Ny teknik

Tekniken för att åstadkomma TV-sändningar fanns, långt innan sådana kom till stånd i Sverige. En förklaring till att televisionen hos oss dröjde så länge kan ligga i en tveksamhet eller ett direkt motstånd.

Många ansåg att radion var ett överlägset media, eftersom man då inte blev bunden framför apparaten ifråga, utan kunde syssla med annat medan man lyssnade. Man upplevde inte behovet av rörliga bilder till ljudet. Det sågs också en fara i att TV-apparaten skulle bli till en "dumburk".

Anders Johnson argumenterar, i sin bok "Det svenska teleundret", att Sverige här missade ett tillfälle. Vårt land kunde ha blivit teknikledande och fått ytterligare produkter för sin exportindustri.

"Det svenska teleundret":

"År 1947 bildades Nämnden för televisionsforskning, där en grupp ingenjörer gjorde ett pionjärarbete. Men det dröjde ända till 1956 innan riksdagen beslutade om hur televisionen skulle organiseras, nämligen genom statligt monopol och reklamförbud.

Därmed förstördes tre potentiella marknader för svenska entreprenörer. Långhalningen av beslutet innebar att det tekniska försprång som TV-teknikerna tidigt hade etablerat inte kunde utnyttjas för att bygga upp en stark svensk apparattillverkning.

Monopolet innebar att det inte var möjligt för entreprenörer att starta sändnings- eller programproduktionsföretag. Reklamförbudet innebar en stor nackdel för svensk konsumentvaruindustri, som fick svårare att etablera starka varumärken."

Ur boken "Massmedier", Peterson/Pettersson:

"Sverige skulle snabbt ha kunnat utnyttja de engelska och amerikanska framstegen och införa television. Radion i Sverige var väl utbyggd, vi hade bra ingenjörer och ett kunnigt televerk. Men trots detta skulle det dröja förhållandevis länge innan tv nådde Sverige. De olika intressenterna, Tidningsutgivarna och Televerket, kämpade nämligen om vem som skulle få göra vad. Dessutom tyckte många att radion var ett överlägset medium..."

En statlig utredning hävdade 1946:

"Radion är mycket smidigare. Radiolyssnare kan läsa och handarbeta medan radion står på. Tv-tittare måste samlas runt apparaten, släcka belysningen och titta koncentrerat. Television verkar lika opraktiskt som smalfilm. Dyrt att bygga ut, tekniskt svårt och dessutom är det dyrt att göra program."

Den som tog patent på televisionen var skotten John Baird. Det skedde redan år 1924!

Ur "Massmedier":

"I USA utvecklade Vladimir Zworykin Bairds mekaniska sytem till ett elektroniskt system. Genom detta system kunde bilder omvandlas."

År 1930 visades TV-tekniken upp på biografen Röda Kvarn i Stockholm.

Ur "Bra Böckers lexikon":

"Den första överföringen av TV-bilder utfördes av den skotske ingenjören John Baird 1926. Redan i slutet av 1930-talet pågick reguljära sändningar i London från Alexandra Palace, vilka emellertid upphörde med kriget och startade på nytt i slutet av 1940-talet."

England var alltså först med reguljära TV-sändningar. Även i Frankrike förekom sändningar före andra världskriget.

Det var dock i USA, år 1945, som TV-sändningar kom igång i större skala.

Ur "140 år i ledningen", K.V. Tahvanainen:

"1948 blev en TV-sändare färdig på Tekniska Högskolan i Stockholm med en utstrålad effekt av 1 kW. En första demonstration av nämnden apparater ägde rum i juni 1949."

Ur "Hundra år i Sverige", Dahlberg:

"Danmark hade börjat med reguljära TV-sändningar 1951. Det året tillsattes en utredning i Sverige om införandet av television. Den var färdig med sitt betänkande 1954... Radiotjänst hade just då påbörjat regelbundna försökssändningar. Först kunde de korta kvällsprogrammen i svart-vitt bara ses i Stockholmsregionen."

Ett av de tekniska problemen vid denna tid var att bilden ofta började "rulla".


Den första tiden

1956 blev det officiella startåret för televisionen i Sverige.

Från första början blev det politisk strid om hur verksamheten skulle finansieras: genom reklam eller licensavgifter.

En politisk majoritet, bestående socialdemokrater, centerpartister och kommunister, drev igenom det senare. På sin sida hade de även företrädarna för dagspressen, som inte ville förlora reklamintäkter.

