Hur det började

Behovet av snabbare och bekvämare - helst även billigare - transporter var uppenbart i början av 1800-talet..

Ur Hans Dahlbergs bok "Vårt 1800-tal":

"Regelbundna och varaktiga diligenslinjer för post- och persontrafik öppnades inte i Sverige förrän 1831. Sträckan Stockholm-Ystad avverkades på sex dygn med korta nattuppehåll. Den genomsnittliga hastigheten var sju och en halv kilometer i timmen. "

"Med följde en pojke som öppnade de talrika grindarna för sträckorna genom beteshagar och förde tillbaka hästarna. Diligenslinjerna påverkade inte böndernas skjutsningsplikt. Passagerarna på de enklare sittplatserna fick i motlut gå av och skjuta på."

Det var dock långtifrån självklart att Sverige skulle satsa på järnvägar. Många var emot detta och de saknade inte argument.

Det svenska kuperade landskapet, med alla dess höjder, djupa floddalar, sjöar och stora skogar lämpade sig inte för ångjärnvägar. Så var argumenten bland annat. Sveriges framtid låg på vattenlederna: kanalerna, kustfarten och haven. Dessutom hade vägtransporterna - särskilt för persontrafik - gjorts snabbare, fått högre turtäthet och blivit billigare.

Somliga föreställde sig att resor i sådana hastigheter skulle göra människor sjuka. Andra fruktade att järnet i skenorna skulle stjälas.

I Sverige fanns heller ingen tillverkning av vare sig lok, vagnar, järnvägsräls, signalmateriel etc. Det mesta måste köpas in från utlandet. Endast engelska järnvägsbolag kunde vid denna tid klara anläggningen och det skulle vara mycket resurskrävande. Regering och riksdag tvekade.

Utvecklingen i andra västeuropeiska länder och USA gav dock snart impulser som stärkte järnvägsförespråkarna i Sverige.

Novelty - så hette det lokomotiv som John Ericsson konstruerat, och som deltog i Rainhill-tävlingen i England 1829. John Ericsson, yngre bror till Nils Ericson, spelade en tidig roll i järnvägs-sammanhang.

 

Efter Rainhillkapplöpningen 1829 - där svensken John Ericsson deltog - började en järnvägsfeber sprida sig. Järnvägar, med ånglok från England, invigdes i bl.a Tyskland och USA. Varje år förbättrades ånglokens driftsegenskaper. Vid slutet av 1840-talet stod bara ett fåtal europeiska länder utanför, bland dessa Norge, Finland och Sverige.

Problemet var framförallt kapital. Vid denna tid fanns inte tillräckligt kapital på enskilda händer i Sverige för att ett så stort projekt som ett järnvägsnät skulle kunna finansieras privat.

Järnvägarnas kanske främste föregångsman i vårt land är greve Adolf Eugene von Rosen. År 1845 fick han tillstånd att anlägga järnvägar i mellersta och södra delarna av Sverige. De engelska finansiärerna svek dock i sista stund, varför von Rosen inte förmådde förverkliga mer än en liten del av sina planer. Han medverkande ändå till ett genomslag i Sverige för uppfattningen om järnvägarnas nödvändighet.

I september 1849 öppnade von Rosen Frykstabanan mellan Fryken och Klarälven, en sträcka på drygt 7 kilometer. Vagnarna drogs då av hästar. Trafik bestod mest av godstrafik, bara till någon del av persontrafik.

Ytterligare några järnvägssträckor för smalspår byggdes med privat kapital. Den första ångloksdrivna sträckan för allmän trafik blev Nora - Örebro, öppnad i mars 1856.

Andra pionjärer i det sammanhanget var Carl Edward Norström och Claes Adolf Adelskiöld.

Det var Adelsköld som i maj år 1849 tog det första spadtaget till Frykstabanan. Han ledde sedan byggandet av flera liknande järnvägar i Värmland. År 1855 blev han chefsingenjör vid byggandet av järnvägen mellan Gävle och Falun, färdig 1859. Sammanlagt verkställde Adelsköld undersökningar, planer och ritningar för bortåt 400 mil järnväg, varav han själv byggde knappt 100 mil. Han blev därmed den störste byggaren av privata järnvägar under 1800-talet.

