Inledning

Som framgår av sidan om Snapphanekriget hade bönderna i Göingetrakten - i gränstrakterna mellan Skåne, Småland och Blekinge - tillgång gevär som var av bättre kvalitet än den svenska armén. Göingebössen.

Varifrån komma dessa gevär?

 

Jo, det var egen produktion. I Göingentrakten både bröt man järnmalm och framställde järn. Man hade dessutom skickliga smeder, som kunde tillverka gevär av hög kvalitet från järnet.

Hur var detta möjligt?


1. Järnåldern

Den svenska järnåldern beräknas ha börjat kring år 400 f.Kr. Det var alltså den tid, då man i Sverige kunde framställa föremål av inte bara - som tidigare - brons, utan även av järn.

Det handlade först om s.k. myrmalm eller sjömalm - järnmalm som hämtats upp ur myrar eller från sjöbottnar. Det var en i princip förnybar malm, då den tillkom genom avlagringar från järnhaltigt vatten.

Just i Småland fanns det gott om sådan malm. På småländska höglandet fanns också malmådror ganska ytligt i bergen, alltså ganska lätt åtkomliga när man gick över till malmbrytning i berg.

Många lämningar av järnugnar och järnhantering har hittats i Småland, det tyder på att Småland en gång har försett även andra landsändar med järn.

Utvecklandet av hantverket och av tekniken kring järnmalm och järnframställning hade alltså pågått under åtskilliga sekler vid tidpunkten för Snapphanekriget på 1600-talet.


2. Malmbrytning

Malmbrytningen var enkel, när det gällde myrmalm. När myrarna på sensommaren eller hösten var något uttorkade men inte hade frusit för hårt kunde man stöta ner en trästake i dyn. Om spetsen på den var brun, eller rostfärgad, visste man att det fanns järn. Då var det "bara" att fiska upp det med håvar eller skopor.

Ända fram till 1100-talet användes endast myr- och sjömalm till svensk järnhantering och i vissa landsändar - Småland. Dalarna, Norrland, och även i Finland och Norge - har den typen av malm använts ända in på 1800-talet.

Under medeltiden lärde vi oss gruvdrift av tyska bergsmän som kom i "Hansans spår". Den första bergsmalmen bröts möjligen på Utö i Stockholms skärgård, för vidare bearbetning i smedjor i Visby.

Ur "Svenskt arbete och liv" av Eli Heckscher:

"... jämförelsevis tidigt fick myrjärnstillverkningen vid sin sida en bearbetning av bergmalm för utvinning av järn. Exakt hur gammal denna gren av bergshanteringen var kan ej sägas med säkerhet, ty den måste ha varit väsentligt äldre än de äldsta urkunder som beröra dem; de skrivna källor som omtala den gå ej längre tillbaka än början av 1300-talet och gälla Norbergs bergslag i norra Västmanland, uppemot Dalagränsen.

Den enda någotsånär säkra hållpunkt man därutöver har för åldern av järnhanteringen på bergmalm är ett antal fynd som gjorts i Visby och som på grund av sitt läge måste gå tillbaka till 1100-talet. Det gäller malm och slagg, som efter analysen att döma .. härstamma från Utö gruvor i Stockholms skärgård. ...tämligen säkert att gruvdrift där gick så långt tillbaka som 1100-talet, och kanske förekom den lika tidigt också på andra ställen, fastän det är omöjligt att veta någonting därom."

Då, på 1100-talet, bröt man med sk tillmakning. Genom öppen eld upphetsades berget, varefter det avkyldes med vatten och bearbetades för hand med släggor och spett. Vedkonsumtionen blev med denna metod mycket hög. När gruvbrytningen på Utö upphörde var ön helt kalhuggen på skog.

Det dröjde ända in på 1600-talet innan man, med hjälp av krut, kunde spränga loss malm ur berget. Det skedde första gången 1635, i Lappland.På 1720-talet hade krutet kommit allmänt bruk vid malmbrytning. Det var dock dyrt.

Genom uppfinningar av Alfred Nobel i slutet av 1800-talet - först nitroglycerin (som var farlig att hantera), sedan dynamiten (som inte var lika kraftfull och inte tålde vatten) och slutligen spränggelatinet - kunde berg sprängas under kontrollerade former. Nu var man inte hänvisade brytning i dagbrott, man kunde göra gruvschakt, djupt ned i berget.

Andra utmaningar vid malmbrytningen var att

a) få upp malmen från djupet - "uppfordringen"

b) hålla gruvorna fria från grundvatten.

