Allmänt

1. Definition

Fyra kriterier brukar ställas upp, för vad som ska anses utgöra en "dagstidning":

Offentlighet - tidningen ska vara tillgänglig för alla.

Aktualitet - den ska innehålla nyheter

Universalitet - den ska behandla olika ämnen

Periodicitet - den ska utkomma med viss regelbundenhet.

Däremot är det inget krav att den måste komma ut varje dag. De största dagstidningarna är dagliga, vissa gör uppehåll söndagar eller helger, vissa kommer ut varannan dag eller två dagar i veckan.

Bara 15 av landets 170 dagstidningar utkom år 2007 sju dagar i veckan. Kriteriet på "dagstidning" var att tidningen utkommer med minst ett nummer i veckan.

2. Uppgift

En roll som dagstidningarna med viss automatik tar på sig är förströelse och underhållning - de måste ju finna läsare. Dit kan i viss mån hänföras nyhetsrapporteringen, denna kan ju stilla ett mått av nyfikenhet eller skandalhunger.

Därutöver har dagstidningar - liksom massmedia överhuvudtaget, dvs även etermedia - en politisk uppgift.

I en diktatur blir denna uppgift att propagera och indoktrinera, för att vinna acceptans för makthavaren/makthavarna och den förda politiken, för att disciplinera medborgarna och få rättning i leden.

I en demokrati blir samma uppgift annorlunda. Tre moment kan där urskiljas:

a) Information

Medborgarna ska löpande få veta vad som hände i sin stad, sitt land och i världen.

b) Granskning

Makthavarna ska granskas och kunna utsättas för kritik.

c) Debattforum

Fora ska finnas för engagerade medborgare att utbyta synpunkter, möjligheter ska ges att debattera samhällsfrågor. Detta knyter ju tillbaka till punkten a) - medborgarna ges ett allsidigt underlag för att bilda sig egna uppfattningar.

3. Framväxt

Förutsättningarna för tidningspressens framväxt låg i ett antal faktorer:

• industrialisering och tekniska framsteg, inom såväl pappersframställning som tryckteknik

• läskunnighet bland befolkningen - fler kunde läsa, fler kunde skriva

• ekonomiskt uppsving, som gjorde att det fanns grupper som hade råd att köpa/prenumerera på tidningar

• urbaniseringen, som underlättade distributionen

• bättre kommunikationer -i form av landsvägar, post och järnvägar - som underlättade distributionen utanför Stockholm och andra städer

• bättre kommunikationer - i form av post, telegraf och telefon - som underlättade nyhetsförmedlingen

• marknad för konsumtionsvaror, och annonser

Med andra ord: i ena änden fanns intresse, behov och efterfrågan, i andra änden fanns möjligheterna att tillgodose detta.

Ur boken "Massmedier" av Lars Peterson och Åke Pettersson:

"Boktryckarkonsten skyndade på tidningarnas utveckling, men det var först i början av 1600-talet som tryckta nyhetstidningar började ges ut. De första tryckta tidningarna utkom ganska oregelbundet.

För att tidningsväsendet skulle utvecklas krävdes en fungerande distribution av nyheterna."


De första tidningarna

Ur "Forskning & Framsteg" nr 4 2008:

"Kronan använde sig av fyra olika kanaler för att nå ut till folket: riksdagen, kyrkan, landshövdingarna med sina fogdar samt det kungliga tryckeriet, det vill säga bland annat Post- och Inrikes Tidningar."

"Det viktigaste var att hålla folket på gott humör. Därför skulle landshövdingar, fogdar och präster inte föra vidare dåliga nyheter. Det kunde bedröva allmogen och trupperna, och vara dåligt för moralen. Goda nyheter eller rätt sorts nyheter däremot, ansågs öka viljan att betala skatt och lusten att ställa upp i krigen..."

"...även prat och tal reglerades hårt, och den som spred uppgifter som äventyrade rikets säkerhet kunde straffas med döden."

"För dem som inte hade tillgång till tidningar blev kyrkan viktig för att få nyheter. Predikstolen användes ofta för att snabbt sprida information till gemene man. Där lästes lagar och lokala nyheter upp, det hände till och med att krigsnyheter lästes direkt ur Post- och Inrikes Tidningar."

