Stora nordiska kriget

År 1700 var det slut på två decennier av fred, en ovanligt lång fredsperiod för vårt land på den tiden. Sverige angreps av Sachsen-Polen, i allians med Ryssland och Danmark. Under de första åren av kriget vann Sverige ändå slag efter slag och kunde i tur och ordning besegra alla motståndare - utom Ryssland.

Ur "Slaget vid Stäket":

"I början av 1708 låg den svenska strategin och därmed Nordens öde i vågskålen. Många i det svenska lägret hoppades på att armén skulle vända sig mot Baltikum, som till stor del erövrats av ryssarna under Karl XII:s tid på kontinenten, och kanske därefter gå mot Moskva. Karl XII beslutade sig dock för att gå direkt mot Moskva med motiveringen 'vi måste våga medan vi äro i lyckan'. Snart modifierades planen så att den svenska armén skulle marschera till Ukraina och förena sig med upproriska kosacker. Sedan skulle Moskva tas."

Med nederlaget vid Poltava 1709 förlorades cirka 9.000 svenska soldater. Det innebar en försvagning, men det var ändå inte mer än en tredjedel av Sveriges militära resurser. Viktigare blev en annan innebörd: antalet fiender ökade. Danmark gick genast in i Skåne. 1715 förklarade av Preussen och Hannover krig mot Sverige.

Fredsförhandlingar började med Ryssland i maj 1718, i Lövön på Åland - ett läge då Ryssland sedan ett par år ockuperade hela Finland. Karl XII förhalade ändå, han ville inte avstå några viktiga landsområden. Förhoppningar fanns om en allians med Ryssland, efter att ha besegrat Danmark-Norge. Vid sin sida i det diplomatiska spelet hade Karl XII den kontroversielle von Görtz.

Ur "Skärgårdskriget":

"Karl XII:s förhållande till tsaren var så vänskapligt, att han sommaren 1717 och 1718 ansåg sig kunna blotta de ostliga provinserna på allt försvar. Han litade på att tsaren skulle avvakta hans underkuvande av Norge."

Efter Karl XII:s död på hösten samma år blev hans syster Ulrika Eleonora svensk regent. Med Fredrik av Hessen-Kassel som gemål. Denne var överbefälhavare vid kungens död och som första åtgärd avblåste han fälttåget mot Norge. von Görtz arresterades och avrättades.

Sverige fortsatte att förhala en fredsuppgörelse, nu med hopp om stöd från Storbritannien..

"Slaget vid Stäket":

"...började Peters tålamod att tryta.. man ville nu snabbt ha en bra fred med Sverige. Man kan förstå den ryska frustrationen, det stod sedan länge klart att Sverige var militärt besegrat, men svenskarna verkade inte vilja inse detta faktum. Trots att den regering som efterträdde Karl XII hade en begränsad förmåga att föra krig, betedde sig den svenska ledningen som om man hade gott om tid..."


Galärfartyg

"Skärgårdskriget":

"Den sjöofficer, som kallade sig Peter Michailov, var i själva verket Rysslands härskare, Peter den store. Men denne uppträdde inte i vardagslag som tsar och kejsare. Utan föredrog att fylla någon underordnad post i sitt rike. Inom flottan hade han så småningom avancerat till viceamiral. Och Gud nåde den som på skeppsdäck glömde den titeln och kallade honom majestät. I land kunde han inneha rangen av av överste - såsom sådan tjänstgjorde han exempelvis i slaget vid Poltava. När han skulle resa mellan Petersburg och Moskva begärde han som varje annan officer i vanlig ordning pass av furst Mensjikov. Inom örlogsvarvets portar var han bara bas för timmermännen. Då arbetade han lika flinkt som de med yxa på stävar och spant, uppbar vanlig daglön och stod ödmjukt med mössan i hand för att motta order av amiral Apraksin. Det var tsar Peters metod att lära självsvåldiga ryssar västerländsk disciplin."

Ryssland hade redan i början av kriget visat sig förfoga över en ny typ av vapen: galärfartyg, framdrivna med muskelkraft, genom rader av roddare. Dessa hade två stora fördelar jämfört med vanliga örlogsfartyg:

• de kunde gå oberoende av vädret, de behövde ingen vind

• de kunde gå på grunda vatten.

Galärfartyg var som gjorda för att röra sig i skärgårdsområden. De kunde där röra sig snabbt och de kunde lätt göra strandhugg.

1704 kom ryska galärfartyg för första gången till användning, när staden Narva intogs. År 1708 nvändes de för att härja den finska sydkusten, varvid staden Borgå brändes ned. År 1710 användes de för att intaga Viborg, med dess viktiga fästning. År 1714 medverkade de till att Åland erövrades, samma år skövlades Umeå med hjälp av galärfartyg.