Där möjligt användes vattenkraft eller vindkraft för att driva vinschar, annars användes hästar eller oxar (varvid tillgång till hö blev en förutsättning för gruvdriften). Tekniska insatser inom dessa områden gjordes av framstående svenskar som Christoffer Polhem (1661-1751) och Mårten Triewald (1691-1747).

Ur "Svenska krönikan " av Ohlmarks/Baehrendtz:

"År 1691 demonstrerade han inför Karl XI den jättestora modellen till en ny maskin för uppfordring av malm ur gruvorna. Polhem utbytte de läderlinor, i vilka förut uppfordringsverkets tunnor varit fästa mot billigare och hållbarare trästänger. Det hela drevs med vattenkraft och ett enda hjul, tunnorna fördes automatiskt ur schaktet i dagen, där de lika automatiskt tömdes genom att bottnen öppnades."


3. Järnmalm i mellan-Sverige

I Bergslagen, ett område som omfattade Västmanland, södra Dalarna och östra Värmland, fanns på 1400-talet gruvbrytning på många orter. Bergslagen hade både järnmalm och skog till den ved som krävdes för "tillmakningen".

Ur "Boken om Sveriges historia" av Larsson m.fl.:

"...järnmalmsbrytningen bedrevs av en yrkesgrupp som gick under beteckningen bergsmän. De flesta bergsmän var bönder som vid sidan av jordbruket ägnade sig åt bergsbruk som säsongsarbete. Till följd av sina extrainkomster blev bergsmännen ekonomiskt privilegierade i förhållande till vanliga bönder; de utgjorde ett överskikt inom den senmedeltida svenska allmogen. Under politiska kriser kom de därför att ställa sig i spetsen för bönderna och vid vissa tillfällen även organisera väpnat motstånd. Under den oroliga tid som inleddes på 1430-talet spelade bergsmän som Engelbrekt Engelbrektsson en nyckelroll."

Vid sidan av norra Spanien var Mellansverige under slutet av medeltiden Västeuropas viktigaste järnleverantör.

En viktig gruva var också Dannemora, i norra Uppland. Där kom brytning av järnmalm igång under 1500-talet. Dannemorajärnet skulle komma att bli av hög kvalitet.

"Svenska krönikan ":

"Järnhanteringen befinner sig ...i oavbruten utveckling och geografisk utbredning från 1600-talets början till tiden kring 1700, då ... produktionen blivit nästan femdubblad. Sveriges del i världens samlade stångjärnsproduktion... uppskattades till hela 35%,.. Vår viktigaste avsättningsmarknad var England, av vars totala järnimport över 3/4 kom från Sverige."

Järnbruk i Mellansverige i slutet av 1600-talet
Järnbruk och kopparbruk 1600-1850

4. Silvermalm i Sala

När Gustav Vasa tillträdde som kung hade han stor skulder till Lübeck, han behövde också statsinkomster för att finansiera uppbygget av en armé och en flotta. Detta möjliggjordes, förutom höga skatter för bönderna, genom inkomster från Sala silvergruva, i nordöstra Västmanland.

Ur "1000 år. En svensk historia" av Häger/Norman/Villius:

"Silvergruvan i Sala upptäcktes 1510. Den blev snart Kronans viktigaste inkomstkälla eftersom den försåg centralmakten med stora kvantiteter av ett betalningsmedel som var lätthanterligt och gångbart överallt. På 1540-talet rörde det sig om inte mindre än 3.500 kilo silver årligen.

Sala var ett primitivt och farligt Klondyke, dit Kronan försökte locka arbetskraft, bl.a. genom att göra gruvan till en fristad för sådana som kommit på kant med samhället. 'Var och en man som biltog varder i riket, som arbete förmår göra för sitt bröd, skall hava frid på Salberget', stod det i Gustav Vasa privilegiebrev.

På 1540-talet hade gruvdriften vuxit ut till en storindustri med noga avgränsade yrkeskategorier; bergsmän och kolare, dagkarlar och gruvdrängar, sovringskarlar, vaskare, smältare, drivare, hyttväktare och blyskrivare."

Hundra år senare upptäcktes silverfyndigheter också i norra Norrland, nära gränsen till Norge, vid Nasafjäll.

Ur "Boken om Sveriges historia":

"År 1634 reste fogden i Pite lappmark ner till Stockholm för att inför riksrådet förevisa en bit malm, som en same hade hittat vid Nasafjäll nordväst om Arjeplog. Det var silvermalm!