Det beslöts även att det skulle bli fråga om ett statligt monopol, på samma sätt som för radion. Programmen skulle präglas saklighet och opartiskhet. Över detta skulle vaka en särskild nämnd.

"140 år i ledningen":

"I maj 1956 godkände riksdagen vissa av Kungl. Maj:t uppdragna rikslinjer för en svensk televisionsverksamhet. De innebar att televisionen skulle byggas ut helt i statlig regi, att programproduktionen skulle anförtros åt AB Radiotjänst (senare Sveriges Radio AB), att programdistributionen och uppbörden av licensavgifter skulle uppdras åt Televerket samt att verksamheten i princip skulle finansieras genom inkomster från licensavgifter på televisionsmottagare."

"Hundra år i Sverige":

"Alla talade om TV:s oberoende, men socialdemokraterna menade oberoende av affärsintressen och oppositionen oberoende av staten."

De första TV-sändningarna skedde från Nackamasten.

Sedan år 1968 har Kaknästornet övertagit utsändningarna.

"140 år i ledningen":

"Under sommaren 1956 installerade Televerket vid Stockholm rundradiostation i Nacka en televisionssändare med 60 kW utstrålad effekt. Den togs i drift för utsändning av TV-programmet fr.o.m den 15 september 1956.

Under 1957 påbörjades sändningar av stockholmsprogrammet även över sändare i Göteborg och Norrköping. Under 1958 togs 12 nya TV-sändare i bruk liksom en radiolänklinje för televisionsöverföring Stockholm-Norrköping- Göteborg-Malmö med anknytning till det europeiska televisionsnätet via Köpenhamn."

Det stora genombrottet för TV i Sverige kan sägas ha kommit med världsmästerskapet i fotboll 1958. Av stor betydelse var också frågesportprogrammet "Kvitt eller dubbelt".

Ur "Svenska krönikan", Ohlmarks/Baehrendtz:

"Programidéerna kom främst från ljudradion och från utlandet. Från USA hämtade man 1957 uppslaget till 10.000-kronorsfrågan, som blev oerhört populär och innebar det nya mediets genombrott. De utländska programmen fick redan från början stor betydelse, både de program som sändes genom det västeuropeiska samarbetet i Eurovisionen och genom det nordiska samarbetet i Nordvisionen. Men också de program och underhållningsserier som inköptes från utländska företag, framförallt amerikanska, fick stor betydelse för utvecklingen av TV-mediet."

Antalet sålda TV-apparater och lösta TV-licenser ökade snabbt. Dock ökade det förra snabbare än det senare.

"Hundra år i Sverige":

"Det beräknas att det fanns 30.000 TV-mottagare 1957 även om bara 9.000 licenser betalades. Publiken vidgades snart tack vare succéer som frågesportprogrammet Kvitt eller dubbelt. Det första Aktuellt sändes på hösten 1958. Det året ökade antalet licenser från 75.000 till 250.000."

Före år 1966, dvs på mindre än tio år, hade man kommit upp i en miljon TV-licenser.

Efter den inledande tveksamheten och sena starten gick utvecklingen på TV-området snabbare i Sverige än i något annat västeuropeiskt land.

Sändningstiden var till en början begränsad, på ett sätt som idag kan vara svårt att föreställa sig: en hel veckodag TV-fri! Enligt utredningen från 1956 skulle program sändas 10 timmar per vecka de första två åren, därefter 15 timmar i två år och sedan, dvs från år 1960, 25 timmar per vecka.

"Svenska krönikan":

"TV hade i början en mycket begränsad sändningstid med en TV-fri dag i veckan - onsdagen."

TV-mediets genomslagskraft skulle dock snart bli uppenbar.

"Svensk teknikhistoria":

"Vietnamkriget kom att utspelas direkt inför ögonen på tusentals miljoner människor. TV-mediet hade fått en ny dimension: som skapare av politisk opinion."


Organisation och utbyggnad

För TV-programmen svarade alltså Sveriges Radio.

År 1966 startades andra statlig TV-kanal, TV2.

Detta aktualiserade åter diskusisonen om eventuell reklam i TV. Högerpartiet och Folkpartiet önskade att den nya TV-kanalen skulle bli reklamfinansierad.

I samband med starten av TV2 fanns en uttalad ambition att det skulle bli en viss konkurrens och mellan TV1 och TV2, en tävlan om att göra de bästa programmen.