"...de svenska nyhetsbladen skilde sig från dem nere på kontinenten. Där var tidningarna ofta privata. Hos oss var de tryckta tidningarna liksom nästan all annan allmän information ett led i den statliga propagandan."

Kanske har Sverige världens äldsta tidning, startad redan år 1645. Vid starten hette den "Ordinari Posttijdender", men under resans gång har den flera gånger bytt namn. Idag heter den "Post- och Inrikes Tidningar".

Den har dock aldrig varit en dagstidning. Det är också oklart om den verkligen har utkommit ända sedan 1600-talet utan några avbrott. Exemplar finns inte arkvierade för varje år. Dessutom har den under större delen av 1900-talet bara varit ett organ för legala tillkännnagivanden.

Under nära ett sekel var Posttidningen det enda organet för allmän nyhetsförmedling i Sverige. Den hade en monopolställning, och där stod knappast något som gick makthavarna emot. Tvärtom: i nyhetens form spreds en hel del propaganda.

År 1624 utkom "Hermes Gothicus", men det är okänt om den utkom mer än en gång. Därför blir det djärvt att kalla den för tidning.

Under 1700-talet startade ett antal tidningar:

1745 Stockholms Weckoblad (upphörde 1779)

1758 Norrköpings Wecko-Tidningar (utkommer än idag, som Norrköpings Tidningar)

1769 Dagligt Allehanda (upphörde 1849, nystartad som "Nya Dagligt Allehanda" 1859, nedlagd 1944)

1778 Stockholms-Posten (upphörde 1832)

Därutöver fanns, i slutet av 1700-talet och fram till deras sammanslagning år 1821, ytterligare två större tidningar: "Stockholms Post-Tidningar" och "Inrikes Tidningar".

Utanför Stockholm var det kring år 1810 bara ett dussintal städer som hade egna nyhetstidningar.

Ur boken "En svensk presshistoria", Holmberg m.fl:

"De mest spridda tidningarna i landet under 1810-talet var med all säkerhet de halvofficiella varannandagstidningarna Stockholms Post-Tidningar och Inrikes Tidningar, som tillsammans hade cirka 3.600 exemplar år 1807..."

"Om... Dagligt Allehanda i första hand var ett annons- och skvallerorgan, så blev Stockholms-Posten den ledande opinionsbildande tidningen."

Upplagorna var små - få tidningar trycktes i mer än 1.000 exemplar. Inte heller var tidningarna på mer än ett par sidor.

Först användes enkla pressar, senare kom "snällpressen" (från tyskan "schnell" = snabb) , med större kapacitet. Fortfarande trycktes dock ark för ark, vilket tog tid.

"En svensk presshistoria":

"Tryckningen sköttes fortfarande undantagslöst på små handpressar, som dels begränsade tidningsbladens format, dels gjorde produktionen ytterst tidsödande. Ute i Europa konstruerades vid mitten av 1800-talet de första användbara snällpressarna med ånga som drivkraft, men både i Sverige och utomlands skulle det dröja innan denna uppfinning togs i bruk."

NT = Norrköpings Tidningar, DA = Dagligt Allehanda, SP = Stockholms-Posten, SD = Stockholms Dagblad, AB = Aftonbladet, VLT = Västmanlands Läns Tidning, NP = Norrlands-Posten.
 

Aftonbladets pionjärtid

Den tidningsutgivning som satt djupast spår i svensk presshistoria är Aftonbladet, startad av Lars Johan Hierta år 1830.

"En svensk presshistoria":

"Den 6 december 1830 utkom första numret av Aftonbladet i Stockholm med den knappt trettioårige juristen, ämbetsmannen och tryckeriägaren Lars Johan Hierta (1801-1872) som utgivare och redaktör... den blev upptakten till ett helt nytt skede inom den svenska journalistiken."

Vid den tiden var det inte fråga om någon "häftig" layout med feta rubriker ochs stora bilder. Det handlade om att fylla tre spalter med text.