Norström medverkade också i planerandet eller fullbordandet av några av dessa och andra privata järnvägsbyggen.

Det stod snart klart att om ett järnvägsnät skulle anläggas i ett så glesbefolkat land som Sverige måste staten garantera kostnaderna.1853 års riksdag beslöt att fem stamlinjer skulle anläggas som statsbanor: västra, södra, östra, norra och nordvästra stambanorna. Staten skulle där ställa kapital till förfogande.

Till stambanorna kunde anslutas bibanor och lokala banor, men på enskilt initiativ och med privat kapital.


Bannätets utveckling

Nils Ericson fick år 1855 statens uppdrag att tillsammans med en statlig järnvägskommitté planera och genomföra det stora projektet att bygga stambanorna.

Spårvidden skulle vara den engelska, 1435 mm, som kom att bli landets normalspårvidd. De privata järnvägarna byggdes i regel - av ekonomiska skäl - smalspårigt. Det betydde en spårvidd på 891 mm, i vissa fall 1067 mm.

I april 1855 togs vid Lövkulle i närheten av Alingsås det första spadtaget , för en Västra stambanan, mellan Stockholm och Göteborg. Den som ledde arbetet var Carl Edward Norström.

I maj samma år började arbetet på den Södra stambanan från Malmö och norrut. Statsbanebyggena sysselsatte snart en arbetsstyrka på 3.400 man.

Den 1 december 1856 kunde sträckorna Göteborg - Jonsered.och Malmö - Lund öppnas för allmän trafik

Samma år bildades SJ - Statens Järnvägar.

Eftersom järnvägarna också behövde snabba telegrafförbindelser mellan järnvägsstationerna etablerades snart ett samarbete mellan Telegrafverket och SJ År 1859 träffades en överenskommelse om gemensam användning av stolplinjerna utmed järnvägarna.

Ur boken "Svensk teknikhistoria", Hult m.fl:

"Den elektriska telegrafen hade från början blivit en följeslagare till järnvägen. Från 1850-talet byggdes järnvägar och telegraflinjer samtidigt och parallellt. Det gällde både stambanor och enskilda järnvägar."

År 1862 blev Västra stambanan, Stockholm-Göteborg, helt färdig. Restiden blev 14 timmar med s.k. snälltåg (av tyskans "schnell = snabb) , som då hade premiär.

Världens första stålbro för järnväg över Göta Älv byggdes två år senare.

Södra stambanan var ursprungligen namnet på järnvägen Malmö - Nässjö -Falköping, där den anknöts till den tidigare byggda Västra stambanan.

Efter tillkomsten av dåvarande Östra stambanan (Nässjö - Katrineholm), och därmed en närmre färdväg mellan sydligaste Sverige och Stockholm, kom begreppet Södra stambanan allt oftare att syfta på sträckan Malmö - Nässjö - Katrineholm(/Nyköping) - Stockholm.

Banverkets exakta definition idag på Södra stambanan är sträckningen från Malmö till Katrineholm respektive Järna (strax söder om Södertälje), där den anknyter till Västra stambanan. Södra stambanan är nu med undantag av Norrköping - Järna (Nyköpingsbanan) dubbelspårig

Västkustbanan byggdes på 1880-talet. Från början hade den sträckningen Malmö - Arlöv - Kävlinge - Teckomatorp - Åstotorp - Ängeholm.

För att täcka upp de större städerna i området har sträckning har senare ändrats till: Malmö - Lund - Kävlinge - Landskrona - Helsingborg - Ängelholm.

Under 1990-talet har banan byggts ut till dubbelspår. Innan dess användes sträckningen Hässleholm-Markaryd-Halmstad som ett alternativ för resor Malmö - Göteborg.

Järnvägsnätet år 1866
Järnvägsnätet år 1886

 

År 1866 öppnas både första delen av Norra stambanan, mellan Stockholm och Uppsala.