"Svenska krönikan":

"Genom riksdagsbeslut 1966 fick Sveriges Radio i uppdrag att öppna en andra TV-kanal. På nytt aktualiserades reklamdiskussionen, men den politiska majoriteten och dagspressintressena var alltjämt emot reklam i TV. De två nya kanalerna TV1 och TV2 kom därför att drivas efter samma principer som enkanalsystemet, även om de två kanalerna enligt utbildningsminister Olof Palme skulle ägna sig åt en 'stimulerande tävlan'."

I sammanhanget fanns dock två problematiker:

A. Är bara höga tittarsiffror måttet på "bra" TV-program?

B. Hur få råd med bra (egna) program, när något sämre (inköpta) program blir så mycket billigare?

Sveriges Radio expanderade mycket starkt under 50- och 60-talen. 1955 hade företaget underfär 500 anställda - i slutet av 1960-talet var antalet långt över 3.000.

År 1970 kom färgtelevisionen till Sverige.

Ur "140 år i ledningen":

"Totalt närmare 200 sändarstationer för TV1 var i drift vid årtiondets början (70-talet). Stationerna beräknades ge goda mottagningsmöjligheter åt cirka 99,6% av landets invånare. Samtidigt var drygt 50 sändarstationer för TV2 i drift. Dessa beräknades ge goda mottagningsmöjligheter åt cirka 93% av landets invånare. Reguljära färgsändningar i både TV1 och TV2 startades den 1 april 1970."

Antalet TV-licenser, först för svartvit TV, sedan för färg-TV, ökade snabbt (statistiken nedan hämtad från boken "Kommunikationshistoria" av Jan Svensson):

1960
1965
1970
1975
1980
1985
-
-
115.000
1.388.000
2.555.000
2.992.000
1.032.000
2.085.000
2.398.000
1.521.000
610.000
265.000

 

År 1979 genomfördes en stor omorganisation av radio och TV, i moderbolag och dotterbolag.

"Svenska krönikan":

"Sveriges Radio blev i den nya organisationen moderbolag med ekonomiskt och administrativt långtidsansvar. Programproduktionen sker inom fyra dotterbolag - ett för TV, Sveriges Television AB, ett för ljudradio, Sveriges Riksradio AB, ett för lokalradio, Sveriges Lokalradio AB samt ett för utbildningsradio och utbildnings-TV, Sveriges Utbildningsradio."

Förkortningen för Sveriges Television blev SVT.

År 1970 hade testsändningar av regional television börjat, genom starten av Sydnytt för Skåne. Senare startades Nordnytt för Norrlandslänen, och successivt tillkom ytterligare regionala TV-program. Sist ut var ABC för Stockholms och Uppsala län, som startade 1987


SVT-program och public service

På 1960-talet började begreppet "public service" användas för att beteckna den statliga televisionens uppdrag. Den skulle vara i allmänhetens tjänst, vara till för alla. Detta hade en innebörd både beträffande tillgänglighet och innehåll. Alla medborgare ska nås av den och kunna ta del i samma programutbud. Detta ska främst innehålla kultur och folkbildning. Tittarna ska slippa reklaminslag och de som gör programmen ska stå fria från påverkan av annonsörer.

SVT självt har på senare år slagit mycket på trumman om att den är en "Fri television".

En tidig tittarsuccé var alltså "Kvitt eller dubbelt", ett frågesportprogram under ledning av Nils Erik Baehrendtz.

"Hylands hörna" med Lennart Hyland fick också stor publik.

Vad som också lockade många tittare till TV-apparterna var framförallt stora sportevenemang.

Höga tittarsiffror blev också för Eurovisionsschlagern, när denna kom igång.

Åtminstone tre faktorer blivit styrande för programutbudet:

a) kostnader

b) tittarsiffror och

c) konkurrens från kommersiella TV-kanaler.

Således har det blivit en hel del av pratshower, studiodebatter, morgonsoffor och liknande. Liksom en del amerikanska serier...

"Svenska krönikan":

"I början av 1970-talet var det slut på Sveriges goda år. Inkomsterna stagnerade,... Andelen billiga utländska program ökades.

Ett egenproducerat program kostar igenomsnitt tio gånger mer än ett inköpt. När det gäller TV-teater är kostnaden t.o.m. 25 gånger större. I denna situation satsade TV på billiga, populära 'pratprogram'..."


Kanaler och teknikutveckling

TV-monopolet kom successivt att brytas, genom ny teknik och politisk vilja i kombination.

Inte bara kom det analoga TV-nätet att ersättas med ett digitalt TV-nät. Nya vägar för distribution togs alltmer i bruk.

