurser finns till förfogande?


 Se vidare:

Hela FN-deklarationen

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida