Före Gustav Vasa

Redan under viktingatiden fanns den s.k. ledungen. En sjökrigsorganisation, baserad på värnplikt och skatteuttag. Den handlade del som kustbevakning, dels att gå ut med fartyg.

Dessa vikingafartyg tog sig fram med hjälp av både segel och åror, både vindkraft och muskelkraft. Vapnen var sköldar, svärd och spjut.

Efter vikingatiden råkade den svenska flottan i förfall.


Flottans födelse

På vikingatiden fanns det kungar, men riksorganisationen var lös och gränserna ganska diffusa. Den svenska flottans födelse brukar därför sättas till Gustav Vasas tid.

Då fanns även kanoner, som kunde placeras på fartygen.

Det var år 1522 som Sverige fick sin första flotta. Det skedde genom ett köp av från tyska Hansan, i samband med kriget mot danskarna. Det var fråga om tio skepp av typen "kogg".

Koggen var bred och hade flat botten, kunde därför ta mycket last. Öppningar kunde göras på sidorna, där kanoner skulle placeras.

Ur "Svensk historia under vattnet", Alexej Smirnov:

"Läget förändrades först när Lübecks köpmän, som finansierade Gustav Vasas krigsföretag, blev rädda för att pengarna de satsat skulle gå förlorade om svenskarna besegrades. Därför skickade de iväg en grupp på 750 välbeväpnade och erfarna tyska  legoknektar som anlände med tio skepp.

Detta inträffade den sjunde juni 1522 och man anser att det var just då som den svenska flottan föddes. Gustav Vasa köpte nämligen samtliga skepp på kredit för 42.000 mark, en gigantisk summa som motsvarade tio tunnor silver."

Det största av dessa fartyg var Lybska Svan, som blev Gustav Vasa flaggskepp. Det förliste utanför Öland tre år efter inköpet, år 1525.

Vid Gustav Vasas död år 1560 hade Sverige 30 krigsfartyg.

Under Erik XIV hade flottan en glansperiod. Antalet fartyg uppgick år 1566 till 68, med tillsammans cirka 2 000 kanoner. Besättningarna uppgick till totalt över 7 000 man - värvat sjöfolk och knektar.

Innan Gustav Vasa dog hade byggandet av ett nytt stort krigsfartyg, Elefanten, fullbordats.

Ur "Svensk historia under vattnet":

"Varje morgon kunde Gustav Vasa titta ut genom fönstren på slottet Tre Kronor och se hur hans makt och inflytande höll på att förkroppsligas i form av kravellen Elefanten som byggdes på Stockholms skeppsgård. Det skulle bli Östersjöns största skepp, ja inte nog med det, det skulle också bli det vackraste."

"Kravellen tog fem år att bygga och blev färdig år 1559, men Gustav Vasa fick aldrig tillfälle att se sin flottas stolthet i strid."

Efter ett slag mot danskarna under Nordiska sjuårskriget gick Elefanten på grund. Fartyget sjönk i Kalmarsund år 1564.

(Det fanns redan på 1530-talet ett annat stort svenskt krigfartyg med namnet "Elefanten". Detta skadades svårt i slaget vid Bornholm år 1535, under Grevefejden.)

Före 1564 hade ett än större krigsfartyg färdigställts: Mars.

"Svensk historia under vattnet":

"När Mars byggdes 1563 blev det Östersjöns största skepp, en tredjedel större än Elefanten som tidigare varit det största. Det nya flaggskeppet utrustades med hela 107 kanoner, men fick ett kort liv."

Fartyget Mars uppnådde en ålder av ett år. I en strid mot danska och lybska krigfartyg år 1564 träffade en kanonkula en kruttunna ombord. Elden spred sig snabbt ochMars exploderade. Fartyget gick till botten med några hundra besättningsmän.

Även danskarna hade dock svårigheter. De fölorade stora delar av sin flotta i två sjöslag under sjuårskriget, resten förlorades i en kraftig storm.


