Internets förhistoria

En förutsättning för utvecklingen av internet var att ett stort antal datorer redan existerade.

Ett led i datorns historia var "Eniac", som fyllde ett helt rum, med alla sina elektronrör. Senare datorer har blivit mindre och samtidigt fått större kapacitet. De har blivit tillgängliga även för allmänheten, genom sitt låga pris.

En orsaksverkan låg också i omvänd riktning: just förekomsten av internet bidrog till utvecklandet av operativsystem och andra datorprogram.

När kom internet?

I en bemärkelse kom det redan på 1960-talet, men för den stora allmänheten blev internet en realitet kring år 1995.

Det hela började i USA - med "ARPANET", bekostat av den amerikanska armén.

Ur boken "Internetgalaxen" av Manuel Castells (utgiven i Sverige 2002):

"Den första framgångsrika demonstrationen av ARPANET skedde 1972 på en internationell konferens i Washington.
Nästa steg var att möjliggöra ARPANET:s anslutning till andra datornät, ... detta introducerade ett nytt begrepp: nätverk av nätverk."

En viktig förutsättning var att olika nätverk kunde kommunicera med varandra. Alla datorer hade ju inte samma operativsystem.

"För att datornäten skulle kunna tala med varandra behövdes standardiserade kommunikationsprotokoll. Detta åstadkoms delvis 1973... genom utformandet av ett styrprotokoll för överföring (TCP). År 1978 delade Cerf, Postel och Crocker, som arbetade vid University of Southern California, TCP i två enheter med tillägg av ett nätverksförenande kommunikationsprotokoll (IP) vilket resulterade i TCP/IP-protokollet, den standard som internet arbetar med än idag."

Sedan kom "NSFNET":

"ARPANET överfördes 1975 till Defence Community Agency... Försvarsdepartementet, som oroades av eventuella säkerhetsläckor, bestämde 1983 att för specifika militära användningar sätta upp det separata nätverket MILNET. ARPANET blev ARPA-internet och inriktades på forskning. Året därpå inrättade USA:s nationella forskningsstiftelse (NSF) ett eget kommunikationsnät, NSFNET, som 1988 fick ARPA-nät som sitt stamnät."

1990 avvecklades det då tekniskt föråldrade ARPANET. 1995 stängdes även NSFNET. Innan dess hade de flesta datorer i USA - 1990 - utrustats för nätverkssamarbete. Därmed öppnades vägen för att driva internet privat.

Internet expanderade sedan snabbt som övergripande nätverk av datornät. Hur förklara framgången?

Ett moment var den decentraliserade strukturen och de öppna kommunikationsprotokollen. Användarna kunde därigenom göra teknik tillgänglig för varandra.

"En avgörande trend i datornätverkandet härstammade från kollektivet av Unixanvändare. Unix är ett operativsystem utvecklat av Bell Laboratories, som Bell, tillsammans med källkoden och ett tillstånd att ändra källan, gratis erbjöd universiteten 1974. Unix blev de flesta datainstitutioners lingua franca..."

En förutsättning var att det i bakgrunden fanns en stat som ställt upp med nödvändiga ekonomiska resurser och risktagande.

"Internetgalaxen":

"... byggde alla de avgörande tekniska utvecklingsinsatser som ledde till internet kring statliga institutioner, ledande universitet och forskningscentra. Internet uppstod inte i det privata näringslivet. Det var en alltför djärv teknik, ett alltför kostsamt projekt och ett alltför riskabelt initiativ för att kunna anammas av vinstinriktade organisationer."

"... internet utvecklades i en säker miljö, försedd med offentliga resurser och en kallelsestyrd forskning, men en miljö som inte förkvävde tankefrihet och uppfinningsförmåga."

"Det var i gråzonen mellan de resursrika, relativt fria rum som hade skapats av ARPA, universitet, innovativa tankesmedjor och ledande forskningscentra som fröna såddes till internet."