Aftonbladets första nummer omfattade fyra sidor. Så här såg framsidan ut:

Även om layouten, med dagens mått mätt, inte var särskilt upphetsande blev Aftonbaldet snart en framgång. Upplagan nådde snabbt 3.000 exemplar. Det fanns inte någon svår konkurrens från andra tidningar. I Stockholm utgavs Dagligt Allehanda och Stockholms-Posten, men den senare upphörde tvåår efter att Aftonbladet startat. Efter ytterligare sjutton år upphörde även DA.

Förklaringen till Aftonbladets framgång låg i dess innehåll, som appellerade till viktiga samhällsgrupper. Hierta propagerade för yttrandefrihet, frihandel med lägre importtullar och en tvåkammarriksdag med valda ledamöter. Tidningen var kritisk mot kungahuset, vilket gjorde den kontroversiell, ur Karl XIV Johan:s synvinkel.

Under de första fyra åren blev Lars Johan Hierta åtalad fyra gånger. Därefter började man tillämpa ett lagrum som möjliggjorde indragning av misshagliga tidningar - utan domstolsprövning.

De uppmärksammade indragningarna av Aftonbladet skedde år 1835. Vad kungen och staten slog ned på var, utifrån dagens perspektiv, harmlösa texter i tidningen.

Lars Johan Hierta var dock väl förberedd. Genom att gång på gång döpa om tidningen kunde han fortsätta utgivningen: "Det nya Aftonbladet", "Det nyare Aftonbladet", "Det sjunde Aftonbladet", osv. Denna cirkus fortsatte ända fram till "Det tjugosjätte Aftonbladet".

Ur boken "Aftonbladet - en svensk historia", Fredriksson m.fl:

"Syftet med indragningsmakten när den tillkom 1812 var att förhindra kritik mot Karl Johans ryssvänliga utrikespolitik. Han hade det året i Åbo träffat ryske tsaren och ingått en hemlig överenskommelse, som senare blev känd som '1812 års politik'.

Men indragningsmakten kom efter 1820 att bli ett vapen mot all opposition i pressen. 'Man kastar skuggor på ämbetsmannakåren vilka räcka till för minskandet av själva majestätets sken', sa överkammarherre Stjerneld som motivering när förordningen antogs, och det var just opposition mot ämbetsmännen och kungen man ville stoppa.

Paragrafen gav rätt till indragning i tre fall: en text ansågs 'vådlig för allmän säkerhet', 'utan skäl och bevis förnärmande för personlig rätt' eller 'av en fortfarande smädlig beskaffenhet'. Det visade sig möjligt att tolka dessa formuleringar relativt godtyckligt."

"Kungen yrkade ständigt på indragning av misshagliga tidningar. Han hade upptäckt, att metoden hade den fördelen framför åtal att man inte behövde ange något skäl och inte heller låta en tryckfrihetsjury pröva frågan, vilket alltid var osäkert. Det var framförallt formuleringen 'smädlig beskaffenhet' som brukade åberopas."

"Massmedier" :

"Under de första åren av tidningens historia blev Aftonbladet forum för den politiska debatten. Men kungen Karl XIV Johan och den konservativa regeringssidan ville inte att allmänheten skulle ha insyn i deras verksamhet.

Därför stoppade de utgivningen av tidningen - man varnade både för journalistmakt och för den lättlurade massan - medan den liberala oppositionen hävdade att pressen bara uttryckte den allmänna opinionen."

Det var dock inte bara Aftonbladet som hade drabbats av indragningsmakten. Särskilt drabbades tidningen "Argus" (1820-38). Av totalt 31 tillämpningar riktades 14 mot Aftonbladet.

I slutänden blev det Hierta som vann. Rättstillämpningen ändrades, i liberal riktning.

"En svensk presshistoria":

"Utan överord kan det sägas att det var Lars Johan Hierta som fick indragningsmakten undanröjd och som med sin tidning åstadkom den politiska debattens frigörelse."

På 1840-talet var Aftonbladets upplaga närmare 8.000 exemplar. Då hade man övergått från handpressar till en snällpress.