Därvid finns fyra vägar:

1. Marksänd TV, via master

2. Kabel-TV

3. Satellitsänd TV

4. Webb-TV, genom bredband.

Kabel-TV

Det finns ett antal kabel-TV-nät i Sverige. Varje kabelnät består, av kablar i marken och i fastigheter. TV-signalerna distribueras från sändaren till mottagaren genom kabeln.

Det började så smått redan år 1961. Då startades de första kabel-TV-sändningarna av InformationsTV AB i kvarteret Kronprinsen i Malmö 1961.

Där sändes först bara egenproducerade program, men från år 1981 vidarebefordrades även satellitsändningar, först den sovjetiska kanalen Horizont.

Under 1970- och 1980-talen startades några sådana nät på olika orter, däribland Televerket kabel-TV. De sände ett antal utländska kanaler, som de tog emot via satellit.

År 1986 trädde en ny lag, om lokala kabelsändningar, i kraft. Denna möjliggjorde permanenta sändningar. Televerkets kabel-TV, numera Com Hem, har hela tiden varit den största distributören.

Satellit-TV

I december 1987 börjar Kinneviks TV3, att från London sända program på skandinaviska språk till Sverige, Norge och Danmark. Genom att de sändes via satellit kunde svensk lagstiftning kringgås.

TV3 var reklamfinansierad. Detsamma gällde Nordic Channel, som började sända 1989.

År 1990 sändes ett 30-tal olika kanaler genom kabel- och satellit -TV. Däribland TV4, startad i september 1990.

Marksänd reklam-TV

Den ökade tillgången till utländska kanaler via kabelnät och satelliter återkom debatten om huruvida marksänd kommersiell television skulle införas. Det beslöts att en reklamkanal skulle tillåtas sända via marknätet. Valet stod mellan TV3 och TV4. Det blev TV4 som fick tillståndet.

År 1991 kom således den första marksända svenska reklamkanalen, TV4, igång.

TV3:s kanske största succé har varit "Efterlyst". Kanalen har också profilerat sig genom diverse pruttprogram med Robert Aschberg.

TV4 har profilerat sig genom nyhets- och samhällsprogram, samt pk-kampanjande för "nollrasism".

En tittarsuccé hos TV4 var frågesportprogrammet "Jeopardy" med Magnus Härenstam. Detta program förstördes sedan genom en "upp-poppning" med hjälp av Adam Alsing och kunskapsfrågor om meningslösheter!

 

Webb-TV

Det finns flera aktörer som kan tillhandahålla TV via bredband. Dit hör bl.a. Telia och Bredbandsbolaget/Viasat.

Begreppet "webb-TV" vetter uppenbarligen åt mer än ett håll.

En innebörd kan vara att man i sin dator, genom webbuppkoppling, helt enkelt kan se rörliga bilder med ljud. Som exempelvis Youtube.

En annan innebörd kan vara att man kopplar sin TV-apparat till ett annat jack i väggen, nämligen för anslutning till bredband.

 

En annan stor förändring på televisonsområdet var övergången till digital-TV. Detta inleddes för SVT1, SVT2 och SVT24 under år 1999. Släckningen av det analoga marknätet påbörjades år 2005.

 


Jan Milld, den 8.1.2008

 

Se vidare:

Dagstidningar

Internet

Radio

Externa länkar :

Bildteknik

Wikipedia

Television

Begreppet "tele" är grekiska och "vision" är latin. Det betyder att se över avstånd. "Fjärrsyn", som norrmännen säger.

Utöver förmedlandet av ljud förmedlar TV bilder, rörliga sådana.

Televisionen påverkade starkt förutsättningarna för andra medier, som radio, film och tidningar. Kvällspressen kom i stor utsträckning att anpasa sitt innehåll till vad som varit eller skulle komma i TV. Det blev mer av bilder även där, och särskilda TV-bilagor.

Under televisionens barndom såg nästan hela folket samma program, vilket gav gemensamma referensramar och samtalsämnen. Den fortsatta utvecklingen gav dock ett oerhört ökad kanal- och programutbud, vilket helt förändrade detta.

Televisionen har som medium, genom kombinationen av ljud och rörliga bilder, ett starkare genomslag än andra medier. Det ger förutsättningar att vara uppbyggande och folkbildande, men det kan också användas för propaganda, indoktrinering och fördumning.

Det senare skulle möjligen kunna motverkas genom decentralisering och konkurrens, i form av att TV2 förläggs till Göteborg.

Ny teknik

Den första tiden

Organisation och utbyggnad

SVT-program och public service

Kanaler och teknikutveckling