Tidigt 1600-tal

Nästa period - början på stormaktstiden - representeras av regalskeppet Wasa, som kapsejsade redan vid sin jungfrufärd 1628.

Bakgrunden till detta var att Gusav II Adolf beordrat att fartyget skulle förses med ett extra batteridäck. Därigenom byggas det högre än vad fackmännen tillrådde och högre än vad som var möjligt utan att Wasa skulle bli instabilt.

Det räckte sedan med en vindpust från sidan för att fartyget skulle få slagsida, ta in vatten och sjunka. Trots att kapsejsningen skedde mitt i Stockholm drunknade närmare 50 av de ombordvarande.

"Svensk historia under vattnet":

"Vasas förlisning blev en natonell katastrof. Bygget av skeppet tog nästan tre år, dess kostnad uppgick till fem procent av statens alla utgifter per år."

 

Under sina minuter till sjöss var Wasa en av de största och tyngst bestyckade krigsfartygen i världen. Hon var också utsmyckad med hundratals skulpturer i bjärta färger.

Det handlade inte bara om fåfänga och prestige. En förutsättning för att kunna genomföra kriget i Tyskland var att man hade en stark svensk flotta, som skydd mot den danska.

Efter slaget vid Femern år 1644 hade den svenska flottan ett övertag.

Wasa byggdes under en övergångsperiod för sjökrigföringen, från en tid då äntring var en viktig taktik till tiden då linjeskeppen började dominera sjöslagen med fokus på överlägsen eldkraft och strikta formationer. Wasa var försedd med både stor eldkraft och en hög akter, vilken kunde utgöra eldgivningsplattform i närstrid.

Kring år 1650 hade linjeskeppen helt tagit över. Dessa formerade sig vid sjöslag på linje och överöste varandra med kanonskott. Dessa kunde dock träffa och slå hål på fartyg bara ovanför vattenlinjen. Detta räckte inte för att sänka ett fientligt fartyg.

Ett stort problem vid strid till sjöss var signaleringen, som skedde med olika signalflaggor. Beroende på skymd sikt eller rök blev det ofta svårt att nå fram med ändrade order. Till detta kom trögrörligheten hos dessa stora segelfartyg, det tog lång tid att lägga om deras kurs. 

Ur "Stormakten som sjömakt", Historiska media:

"Före 1650 var det inte självklart att stora skepp var avgörande för styrkeförhållandena. Mindre fartyg och artilleribeväpnade handelsfartyg var ofta viktigare än de fåtaliga större skeppen."

"Större linjeskepp var nästan omöjliga att sänka med artillerield. Däremot kunde de nedkämpas genom att riggen sköts sönder eller genom att besättningarna decimerades av långvarig strid. De kunde även sättas i brand med specialpreparerade fartyg, brännare."

"Mindre örlogsfartyg med endast ett batteridäck byggdes för spaning, rapportering och för att erövra handelsfartyg. För detta betydde fart och goda seglingsegenskaper mer än artilleristyrka och motståndskraft. Från slutet av 1600-talet började sådana örlogsfartyg allmänt kallas fregatter."

Tiden under Gustav II Adolf, Kristina och Karl X Gustav innebar en tredje glansperiod för flottan. Amiralitetskollegium, grundades 1617 och organiserades 1634. Det ständiga båtsmanshållet inrättades 1635.


1658

Danmark hade beträffande flottan ett viktigt försteg fram för Sverige. Köpenhamn var isfritt hela året. Den svenska flottan förlagd till Stockholm, som hade strängare vintrar. Det gjorde dels att flottan inte kunde användas vintertid, dels att det blev en kortare säsong för att träna besättningarna.

Efter freden i Roskilde år 1658 förändrades detta. Med erövringen av Blekinge kunde en ny svensk flottbas grundläggas: Karlskrona. Där var det isfritt och hamnen låg skyddad bakom öar och uddar.

Betydelsen av detta framgår av att Karlskrona efter grundandet år 1680 på kort tid växte till att bli Sveriges i storlek tredje stad (störst var då Stockholm och Riga)!