Norra Stambanan har idag sin sträckning Stockholm - Uppsala - Gävle - Ockelbo -Ljusdal-Ånge.

Den ursprungliga sträckningen mellan Uppsala och Ockelbo gick emellertid inte via Gävle utan via Sala, Avesta Krylbo och Storvik.

Genom övre Norrland är sträckningen Ånge - Bräcke - Långsele - Vännäs - Boden.

Banan är både kurvig och har större lutningar än som tillåts för moderna järnvägar, vilket gör att hastigheten mpåste hållas lägre.

Det faktum att Norra stambanan drogs många mil in i landet beror på antikustprincipen som militären drev igenom. Banan skulle inte vara lika lättangripen i inlandet som om den dragits utmed kusten. Idag pågår i övre Norrland byggandet av Botniabanan, för att åtgärda de brister som antikustprincipen medförde.

I Norrland finns även den viktiga Malmbanen, som går Kiruna - Luleå och Kiruna - Narvik. Den senare sträckningen har egentligen ett eget namn, Ofotsbanan. Sträckan mellan Gällivare - Luleå invigdes 1888, Den sista delen,, mellan Kiruna och Narvik invigdes 1903 av kung Oscar II.

Denna bana var primärt avsedd för malmtransporter från Kiruna och Malmberget men den användes även för persontrafik. "Lapplandsexpressen" tog 48 timmar Stockholm - Narvik.

Därutöver finns Inlandsbanan. Denna, som gick, som landet anger, längre in i Norrland. Den passerade bl.a. Sveg, Öresund, Vilhelmina och Gällivare.

Inlandsbanan skulle ha varit klar 1924, men först 1937 var den färdig. Det hade där inte handlat bara om att bygga nytt, utan också om att staten tog över befintliga privata sträckor.

Det var två år senare, 1939, riksdagen beslöt om ett allmänt förstatligande av enskilda järnvägar.

Järnvägsnätet år 1916
Järnvägsnätet år 1936

Under åren lopp har person- och godstrafiken på Inlandsbanan minskat successivt. Avregleringarna i början av 1990-talet gjorde att ett tiotal kommuner utmed banan kunde gå samman och överta den då nedläggningshotade Inlandsbanan av SJ.

År 1892 öppnades den första tågfärjeförbindelsen med utlandet: Helsingborg - Helsingör. Därmed var det svenska järnvägsnätet sammanlänkat med det på kontinenten.

Den första tågfärjeförbindelsen med Tyskland, Trelleborg - Sassnitz, öppnades 1909.

År 2000 öppnades Öresundsbron.

Det svenska järnvägsnätet är även anslutet med järnvägsnätet i Finland via järnvägslinjen mellan Haparanda och Torneå samt med tågfärja mellan Stockholm och Åbo. Trafiken mellan Finland och Sverige kompliceras dock av att det finländska järnvägsnätet har en bredare spårvidd än det svenska, 1524 mm. Detta löses genom byte av axlar eller boggier i Haparanda, Torneå och i Åbo.

 

Det första sträckan med dubbelspår hade tagits i bruk mellan Malmö och Arlöv, år 1900.

Dubbelspåret Stockholm - Göteborg stod klart 1958.

 

Det svenska järnvägsnätet var som störst 1939.

Då fanns 16.900 kilometer spår.

Under 1950-talet märktes en tilltagande konkurrens från framförallt landsvägstrafik och flyg. Till följd av detta lades många bansträckor ned., med en topp kring 1965.

Exempelvis försvann järnvägen på Öland 1961. Det var 1906 som en järnväg hade öppnats där, på sträckan Borgholm - Böda.

På 1980-talet inträffade en ny våg av bannedläggninar.

Den sista smalspårlinjen, Finspång - Hjortkvarn, lades ned 1987.

År 2006 fanns 11.500 kilometer spår, varav 9.400 km elektrifierade.