Rådsherrarna fick nu stora förväntningar om att man skulle kunna finansiera kostnaderna för kriget genom inhemska ädelmetaller. Efter nederlaget vid Nördlingen samma år hade den svenska kronans kreditvärdighet sjunkit och behovet av reda pengar - silver - var enormt.

Redan två år senare hade 115 svenska så kallade bruksknektar transporterats till Nasafjäll och arbetade vid gruvan och hyttan. Frakterna av det färdiga silvret de 40 väglösa milen ner till kusten och frakten av förnödenheter till bruksknektarna ålades samerna."


5. Kopparmalm i Falun

Koppar var en metall som användes i mynt - vilka kunde bli mycket stora och tunga! Koppar användes även till yttertak på kyrkor och herrgårdar samt vid framställning av mässing.

Sverige hade, i Falun, Europas största koppargruva.

Kopparbrytning i där finns dokumenterad sedan år 1288, arkeologiska fynd tyder på att brytning kan ha påbörjats där redan under 900-talet. Vad som satte fart på den svenska kopparbrytningen var inte minst de fredsvillkor som Danmark dikterat för Sverige efter Kalmarkriget.

Kopparbrytningen i Falun kom tidsmässigt att sammanfalla med stormaktstiden. Det var också kopparexporten som till stor del finansierade den svenska krigsmakten. Tidvis svarade Falugruvan för 2/3 av den samlade världsproduktionen av koppar.

Ur "Boken om Sveriges historia":

"Koppar har sedan 1500-talets senare del exporterats med framgång, men en verklig fart på produktionen blev det efter 1613 då det bestämdes att delar av krigsskadeståndet till Danmark - Älvsborgs andra lösen - skulle finansieras genom kopparexporten. Expansionen fortsatte därefter och stod på topp vid århundradets mitt då det producerades 3000 ton koppar, av vilket det mesta exporterades. Detta motsvarade en betydande del av Europas totala kopparproduktion."

Den forcerade brytningen gjorde att det gång på gång inträffade omfattande ras. Det största raset skedde år 1687, då väggarna mellan de tre största dagbrotten, tillsammans med underliggande rum och orter störtade in och bildade den nuvarande Stora Stöten. Som kopparproducent förlorade gruvan successivt betydelse, andra malmer intog kopparens plats.

Kopparbrytningen gjorde att staden Falun i slutet av 1600-talet hade blivit landets i storlek andra stad (räknat på nuvarande geografiska område för Sverige). Det var 1641 som Falun fick stadsprivilegier.


6. Järnmalm i Norrbotten

De första malmproverna i Gällivare togs redan på 1660-talet, så förekomsten av järnmalm i norra Norrland var tidigt känd. Någon brytning av den norrländska malmen kom dock inte igång förrän långt senare.

Det var först på 1870-talet med Thomasprocessen, en ny metod att framställa stål ur fosforrik malm, som malmfyndigheterna blev kommersiellt intressanta. När sedan järnvägen byggdes till Malmfälten och vidare till Narvik fanns förutsättningarna för en större utvinning.

Det handlade om malmfält kring dels Gällivare, dels Kiruna. Staden Kiruna grundades långt in på 1900-talet.

1913 bröts det 7,5 miljoner ton malm i Sverige, varav drygt 6,5 miljoner ton exporterades. Cirka 5 miljoner ton kom från de lappländska malmfälten.

Luleå var ännu på 1800-talet en liten stad med endast ett par tusen invånare. Det var först med malmtrafiken som staden började växa. Med järnvägen följde elektrifiering samt etablering av järnverk och annan industri.


7. Annan malm

En annan metall som brutits i Sverige är guld. Denna fick dock aldrig någon nationalekonomisk betydelse som järn, koppar och silver.

Den första guldgruvan i Sverige var vid Ädelfors, nära Vetlanda i norra Småland. Det var 1737 som man där hittade guld.

1924 upptäcktes andra guldfyndigheter, i närheten av Skellefteå i Västerbotten. Detta utvecklades till Bolidengruvan.


Jan Milld, den 16.2.2007

 

Malmbrytning

Sveriges tillgångar av malm har under seklerna haft stor ekonomisk betydelse, inte minst för att bygga upp en krigsmakt och finansiera olika krig. Det handlar främst och tre slags malm: järn, silver och koppar.

Järnmalmsbrytningen kan geografiskt och tidsmässigt delas upp i två avdelningar.

Inledning

1. Järnåldern

2. Malmbrytning.

3. Järnmalm i mellan-Sverige

4. Silvermalm i Sala

5. Kopparmalm i Falun

6. Järnmalm i Norrbotten

7. Annan malm