Erövringen av Skåne år 1658 medförde en annan förändring av betydelse för flottan.  Fartyg byggdes av ek, som hade bra motståndskraft mot röta. För fartygs tillverkningen krävdes således tillgång till stora ekar, som var en bristvara. För att bygga ett tvådäckat linjeskepp kunde det gå åt cirka 2.000 ekar! I Skåne fanns dock mycket ek av nödvändig storlek.

En tredje förändring kom med erövringarna av viktiga öar i Östersjön - först Gotland 1645, sedan Ösel 1658. Detta förbättrade Sveriges strategiska läge, danskarna trycktes söderut.

"Stormakten som sjömakt":

"Med Karlskrona som bas... kunde norra Östersjön kontrolleras samtidigt som Sverige fick möjlighet att operera i södra Östersjön på samma villkor som danskarna."

Innan den nya örlogsbasen i Karlskrona stod klar hade Sverige dock hunnit göra smärtsamma erfarenheter.


Sent 1600-tal

Ur "Stormakten som sjömakt":

"Linjeflottor var stora och komplexa organisationer. För att fungera krävde de samordning av pengar, olika slags material, proviant, befäl, manskap och en välplanerad basstruktur. Att få en flotta till sjöss i rätt tid för att göra en krigsinsats krävde långa förberedelser och stor praktisk erfarenhet. Om besättningarna samlades medan materiel saknades och fartygen behövde reparation förbrukades provianten snabbt och manskapet reducerades ofta av epidemier. Om fartyg, materiel och proviant var redo men manskap saknades förföll materielen och provianten blev oanvändbar."

Karl XI:s förmyndarregering hade gjort inte mycket för att hålla flottan i tjänstbart skick. Följderna blev förödande i kriget mot Danmark 1675-79, med svåra förluster i två sjöslag.

"Stormakten som sjömakt":

"När... den svenska flottan drabbades av katastroferna vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 och Köge bukt den 1 juli 1677, då blottades svagheterna i det svenska stormaktsbygget. Hela konstruktionen byggde på en ohotad marin överlägsenhet som höll ihop förbindelserna över Östersjön. Nu gick inte detta. Tvärtom kunde danskarna i juni 1676 landstiga i Råå och först efter ett mycket kostsamt krig förmåddes den danska armén att lämna Skåne.

Förflyttningen av flottans örlogsbas till Karlskrona och införandet av indelningsverket även som rekryterings- och försörjningsgrund för båtsmännen samt den omfattande marina upprustningen under 1680- och 1690-talen ska ses mot denna bakgrund."

Här figurerade återigen ett för tiden gigantiskt krigsfartyg: Kronan - eller Stora Kronan som hon egentligen hette (det hade tidigare funnits ett svenskt krigsfartyg med namnet Kronan).

Kronan var en tredäckare, tyngre bestyckat än kanske något annan fartyg i Europa när det sjösattes 1668. Med ett deplacement på 2.200 ton var Kronan betydligt större än Wasa, som var på 1.300 ton.

Båda fartygen hade till stor del byggts med utländsk kompetens - Wasa främst med holländsk, Kronan främst med engelsk.

Bygget av Kronan kostade oerhörda belopp - detta i en situation då svenska statens kassakista egentligen var tom.

Problemen för svenska flottan började på hösten 1675, då den gick ut från Stockholm, under befäl av Gustaf Stenbock. Eskadern mötte inga fiender, men däremot höstväder och kyla - med svåra konsekvenser.

"Svensk historia under vattnet":

"De dåligt klädda matroserna blev sjuka en efter en. Bekymren övergick till en riktig tragedi när riksamiralen beordrade ankring nära Karlsöarna utanför Gotland i en strävan att samla ihop flottan, som vid det laget var utspridd över flera kilometer.

Uppehållsplatsen var inte utsatt för krigshandlingar men började ändå likna ett slagfält. Skeppen Jupiter och Postiljon kolliderade...