Teknikutveckling

De allra första åren hade man inga speciella godstågslok utan godset gick i de blandade tågen men efterhand som godstrafiken ökade blev man tvungen att mer och mer börja köra rena godståg respektive persontåg. Mellan vissa orter blev persontrafiken så omfattande att man också måste införa särskild lokaltrafik. Därför utvecklades efterhand särskilda ånglok för gods- och persontrafiken.

Efter användningsområde kan fyra typer av lok urskiljas:

Snälltågslok för lok med större hastighet än 90 km/h
Persontågslok för lok med hastighet mellan 70 - 90 km/h
Godstågslok för lok med hastighet mellan 50 - 70 km/h. De långsammare godstågsloken blir starkare än persontågsloken och kan dra tyngre tåg.
Växellok används på större bangårdar för att flytta vagnar. Oftast små och långsamma.:

Efter framdrivningen har under historiens gång tre huvudtyper av lokomotiv förekommit:

ånglok

diesellok

el-lok

De första lokomotiven av inhemsk tillverkning levererades i början av 1860-talet. Först med loktillverkning var Nyköpings mekaniska verkstad, följd av Motala mekaniska verkstad och Nyqvist & Holm i Trollhättan året därpå. Här var det alltså fråga om ångkraft.

Utan vatten och energiråvara ingen ånga.

Ångloken delas in i tanklok, som medför vatten och kol på själva loket, och tenderlok, som har detta i en särskilt vagn direkt efter loket.

Tanklok kan ha vattentankarna på olika ställen. Sidotankar är det vanligaste i Sverige, när tankarna finns på sidan av ångpannan, framför hytten.

Tankloken hade också den fördelen att de fick gå lika fort framåt som bakåt vilket i sin tur gjorde att man inte var i behov av vändskiva på slutstationen. Tankloken var smidigare som växlingslok.

Kol är det vanligaste drivmedlet hos ånglok, men långt ifrån det enda. Även ved, olja, torv och kolpulver har använts att elda med. Speciellt under andra världskriget var det svårt att importera kol till Sverige varpå ett flertal ånglok konverterades för att eldas med torv eller ved.

Ångloken kom successivt att ersättas med el-lok.

 

 

 

 

 

 

I Sverige har i huvudsak använt två typer av elektriskt drivna lok: Först kom D-loken, sedan Rc-loken. De tillverkades i Sverige, av ASEA.

Elektrifieringen av tåglinjer hade möjliggjorts av inte minst tack vare svensken Jonas Wenströms uppfinningar för kraftöverföring över långa avstånd.

Sveriges allra första järnbana med elektrisk drift kom i bruk 1890 vid Boxholms järnbruk i Östergötland. Längden var 750 meter och spårvidden blott 89 cm. Strömmen levererades av en generator om 220 volt och 90 ampere.

År 1895 öppnades den första elektriska järnvägen för persontrafik, som var den 11 km långa och smalspåriga sträckan Stockholm - Djursholm.

Elektrifieringen av spårvagnstrafiken i Stockholm och Göteborg, dvs lokaltrafiken, var genomförd i början av 1900-talet, för Stockholms del 1905.

År 1915 invigdes SJ:s första elektrifierade linje, Kiruna - Riksgränsen. 1923 var även sträckan Luleå - Kiruna elektrifierad.

Stambanan Stockholm - Göteborg var färdigelektrifierad 1926. Banan Stockholm - Malmö var elektrifierad 1933 och banan Malmö - Göteborg 1936

1942 var alla huvudlinjer elektrifierade.

Det sista ångloket togs ur tjänst 1972.

 

Under 1950-talet tillkom en annan typ av lokomotiv: diesel-lok, framdrivna med dieselmotorer.

Dieselloken indelas i två typer: dieselhydraliska och dieselelektriska. Dieselhydrauliska lok använder hydraulisk kraftöverföring mellan motor och drivhjul medan dieselelektriska drivs fram av elmotorer, vilka i sin tur matas från en generator driven av dieselmotorn.

I Sverige användes i huvudsak den dieselelektriska tågtypen. Den är en amerikansk konstruktion, men tillverkades på licens i Sverige.