"En svensk presshistoria":

"Hierta var också den som i Sverige introducerade sterotypin... Den innebar att man för varje bok- eller tidningssida gjorde en matris eller avgjutning, vanligen i en sorts pappersmassa, av den färdiga typsatsen; av matrisen gjordes sedan en ny avgjutning i metall, varefter man tryckte från denna istället för att som tidigare pressa pappret direkt mot typerna. Stereotypin öppnade för rationell framställning av större upplagor."

År 1851 sålde Hierta Aftonbladet. Med den nye ägaren fick tidningen en mer konservativ inriktning.


Pressens guldålder

Under 1800-talet startades en mängd nya dagstidningar, varav många fortfarande utkommer:

1831 Westmanlands Läns Tidning
1832 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
1836 Wermlands-Tidningen 1836 (numera "Nya" dito
1837 Norrlands-Posten (i Gävle, nedlagd 1956)
1838 Östgöta-Correspondenten
1841 Barometern
1848 Snällposten (i Skåne) (nedlagd)
1859 Göteborgs-Posten
1861 Norrbottens-Kuriren
1864 Dagens Nyheter
1865 Jönköpings-Posten
1866 Smålandsposten
1870 Sydsvenska Dagbladet
1884 Svenska Dagbladet
1889 Stockholms-Tidningen

(I slutet av 1800-talet kom även socialdemokratiska tidningar, se nedan)

AB = Aftonbladet, DN = Dagens Nyheter, SvD = Svenska Dagbladet, ST = Stockholms-Tidningen, SD = Social-Demokraten, SDS = Sydsvenska Dagbladet, GP = Göteborgs-Posten.

 

Särskilt perioden 1870 fram till 1920-talet kan betecknas som dagspressens "guldålder".

Då hade trycktekniken förbättrats och tidningsframställningen förbilligats genom rotationspressarna. Dessa var både snabba och driftsäkra.

Distributionen underlättades genom förbättrade kommunikationer, framförallt genom järnvägsnätets utbyggnad.

Nyhetsförmedlingen gick snabbare genom utnyttjandet av uppfinningar som telegrafin och telefonin.

Det fanns fler som efterfrågade tidningar och fler som kunde medverka i dem, genom att läs- och skrivkunnigheten blivit mer allmän. Fler var mer utbildade.

Under 25-årsperioden efter 1865 fördubblades antalet tidningar, från cirka 100 till cirka 200. De flesta större städer fick minst en tidning.

Särskilt två tidningar fick under denna period ett stort genomslag: först Dagens Nyheter, sedan Stockholms-Tidningen.

Dagens Nyheter

Efter Hiertas insatser framträdde en annan stor tidningsman: Rudolf Wall. Det var han som 1864 startade Dagens Nyheter.

Upplagan gick uppåt i rekordfart. Redan efter ett år var den 6.000, tio år senare var den fördubblad och 1890 nådde den 25.000.

Vad förklarar denna fantastiska framgång?

Förutom de allmäna faktorer, som skapade denna guldålder, handlade det om ett fungerande tidningskoncept hos Rudolf Wall.

Ett moment i detta var att vinna spridning för DN även utanför Stockholm. Ett annat var att utkomma på morgon, för att vid dagens början kunna servera nyheterna.

Framförallt handlade det om låga priser, för både prenumeration och annonsering. Ett abonnemang kostade 10 riksdaler, ett lösnummer 5 öre. Det var hälften mot vad konkurrenterna - Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda, kostade. Dessutom kunde man prenumerera månadsvis, ett system som DN var ensamt om.

Nytt var också att man utan extra kostnad fick tidningen hemburen. För att klara detta rekryterades ett stort antal tidningsbud.

Innhållsmässigt fick tidningen en överskådlig lay-out, med tydligt avgränsade avdelningar och fetstil i notisrubrikerna. Dessa rubriker gjordes till korta och träffande sammanfattningar av notisens innehåll. Det här tillämpades först av den 1859 startade Göteborgs-Posten, men i Stockholm var DN härvid först.

Huvudprinciperna för innehållet i Dagens Nyheter var koncentration, enkelhet och omväxling. De flesta artiklarna var korta, men när något sensationellt inträffat grävde man djupare och sände korrespondenter till platsen. DN blev mönsterbildande för reportaget inom svensk press.