Knappt hade man fört isär de två fasthakade skeppen förrän det uppstod ett nytt missöde. Kronan tappade sitt ankare... De förkylda matroserna, vars ynkliga kläder genomträngdes av den iskalla vinden, försökte under en hel vecka dragga efter en den långa ankarlinan, som gick till botten tillsammans med ankaret. De hittade inget. Under sökarbetena hann över 2.500 man - mer än var femte av expeditionens medlemmar - förfrysa och bli sjuka. Dessutom började en stark vind blåsa upp. Många av skeppen fick skador, några gick på grund."

Efter att vinterisen lagt sig gick flottan åter ut. Befälhavare var nu en ämbetsman, Lorentz Creutz d.ä. På hans meritlista fanns att han som ordförande för trolldomskommissionen i Mora år 1669 medverkat till att 20 kvinnor dömdes till döden för häxeri.

Hans insats som befälhavare blev ingen framgångssaga. Signaleringen mellan de svenska fartygen fungerade inte, man missuppfattade varandra. Vid södra Öland gjorde Kronan en tvär manöver och tog in vatten genom öppna kanonportar. En lunta antände en kruttunna, som exploderade. Det väldiga fartyget sjönk inför ögonen på häpna danskar. 750 besättningsmän drunknade.

Förliste gjorde även amiralsskeppet Svärdet.

Den svenska flottan hade dock en anmärkningsvärd förmåga att återhämta sig. Det hade samband med att Sverige var så rikt på viktiga råvaror.

"Stormakten som sjömakt":

"Sverige var... väl försett med råvaror för att underhålla en örlogsflotta, dels genom inhemsk produktion, dels genom det flöde av maritima varor som passerade de hamnar som Sverige kontrollerade i Östersjön. Artilleri, tjära och mastträd var svenska exportproduker för sjömilitära behov och de inhemska tillgångarna av ek räckte för flottans behov. Knappast någon annan europeisk flotta hade så små problem med att finna råvaror som den svenska.  Det var en betydane fördel och förklarar en del av den uthållighet som flottan visade under stora nordiska krigets mångåriga påfrestningar."

Inför det långa kriget 1700 - 172  bestod den svenska örlogsflottan av dels en värvad båtsmanselit och dels indelta och roterade båtsmän.


Tidigt 1700-tal

I slutet av Stora nordiska kriget fick Sverige erfara vad den ryska flottan kunde ställa till med, efter att Ryssland åter fått tillträde till Östersjön.

Kring år 1719 härjades stora delar av den svenska östkusten svårt av ryska galärfartyg, i vad som kallats skärgårdskriget.

"Stormakten som sjömakt":

"Det ryska framträngandet till Finska viken medförde att den Östersjö som Sverige kunnat kontrollera från Karlskrona öppnades genom en bakdörr."..

"...tvåfrontskriget mot de danska och ryska flottorna skapade olösliga problem för den svenska flottan. När Karlskronabasen började byggas 1680 koncentrerades alla marina resurser mot huvudfienden, och den ende marine fienden, Danmark. Men 1715 tvingades man åter öppna den stängda basen på Skeppsholmen i Stockholm för de sjöstridskrafter, främst galärer, som byggdes för att möta den nya ryska flottan."


Sent 1700-tal

Under Gustav III upplevde svenska flottan en ny glansperiod. Den skicklige skeppsbyggaren Fredric af Chapman spelade därvid en viktig roll. Den svenska flottan uppgick år 1790 till 26 linjeskepp, 16 fregatter och 280 skärgårdsfartyg.

En bakgrund till de sammandrabbningar med Ryssland som skedde i slutet av 1700-talet var dels landförlusten mot Ryssland år 1743, dels Sveriges skamfilade rykte militärt efter den svaga insatsen i Pommerska kriget 1757-1762, mot Preussen.

En roll kan ha spelats också av ambitioner hos Gustav III att gå till historien som en krigarkonung. Sant är att han själv fanns med i frontlinjen och man led inte bara nederlag.

Till skillnad från Stora nordiska kriget, som var ett svenskt försvarskrig, var det denna gång Sverige - eller Gustav III  - som drev fram kriget.