Därutöver handlade det om kultur, om gräsrotbaserade datornätverk och en kooperativ resursanvändning. Det skedde en öppen gratisdistribution av program och många kunde samverka för att driva utvecklingen framåt. Som drivkraft fanns en frihetsanda och en kreativitet, en hängivelse och en idealism.

I andra sammanhang gällde "copyright" och strävan efter egen ekonomisk vinning. Här infördes istället principen "copyleft" - man fick fritt kopiera program, mot att man försökte förbättra dem och i sin tur göra dessa versioner tillgängliga för alla andra.

Detta ledde så småningom till avgörande genombrott.

"I samarbete med Robert Cailliau skapade Berners-Lee i december 1990 ett webbläsar- och redigeringsprogram och döpte detta hypertextsystem till World Wide Web (WWW).

Webbläsarprogrammet WWW lades i augusti 1991 ut på nätet av Cern. Ett antal hackare världen runt började konstruera egna webbläsare på basis av Berner-Lees arbete."

Boken "Internetgalaxen" sammanfattar utvecklingen:

"I mitten av 1990-talet hade alltså internet privatiserats, dess tekniskt öppna arkitektur möjliggjorde nätverkssamarbete mellan alla datornät i världen, webben kunde arbeta med adekvat programvara och ett antal användarvänliga webbläsare fanns tillgängliga för allmänheten.

Även om internet hade startat i några datalogers tankar i början av 1960-talet, även om ett kommunikationsnät för datorer hade etablerats 1969 och spridda interaktiva gemenskaper av forskare och hackare hade vuxit fram från och med det sena 1970-talet, var det 1995 som internet föddes för de flesta människor, för näringslivet och för samhället i stort."


Teknik och möjligheter

Ett gemensamt protokoll hade skapats redan 1983 med ITP/IP, så att datorer med olika operativsystem kunde kommunicera med varandra.

Omkopplingsstationer, s.k. routers, byggdes och installerades, för trafikförmedlingen.

 

En milstolpe var sedan programmet "WWW", kring år 1990. Tim Berners-Lee hade lyckats skapa http-protokollet. Html står för "HyperText Markup Language" ("Markeringsspråk för hypertextning"). Ett gemensamt adresseringssystem skapades också, kallat URL - "Uniform Resource Locator".

Detta möjliggör en av de fantastiska fördelarna med Internet: information kan länkas ihop. Man kan enkelt adressera från en webbsida till en annan, eller många andra.

Webbsidorna kan rymmas inom olika domännamn, som:

Gov - Regeringsinstitutioner
Mil - Militära institutioner
Edu - Utbildningsinstitutioner
Com - Kommersiella tjänster
Org - Organisationer
Net - Nätverksbaser.

Därutöver finns landsnamn, bokstavskombinationer på två bokstäver. Till exempel "SE" för Sverige och "NU" för en viss ö i Stilla Havet.

Med hjälp av html kunde enskilda internetanvändare redigera egna webbsidor, tillgängliga för läsning av alla andra på internet. Snart framställdes olika program, som automatiskt åstadkom överföringen till html-kod.

I andra änden kom det program för att läsa sidorna. En finländare hade 1991 lanserat programmet Linux, som sedan vidareutvecklats av andra. Programmet Mosaic kunde 1993 även läsa bilder. GIF-formatet för bilder hade utvecklats 1887.

Netscape Navigator kom 1994, vilket gjordes gratis för utbildningsändamål. Året därpå även Microsofts Internet Explorer, som spreds gratis med Windows 95 för PC. Dessa två webbläsare var länge de två största. Nu finns även Safari, Firefox och Opera.

För nedladdning av filer från en dator till sidor på Internet används ett särskilt protokoll, FTP. Det står för "File Transfer Protocol".

En annan fantastisk fördel med Internet är sökningsmöjligheterna. I början saknades dessa, så det hjälpte inte att det fanns bra webbsidor - de potentiellt intresserade kände ju inte till dem, och kunde inte hitta dit.