Dieselloken har hos oss bara används på sidolinjer och vid växling på bangårdar. De flesta järnvägar i Sverige elektrifierades ju tidigt och elloken dominerade. Som framgår av tåget på bilden är hytten placerad i mitten, för att underlätta färd i båda riktningar.

Vidare kan nämnas rälsbussen. Denna drivs av en motor, vanligen dieselmotor. I bussen finns plats för passagere och en del bagage. Rälsbussen har förarhytt i båda ändar, vilket ger flexibilitet. Vid behov kan felea rälsbussar kopplas samman.

Rälsbussar började tillverkas på 1930-talet av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå. Den har varit vanlig på SJ-lnjer långt in på 1970-talet.

Till sist har vi pendeltågen, förortstågen vid våra större städer, eller moderna lokaltåg. Dessa har samma flexibla koncept som rälsbussen, med förarhytt i båda änder och möjlighet till korta eller långa tågset. Däremot är de el-drivna och kräver kontakt med ett el-nät.


Konkurrenskraft

Vilka utsikter har järnvägen att fortsättningsvis klara konkurrensen med andra trafikslag, som bilen, flyget, busstrafik och båttrafik.

Bilens fördelar framför järnvägen är uppenbara: den kan gå från dörr till dörr, exakt vid den tidpunkt man själv önskar, samtidigt som den kan ta bagage. Tågets fördel ligger i att man kan använda restiden för vila eller att få arbete utfört. Det kan också vara bekvämare, då man kan röra på sig under resan.

Jämfört med flyget har tåget fördelen att det är kortare avstånd för att ta sig till och från färdmedlet ifråga.

Samhällsekonomiskt har järnvägen fördelen framför både bil, buss och flyg i att vara mer miljövänligt, förutsatt attelektriciteten har framställts på ett miljövänligt sätt.

I vilken utsträckning denna samhällsekonomiska vinst slår igenom i det pris som konsumenten får betala tillhör avdelningen politik. Det kan styras, om viljan därtill finns.

 

Det finns en bok om svensk järnvägshistoria, som är något alldeles extra, något utöver det vanliga.

Det är Björn Kullanders bok "Sveriges Järnvägs Historia", utgiven 1994 på förlaget Bra Böcker. Det är en bok som har allt. Den ger överblick, skapar förståelse och på ett lättilgängligt sätt ger den centrala informationen.

Den som vill veta mer om svensk järnvägshistoria rekommenderas att låna denna bok på sitt närmaste bibliotek!

 


Jan Milld, den 8.1.2009

 

Järnvägar

En första rälsbana ovan jord byggdes 1798 mellan gruvorna och hamnen i Höganäs i norrvästra Skåne. Rälsen var av trä och vagnarna drogs av hästar.

Om i begreppet "järnväg" läggs att rälsen är av järn och att framdrivningen sker med motorkraft kan de första järnvägarna i Sverige dateras till år 1856.

Järnvägens genomslag är förknippad med industrialismen - i dubbel bemärkelse:

• Det var tekniska genombrott och industrialisering som möjliggjorde järnvägarna. Utan ångkraft - ingen järnväg.

• Järnvägarna möjliggjorde sedan tunga godstransporter långa sträckor på ett snabbare och billigare sätt än tidigare, varigenom den fortsatta industrialiseringen påskyndades.

I vissa fall kompletterade järnvägarna de kanaler som byggts, i andra fall kom de att konkurrera med kanalerna.

Det var under andra halvan av 1800-talet som järnvägsutbyggnaden tog fart i Sverige.

Med järnvägen minskade restiderna radikalt. För en hästdiligens hade resan Stockholm - Göteborg tagit en en hel vecka. Med järnväg kunde resan snart klaras på 14 timmar - något som sedan minskades successivt, i takt med att man fick fram snabbare lokomotiv.

Innan järnvägen kom hade Sverige inte någon gemensam tid. År 1879 infördes samma tid vid alla järnvägsstationer. Vi fick svensk normaltid

Hur det började

Bannätets utveckling

Teknikutveckling

Konkurrenskraft