Det nya kriget mot Ryssland pågick från 1788 till 1790 och innehöll många sjöslag. Det blev stora manskapsförluster som måste ersättas. Några av de större sjöslagen var slaget vid Hogland i juli 1788, slaget vid Öland i juli 1789, första slaget vid Svensksund i augusti 1789, slaget utanför Reval i maj 1790, "Viborgska gatloppet" i juli1790 och andra slaget vid Svensksund i juli 1790.

I båda slagen vid Svensksund användes galärflottan. Det andra slaget vid Svensksund blev den största marina segern någonsin för den svenska flottan.

Efter denna seger kunde fred slutas i Värälä utan territoriella förändringar.


Sveaborg

Fästningen Sveaborg utanför Helsingfors är Sveriges genom tiderna dyraste försvarsprojekt. Den omfattar flera öar vid inloppet till Helsingfors, och är en av världens största sjöfästningar.

En bakgrund till uppförandet av denna fästning var förlusten av fästningen Fredrikshamn längre in i Finska viken år 1743, och förlusten av Viborg år 1710/1721.

Byggandet av Sveaborg inleddes år 1748 och var i huvudsak klart 1772, då skaparen av detta "Nordens Gibraltar", Augustin Ehrensvärd, avled. I arbetet, som således pågick under åtminstone 24 år, deltog som mest 7.000 man.

I kriget mot Ryssland 1808-09 kapitulerade kommendanten Carl Cronstedt på ett tidigt stadium. Efter bara några veckors belägring lämndes fästningen över till ryssarna. Där ingick skärgårdsflottan på 200 fartyg.

Återigen hade enorma belopp "kastats i sjön".


Efter segelfartygen

De tekniska förändringar inom flottan under 1800-talet blev många och genomgripande, för Sverige som för övriga Europa.

Flottans sista större linjeskepp, "Stockholm", byggdes 1832-56. Den försågs senare med både ångmotor och propeller.

Flottans första järnfartyg var "Svalan", klar år 1845.

De första ångfartygen var "Oden" och "Gylfe", byggda år 1834. Dessa var dock mer bogeserare och transportfartyg. Det första ångdrivna stridsfartyget var ångkorvetten "Thor", klar år 1841.

Det var här fråga om hjulångare. Det första propellerdrivna stridsfartyget var korvetten "Gävle", klar år 1848.

Dessa första ångfartyg var samtidigt segelfartyg, utrustade med rigg och segel.

Det första ångdrivna järnfartyget i den svenska flottan var ångslupen "Kare", klar år 1847.

Det första bepansarade fartyget var pansarbåten "Svea", levererad år 1885.

Den första svenska ubåtstypen kom på 1920-talet, bestyckad torpeder. Ytgående torpedbåtar fanns redan på 1880-talet.


Jan Milld, den 18.8.2008

Se vidare:

Karlskrona

Karoliner

Skärgårdskriget

Externa länkar :

Hans Högman

Flottan

Även om Sverige varken är eller varit en ö, så har landet i praktiken alltid varit beroende av fartyg, för att nå olika delar av riket och för att nå andra länder. Vattnet spelade tidigare mer rollen av att förena olika områden än att skilja dem åt.

I konkurrens med andra makter - först främst Danmark, senare främst Ryssland - blev tillgången till en stark flotta av central betydelse.

Jämfört med Danmark led dock Sverige länge av ett handikapp genom att inte ha tillgång till en isfri örlogshamn vintertid.

Svenska flottans födelse brukar sättas till år 1522, under Gusav Vasa.

Med erövringarna 1658 gavs i flera avseenden bättre förutsättningar för den svenska flottan.

Ett återkommande fenomen har varit dyra satsningar på prestigefyllda jättefaryg, vilka snart gått under. Pengar som s.a.s. kastats i sjön...


Före Gustav Vasa

Flottans födelse

Tidigt 1600-tal

1658

Sent 1600-tal

Tidigt 1700-tal

Sent 1700-tal

Sveaborg

Efter segelfartygen