"Skärgårdskriget":

"... tsaren insåg... att det var just ett sådant fartyg som han behövde för sitt krig. Detta gällde nämligen den svenska kusten. I dess rika skärgårdar skulle den grundgående och lättmanövrerade galären vara det idealiska framkomstmedlet. Och mellan de tusende öarna hade dess båda fiender - de stora skeppen och det vreda havet - ingen möjlighet att förfölja dem."

 

"Slaget vid Stäket":

"Vi ser alltså hur den svenska krigsledningen i det längsta vägrade att uppmärksamma det hot som växte fram inne i Finska viken och som hade blivit helt uppenbart år 1704.

När man väl kom igång med åtgärder blev det som det ofta brukar bli, för lite och för sent. Man fick också göra den klassiska erfarenheten att ett nytt vapen inte tas fram över en natt, det tar tid för tillverkarna att lära sig tekniken... när den svenska galärbyggnationen kom igång hade ryssarna tio år erfarenhet av att använda vapnet i Östersjön."

Ur "Stormakten som sjömakt", Alexej Smirnov:

"Galärer kunde inte strida mot linjeskepp ute till havs och de var starkt beroende av baser på land. Östersjöns skärgårdar var emellertid utmärkta baserings- och operationsområden för roddfartyg och om de skyddades av en linjeflotta kunde de snabbt flyttas från ett operationsområde till ett annat för raider och amfibiekrig."


Skärgårdshärjningarna 1719

Det var den 10 juli 1719 som den ryska galärflottan lämnade Åland med kurs på den uppländska kusten, under ledning av amiral Fjodor Apraksin.

Det var ingen liten flotta, den var indelad sex divisioner - vardera på 20 galärer och 15 skärbåtar.

"Skärgårdskriget":

"Avdelningarna framgingo på linje med noggrann rättning. Ehuru knappt en kåre krusade vattenytan stod skummet vitt om stävarna. Ty en hundra fots galär kan uppnå en förvånansvärd snabbhet, när den framdrives av tjugo par åror. Och de ryska officerarna läto inte sitt folk spara armarna, ehuru man redan rott tretton timmar sedan man lagt ut från Rödhamn på Åland."

"Slaget vid Stäket":

"Antalet galärer har beräknats till 132 och antalet skärbåtar till cirka 100... med antagande att en galär hade 150 till 200 mans besättning och skärbåtarna cirka 50 man, har siffran 26.000 bedömst som rimlig."

"Styrkan stridsvärde höjdes av att det även fanns hästgalärer, som kunde ta ombord 20 hästar. Förmågan att snabbt kunna spana var viktig när man hade landstigit på en främmande kust..."

Den 11 juli, klockan tio på förmiddagen, ljöd ett kanonskott över Ålands hav. Sedan tändes vårdkasarna utmed den svenska kusten, som meddelade att en fara nalkades.

Dags att sätta sig i säkerhet eller göra sig redo för motstånd!

"Skärgårdskriget":

"Vårdkasarna utgjorde led i ett sedan urgamla tider brukat underrättelseväsen. De voro byggda som jättelika lappkåtor av mot varandra uppresta timmer. Ofta höllo de 10 meter i höjd. I kasens övre del var en kammare inrättad, genom vars gluggar utkiksposter i kritiska tider oavlåtligt spanade. Hit upp kom man på en slags stege, som utgjordes av de kvarlämnade grenarna på en i vårdkasen infälld stock. Hela rummet mellan dessa vaktrums golv och marken var fyllt med brännbara ämnen, som man när fara var å färde antände, därmed sättande hela byggnaden i brand. Som vårdkasarna vanligtvis voro uppresta på höga berg syntes deras olycksbådande signaler vida omkring. Och varskodde en vårdkase om fara, var den nästa genast redo att sprida budskapet vidare. Underrättelsen om en annalkande fara fortplantades därmed med telegrafisk snabbhet."

Det bjöds inte mycket motstånd från svensk sida. Inga svenska örlogsfartyg mötte inkräktarna.

Ändå var den svenska regeringen redan en vecka tidigare underrättad om vad som skulle hända. Rent allmänt stod det också klart, efter ryssarnas erövring av Åland, att det svenska fastlandet kunde stå näst i tur.

Efter år av krigande var Sveriges resurser hårt ansträngda, och det fanns inte mycket att sätta emot. Resurser måste ju samtidigt sättas av mot danskarna i söder.

Det hade bildats en "Stockholmsarmé", under befäl av general Carl Gustaf Dücker, för att försvara ostkusten. Den bestod på pappret av åtta kvalleri- och elva infanteriregementen, men vakanserna var många. I praktiken uppgick den till 9.000 man. Dessutom var utrustningen bristfällig, det fanns inte ens skor till alla.