Politiskt stödde DN de liberala krafterna.

Dagens Nyheter övergick 1885 till att använda rotationspressar. Först med denna nya teknik hade Stockholms Dagblad (1824-1931) varit, 1882.

Stockholms-Tidningen

När Stockholms-Tidningen startade 1889 var DN Stockholms största dagstidning. Sedan fem år tillbaka fanns då också Svenska Dagbladet som en av dagstidningarna i huvudstaden.

Anders Jeurling var mannen som startade Stockholms-Tidningen. Med ST överträffade han snart alla tidigare upplagerekord.

"En svensk presshistoria":

"Stockholms-Tidningens snabba utveckling under den första tiden hör till miraklen i svensk presshistoria. Aftonbladets 1830- och 1930-tal, DN:s och Expressens start, Harry Hjörnes nystart av Göteborgs-Posten 1926 är bland de få händelser som kan ställas upp till jämförelse."

Det är svårt att se en avgörande förklaring till framgångarna för Stockholms-Tidningen. En faktor var dock det låga priset. En annan faktor kan ha blivit de många följetonger som publicerades.

År 1893 passerade Stockholms-Tidningen DN i upplaga. ST var den första dagstidningen som passerade 100.000 exemplar i upplaga. Detta skedde kring sekelskiftet. Ända in på 1940-talet var ST den största dagstidningen i Sverige. Då gick Aftonbladet om ST.

På 1930-talet var Aftonbladet en tyskvänlig tidning.

Detta nummer är från juni 1933, när Adolf Hitler just kommit till makten. AB hade varit i Tyskland och gjort en välvillig intervju.

Underrubriker förkunnar att "socialdemokratins roll är utspelad" och att "kolonitanken ej är aktuell - Tyskland har jord nog att odla i Ostpreussen".

 

1919 fanns det högsta antalet dagstidningar i Sverige: 235. Den sammanlagda upplagan hade då nått 2 miljoner.

År 1950 var antalet tidningar ungefär detsamma, men den gemensamma upplagan hade nästan fördubblats, den låg då på cirka 3,5 miljoner.

Med dagspressens expansion blev journalisterna en snabbt växande yrkeskår.

Till detta bidrog naturligtvis radions ankomst på 1920-talet och televisionens på 1950-talet.

Journalister behövdes inom såväl press som etermedia.

 

TT - Tidningarnas Telegrambyrå bildades 1921.


Arbetarpress

Kring 1880 fanns det både liberala tidningar (t ex DN) och konservativa tidningar (t ex AB). Däremot fanns det inga socialistiska tidningar. Denna slagsida blev efterhand alltmer markant, i samband med arbetarrörelsens framväxt.

Ett viktigt led i detta organisationsarbete var just opinionsbildning, och då behövdes en egen arbetarpress. August Palm startade således Folkviljan 1882, men det var knappast ett organ som drog till sig annonsörer.

Både på 1880-talet och framåt blev arbetarpressen tvungen att lita till prenumerationsavgifter och ekonomiskt stöd från de fackliga organisationerna, för att klara tidningsutgivningen.

Folkviljan lades ned 1885, istället startades tidningen Social-Demokraten med Hjalmar Branting som redaktör. 1891 blev SD daglig.

En annan framstående skribent i arbetarleden var Axel Danielsson. Vid 23 års ålder startade Danielsson 1887 tidningen Arbetet i Malmö. I början var man tvungen att trycka denna i Köpenhamn.

Danielsson hade en vass penna och tillhörde dem som drabbades av åtal för vad han skrivit. Makthavarna kände sig "kränkta".

"Massmedier":

"Axel Danielsson grundade 1887 tidningen Arbetet i Malmö. Han bedrev en orädd journalistik och dömdes till fängelse för sina artiklar med religionskritiskt innehåll."

I Göteborg startades en tredje socialdemokratisk tidning 1892. Det var "Ny Tid", med Fredrik Sterky som redaktör.

Till vänster om socialdemokratin startades vänstersocialistiska/kommunistiska Folkets Dagblad Politiken 1916 (nedlagd 1940) och syndikalistiska Arbetaren 1922 (nu veckotidning).