Ett första, men långsamt, sökverktyg som utvecklades var Archie 1990. Två unga programmerare vid ett universitet i Kanada hade sökt igenom ett antal servrar, indexerat deras filarkiv och lagt det på en databas. Denna gjordes tillgänglig på nätet, så att man med ett prorgam kunde söka igenom den.

Sökningsmöjligheter har senare utvecklats inte bara för texter, utan även för bilder.

År 1995 startades Alta Vista och på 90-talet fanns även Yahoo och Lycos. Den helt dominerande söktjänsten i början av 2000-talet är ju Google.

Ett viktigt inslag i Internet är också e-postsystemet. E-mail. Detta kom till användning så tidigt som 1971.

E-posttrafiken har blivit förenad med en del problem. Ett är "spam" - skräppost. E-postadresser översköljs med oönskad reklam via automatiserade massutskick.

Ett annat problem är virus. Det första hette"Melissa" och kom 1997. Det spreds genom bifogade filer, Worddokument. Melissa slog ut ett stort antal e-postservrar och förorsakade kostnader på cirka 80 miljoner dollar.


Expansion

Uppkoppling till Internet skedde i början genom telefonmodem, vilket gick långsamt.

Sedan kom ADSL, som ibland kallas "bredband", och fortfarande går genom telefonledningar

I början av 2000-talet är det riktigt bredband som alltmer slagit igenom, särskilt i större städer. Därvid används särskilda kablar, just för denna internettrafik.

I takt med denna större tillgänglighet har antalet hushåll med tillgång till internet ökat, och även antalet personer som "surfar" på nätet.

Kurvan nedan visar utvecklingen i Sverige, enligt mätningar från SOM-institutet. Det är framförallt under de sista åren av 1990-talet som ökningen skett.

De som framförallt använder internet är unga personer och personer med hög utbildning. Det senare framgår av diagrammet nedan:

Ett annat sätt att mäta Internets expansion är ökningen av antalet webbsidor, antalet bloggar eller antalet registrerade domäner på nätet.

Utvecklingen beträffande det sistnämnda 1970 - 1996, på global nivå, ligger i storleksordning enligt följande:

1977 - 100
1981 - 200
1984 - 1 000
1987 - 30 000
1990 - 300 000
1992 - 1 100 000
1994 - 4 000 000
1996 - 13 000 000.

Antalet personliga bloggar har under 2000-talet ökat lavinartat, inte minst i Sverige.

Med ökad tillgänglighet och användning har olika problem anmält sig. Om datorvirus bara är ägnade att skada så kan särskilda program, trojanska hästar, fylla en funktion för avsändaren genom att ta över kontrollen av andras datorer.

Till skydd mot detta har skapats brandväggar och särskilda program.

Utvecklingen av Internet pekar alltmer mot konvergens.

Mobilt internet . Internet blir sladdlöst. Uppkoppling kan då ske från en bärbar dator. Det kan också ske från en mobiltelefon.

IP-telefoni. Man kan ringa telefonsamtal - gratis - genom sin dator.

Webb-TV. Man kan i datorn se TV-program. Man kan också koppla upp sin TV-apparat till bredbandsanslutningen.

Problemet med att få "allt-i-ett" ligger naturligtvis i en ökad sårbarhet.


Jan Milld, den 21.1.2008

 

Internet

Internets utveckling är nära förbunden med datorns. På båda dessa områden har utvecklingen gått extremt fort.

Precis som för telefonen har värdet för den enskilda användaren ökat, ju fler andra användare som finns i systemet.

Internet vetter mot flera andra kommunikations- och medietekniker: telefoni, TV, bild och ljud.

Genom WWW - "World Wide Webb" - kan man i princip från vilken annan plats som helst på jorden nå vilken annan plats som helst. Utan tidsfördröjning.

Det är ingen överdrift att här tala om en "revolution".


Internets förhistoria

Teknik och möjligheter

Expansionen