Dess primära uppgift var att skydda huvudstaden, inte olika öar i havsbandet. Detta var ingen lätt uppgift, då galärfartygen förflyttade sig så snabbt. Det gjorde att den information som den svenska krigsledningen hade basera sina beslut på inte var helt tillförlitlig. Beslut måste inte desto mindre hela tiden fattas, om var tillgängliga styrkor skulle placeras.

"Slaget vid Stäket":

"Sverige hade anfallits med ett nytt vapen mot vilket man stod försvarslös. Fenomenet var en chock av samma dignitet som när det bepansrade sydstatsfartyget Merrimac helt plötsligt gjorde alla träfartyg omoderna..."

"Folkuppbåden upplöstes som agnar för vinden när de ryska trupperna närmade sig... I och för sig kunde allmogen föra ett framgångsrikt gerillakrig mot en ockuperande fiende, men ryssarna stannade aldrig tillräckligt länge på samma plats för att kunna bli känsliga för gerilla."

"Skärgårdskriget":

"Man gav sig icke lång tid på varje plats. Medan husen ännu stodo i lågor gåvo ryssarna sig iväg för att på nästa ö fortsätta sitt härjningståg. Innan den första dagens sol gått ned hade de också bränt Edö, Ingmarsö, Svartsö, Lådna, Hjälmö, Möja, Norra och Södra Stavsudda. Under måndagen blev också hela norra skärgården intill Kanholmsfjärden skövlad. En onekligen från mordbrännarsynpunkt aktningsvärd prestation."

De ryska soldaterna hade order om hur de skulle uppträda. De skulle inte ta fångar eller döda. Kyrkor skulle också skonas i den bemärkelsen att den inte sattes ibrand - däremot fick de plundras.

Uppdraget bestod i att förstöra så mycket som möjligt av infrastrukturen. Det betydde konkret att hus brändes och spannmål eldades upp. På Utö satte man gruvan där under vatten och malmen vräktes i havet. Skärgårdsborna berövades sina försörjningsmöjligheter, ställdes på bar backe.

Först skövlades Rådmansö, på eftermiddagen den 11 juli. Därifrån gick en fartygsgrupp norrut och avverkade Vätö, Väddö, Singö, Östhammar och Öregrund. I Gävle blev den dock stoppad.

En annan fartygsgrupp drog söderut. Innan den var färdig hade den vid månadsskiftet nått ändå ned till Norrköping. På vägen dit hade ryssarna skövlat Nynäshamn, Södertälje, Trosa och Nyköping.

"Skärgårdskriget":

"Många av båtarna förde med sig foder och spannmål i sådan mängd, att de liknade höpråmar. Men i de trakter de lämnade svalt människor och djur."

Dalarö undgick härjningar, eftersom där fanns en skans, med kanoner. I skydd av dessa kanoner hade ett 20-tal handelfartyg ankrat där. Ryssarna kapade nämligen även fartyg där de kom åt. Detta störde importen till Stockholm, tillförseln från Norrland skars av.

Därigenom drabbades inte bara skärgårdbefolkningen, i Stockholm uppstod livsmedelbrist och priserna gick i höjden.

Med sig hade ryssarna en proklamation till skärgådsbefolkningen, på svenska och tyska. På dessa anslag förklarade tsaren att syftet med aktionen inte var att erövra några landsområden - bara att sätta press på den svenska regeringen, för att framtvinga en fredsuppgörelse.


Baggensstäket

Det finns två sjöleder in mot Stockholm: den ena är Vaxholm norröver, den andra är Baggensfjärden med Stäket och Skurusundet söderöver.

Vaxholm var starkt befäst, vilket däremot inte var fallet med Stäket.

Ryssarna gjorde ett lamt försök att angripa Stäket den 16 juli, men begav sig sedan vidare.

Detta angrepp togs dock som en varningssignal på svensk sida, och förstärkningar gjordes. Under ledning av Baltzar von Dalheim sänktes några stenfyllda skutor vid Knapens hål, där det var som smalast. Dessutom byggdes en skans på södra sidan av sundet. Dit förlades också tre svenska galärfartyg.

Dessutom placerades skottpråmen "Svarta Björn" längre in, vid Skurusundets norra mynning. Denna pråm var flatbottnad och fylld med stora kanoner åt alla håll. Runtom den fanns stängselbommar, för att hindra att den kunde äntras i ett överraskande anfall.

På hemvägen från Norrköping gjorde ryssarna den 13 augusti ett nytt fösök mot Stäket.

"Slaget vid Stäket":

"Det ryska anfallet var nu inne på övertid. Tsar Peter hade uttryckt önskemål om att kampanjen skulle vara klar den 6 augusti, men de fantastiska framgångarna och bristen på motstånd hade förmodligen fått Apraxin att vilja fortsätta. Dagens operation var med största säkerhetinspirerad av de tidigare lyckosamma raiderna.