Ytterligare socialdemokratiska tidningar tillkom efterhand. 1942 startades även en kvällstidning, "AT" - Aftontidningen.

Ungefär samtidigt, 1944, bytte Social-Demokraten namn till "MT" - Morgontidningen. Den kom att gå under smeknamnet "Magra Tilda", vilket antyder att sidantalet inte var så stort - annonserna var få.

1947 hade s-tidningarna organiserats i en koncern, "A-pressen". Denna skulle ett halvsekel senare gå i konkurs.

År 1956 lades AT ned.

I samband med detta köpte LO Aftonbladet och Stockholms-Tidningen. Dessa båda tidningar var således socialdemokratiska från 1956 och framåt.

Två år senare lades även MT ned.

Ur "Hundra år i Sverige", Dahlberg:

"År 1956 köpte LO överraskande Stockholms-Tidningen och Aftonbladet av Torsten Kreuger, bror till finansmannen Ivar Kreuger ... LO hade redan en kvällstidning i Stockholm, Aftontidningen, vilken startats under kriget som en motvikt mot Aftonbladets dåvarande tyskvänlighet. Aftontidningen lades nu ned medan socialdemokraternas partiorgan Morgontidningen fortsatte i två år parallellt med Stockholms-Tidningen.

Sedan lade man ned också den tidningen, som fram till 1944 hetat Social-Demokraten, hade startats 1885 av pionjären August Palm."

Ny Tid i Göteborg hade upphört som daglig tidning 1963, några år senare upphörde utgivningen helt.

Stockholms-Tidningen hade en lika stor upplaga som Svenska Dagbladet - cirka 150.000 ex. Trots detta var ekonomin för ST väsentligt sämre. Detta berodde på att annonsörerna i Stockholmsområdet föredrog DN och SvD. År 1966 tvingades därför LO att lägga ned också Stockholms-Tidningen.

Bättre gick det för Aftonbladet och Arbetet. Tidningen Arbetet blev 1988 den största tidningen med Malmö som utgivningsort.

Arbetet drabbades av A-pressens konkurs på 90-talet, men försök gjordes att ändå fortsätta utgivningen. Detta lyckades under en tid, men år 2000 utkom det sista numret av Arbetet.

Distribution av Arbetet på 20-talet
Flygdistribution av AB på 50-talet

Kvällspress

Ur boken "Kommunikationshistoria", Svensson:

"Nytt under seklets första halva var uppkomsten av tabloiderna, Aftonbladet 1830, Expressen 1944 och Kvällsposten 1948. Gemensamt för dem var att de inte gjorde anspråk på att vara omnibustidningar. I stället satsade de på det lättillgängliga materialet: serier, bildmaterial och sport. 1940 var Aftonbladet landets största tidning med en upplaga på 160.000 exemplar."

Medan morgontidningarna satsade främst på prenumerationer byggde kvällstidningarna helt på lösnummerförsäljning. För att fånga intresset och locka till köp blev det braskande löpsedlar och feta framsidesrubriker. Många och stora bilder kännetecknar också kvällspressen.

Från början fanns Aftonbladet.

Aftontidningen - AT -hade alltså startats 1942.

Två år senare tillkom även Expressen, startad av Carl-Adam Nycop. Därmed fanns det tre kvällstidningar i Stockholm.

Expressen lyckades bra, och gick om Aftonbladet i upplaga 1952. Expressen blev den största tidningen i hela Norden.

Under en tid ökade Aftonbladet varje år, men även Expressen ökade. Till sist, år 1996, gick Aftonbladet om Expressen och blev störst.

Därefter har Expressen slagits samman med både Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten, men AB är likväl större.


Mångfald och presstöd

Från en total tidningsupplaga på 100.000 är 1865 var den total upplagan drygt ett sekel senare - 1975 - uppe i 4,8 miljoner.

Inte desto mindre har det skett en tidningsdöd. Till detta har bidragit televisionens segertåg sedan 50-talet.

Det har setts som ett problem att många orter får tillgång till bara en tidning, vilket kan resultera i ensidighet i opinionsbildningen.

