Denna text knyter an till det åtgärdsprogram på 33 punkter, beträffande invandringspolitiken, som antogs av Sverigedemokraternas riksårsmöte i maj 2005.

Konventionen

New-York-protokollet från 1967 är ett tilläggsprotokoll till Genevekonventionen. Åtagandet i den ursprungliga konventionen, för länder i Europa, gäller bara flyktingar från andra delar av Europa. Genom New-York-protokollet utvidgas åtagandet till hela världen.

Innebörden av SD-linjen är inte att skyddsbehövande inte ska få skydd. Innebörden är att

a) varje region ska kunna ta hand om sina flyktingar

b) FN - och Sverige genom FN - ska kunna ge ekonomiskt stöd för att bistå fattiga regioner. Varje krona i bistånd den vägen kan hjälpa många, många fler, än vad som blir fallet om människorna ifråga kommer till Sverige.

Tanken med Genevekonventionen har också från första början varit att en flykting ska söka skydd i närmaste land, som undertecknat konventionen. Just detta är innebörden av den första-asyl-landsprincip, som successivt förfuskats och alltmer fallit i glömska.

Ett ifrågasättande av Sveriges fulla anslutning till tilläggsprotokollet från 1967 är befogat med bakgrund av att

1. Sverige har haft och fortsätter att ha en invandring varje år motsvarande en medelstor svensk stad.

2. Bara några få procent av de invandrade är flyktingar. 1)

3. Denna invandring starkt bidragit till de allvarliga demokratiska, ekonomiska och sociala problem som Sverige nu lider av.

I den utsträckning som det verkligen rör sig om skyddsbehövande som kommer till Sverige från olika muslimska länder borde det vara en bättre lösning att de söker sig till andra muslimska länder, där det redan finns moskéer och där den muslimska kvinnoklädseln inte behöver uppfattas som ett avståndstagande från det samhälle man lever i.

Jaså, finns inga muslimska länder som är demokratier och respekterar mänskliga rättigheter?

I så fall måste det vara en varningsklocka - då talar detta för att vi bör undvika att släppa in många muslimer i Sverige! En balkanisering av Sverige kan få helt förödande konsekvenser, det kan ge våldets krafter ett definitivt övertag.


 Se vidare:

Första-asyl-landsprincipen

Typiskt svenskt

Islam

 

1) Under 25-årsperioden 1980-2004 beviljades totalt 873.000 PUT.

Av dessa var knappt 21.000 konventionsflyktingar, dvs 2,5%.

Av de asylsökande som fick PUT - dvs 226.00 - var mindre än 10% konventionsflyktingar.

Under perioden gavs mer än 423.000 PUT åt anhöriga.


  Startsidan, Jan Millds hemsida