Att plundra och bränna Stockholm skulle kunna medföra stor ära, och även rikedom, för deltagarna. Från rysk sida ville man inte lämna de svenska vattnen utan att i alla fall ha gjort ett försök att kröna sin kampanj med en bedrift som inte skulle glömmas i första taget. Dessutom ingick det i uppdraget att göra ett försök mot Stockholm..."

Ryssarna satte först iland trupper vid Boo kyrka, dvs på norra stranden. Vid upptäckten av skansen på andra sidan och de svenska förstärkningarna backade man.

I ett andra försök skickades grenadjärer fram mot skansen, dvs elitsoldater med granatar. De tvingades dock upptäcka att runt skansen fanns ett skydd motsvarande senare tids taggtråd: spetsiga trädgrenar som hindrade dem att komma så nära att de kunde slunga iväg sina granatar.

Ryssarna inledde så ett större och samordnat anfall mot Skansen, för att komma åt den från även landsidan.

Under tiden var svenska förstärkningar på väg - dels en trupp under Rutger Fuchs, dels en annan trupp. Även sedan Fuchs anlänt med sina mannar var de väsentligt färre än ryssarna - cirka 700 mot cirka 6.000. Terrängen var dock oländig, vilket gagnade svenskarna. Det blev inga närstrider, utan man stod och sköt på varandra (med ganska dålig träffsäkerhet).

Enligt en beskrivning vräkte svenskarna härvid ryssarna i stort sett i sjön. Enligt en annan version ebbade striderna bara ut, när mörkret föll. Och dagen därpå gav ryssarna upp försöken att ta sig igenom sundet.

Vilken version som än stämmer så betydde förstärkningen vid Stäket i kombination med de svenska soldaternas insatser att Stockholm räddades.

Möjligen hade så skett ändå, med hjälp av Svarta Björn, även om ryssarna tagit sig igenom vid Stäket.

70 svenskar stupade i slaget vid Stäket.

"Slaget vid Stäket":

"... bara några få saker vi kan vara säkra på: att en strid mellan svenskar och ryssar utkämpades under kvällen den 13 augusti, att det främst var Södermanlands regementes Andra bataljon som stred, att striden endast utkämpades med eld, att visst eldunderstöd lämnades av de svenska galärerna, att striden avstannade vid mörkrets inbrott, att båda sidor då drog sig något tillbaka samt att ryssarna följande dag embarkerade sina galärer och sedemera avseglade."

Minnesmonument vid Baggensstäket

"Skärgårdskriget":

"Ryssarnas besök i Stockholms skärgård år 1719 hann sätta outplånliga spår. Man möter så gott som vid varje steg minnen från det fruktansvärda året. De äro också orsak till att Stockholm på saltjösidan är fattigare på kulturhistoriskt intressanta byggnader än på mälarsidan. Det har inte alltid varit så. Men 1719 strök skärgårdens 1600-talshus med. Och man förstår att 1700-talets godägare inte voro så livade för nybyggnader. De tyckte brandrisken var för stor."

Skärgårdskriget 1719 hade gjort 20.000 svenskar hemlösa. Värdet av allt det förstörda har uppskattats till 6 miljoner riksdaler. En svensk statsbudget kunde vid denna tid ligga på 5 miljoner rdr.

Ryssarna skulle 1720 göra ett nytt försök att angripa den uppländska kusten med galärfartyg, men detta stoppades. Däremot lyckades man detta år bränna i Umeå, än en gång.

Fredsuppgörelsen mellan Sverige och Ryssland slöts först 1721, i Nystad.

"Slaget vid Stäket":

"Slaget vid Baggensstäket ... är tillsammans med slaget vid Brunkeberg år 1471, då en svensk bondearmé besegrade danska och tyska riddare, bland de viktigaste fältslagen som utspelats i Stockholms närhet..."


Jan Milld, den 18.12.2007

 

Se vidare:

Krig på svensk mark

 

Externa länkar :

-

Skärgårdskriget 1719

Ett inslag, i slutet av det Stora nordiska kriget 1700-21 mellan Sverige och Ryssland var "Skärgårdskriget", där ryska galärfartyg svårt härjade den svenska östkusten, från Gävle i norr till Norrköping i söder .

Ett v iktigt slag stod därvid kring Stäket vid Baggensfjärden (ej att förväxla med Stäket vid Mälaren).

Redgörelsen nedan baserar sig på böckerna "Skärgårdskriget" av Erik Jonson (Rabén & Sjögren 1991) och "Slaget vid Stäket" av Ulf Sundberg (Historiska media 2006), som på flera punkter skiljer sig åt.


Stora nordiska kriget

Galärfartyg

Skärgårdshärjningarna 1719

Baggensstäket