Ägarkoncentrationen har gått långt inom svensk dagspress. De största ägargrupperna är:

1. Bonnier (DN, Expressen, SDS, Stockholm City, m fl)

2. Schibsted (Aftonbladet, Svenska Dagbladet)

3. LO (hälften av AB:s aktier)

4. Hjörne (GP, Bohuslänningen)

I slutet av 1900-talet räknades ungefär 75% av dagspressen i Sverige "borgerlig", 15% "socialistisk" och resten "opolitisk".

För att befrämja en mångfald i åsiktsbildningen har ett statligt presstöd införts, administrerat av Presstödsnämnden. Stöd utgörs av dels ett driftsstöd, dels ett distributionsstöd. Sammantaget handlar det om en halv miljard kronor i presstöd.

Därutöver ges ett indirekt stöd, i form av skattelättnader.

Ur "Massmedier":

"För att stödja denna mångfald och konkurrens beslöt man att ge stöd till dagspressen, dels indirekt inom skattesystemets ram, t ex lägre reklamskatt, dels direkt genom presstödet. För att erhålla presstöd bör en tidning behandla flera intresseområden eller segment av samhällslivet och vända sig till en bred läsekrets. En tidning som endast behandlar exempelvis idrott och friluftsliv får inte presstöd.

Det direkta presstödet uppgår till 500 miljoner kronor årligen och fördelas vid den statliga Presstödsnämnden (därav 414 miljoner i driftsstöd)"

"Tidningarna får också indirekt stöd, som är betydligt större än det direkta. Dagspressen är numera inte helt befriad från moms på försäljning av abonnemang och lösnummer. De har emellertid en lägre momssats på sex procent. Dagstidningarna har också lägre reklamskatt än andra medier. För tidningar gäller fyra procent medan övriga rekammedier har elva procent."

1964 flyttade DN-redaktionen till det nybyggda höghuset i Marieberg. I huset ryms även Expressen och City. Invid finns SvD-redaktionen i ett annat höghus.

Alltsedan ST:s nedgång har Dagens Nyheter varit Sveriges största morgontidning och det helt dominerande annonsorganet.

Herbert Tingsten (t.v.) var en kraftfull opinionsbildare och stridbar redaktör för Dagens Nyheter under det kalla kriget på 1950-talet.

 


Gratistidningar och internet

Ett nytt fenomen, som ytterligare skärper konkurrensen om annonserna är gratistidningarna.

Det började med att "Metro" startade i Stockholm 1995, därefter i Göteborg 1998 och Malmö 1999. Sedan 2004 utkommer den även i en särskild riksupplaga för andra orter. Metro ingår i en internationell tidningskedja och utkommer i storstäder runtom i världen.

Ett halvhjärtat och misslyckat försök att ta upp konkurrensen med Metro gjordes genom utgivningen av gratistidningen "Stockholm News". Den tvingades dock snart att lägga ned.

Ett mer helhjärtat försök gjordes år 2002, med startandet av "Stockholm CITY", som har Bonniers resurser bakom ryggen.

Ett annat gratistidningsförsök utgjorde av "SVIC" - Sverige i Centrum åren 2005-06.

Det var ett helt ideellt initiativ från Björn Hammarbäck och Jan Milld.

Pga uteblivna annonsintäkter måste utgivningen upphöra efter mindre än två år.

SVIC kunde heller inte påräkna något presstöd, då den utkom alltför sällan.

 

Beträffande internet var Aftonbladet först med att lägga ut sitt material där. Nu har i stort sett varje dagstidning en webbsida, där en större eller mindre del av innehållet i dagens nummer görs tillgängligt.


Ur "Massmedier":

"Idag är vi ett av världens mest tidningsläsande folk. Det säljs nästan 500 dagstidningar per tusen invånare. Det är nästan dubbelt så mycket som i USA och mer än tio gånger så mycket som i Brasilien. På ett år sprids drygt 1,5 miljarder tidningsexemplar till de svenska hushållen."

Ur "Hallå!":

"Med 1800-talets moderna tidningspress hade grunden lagts för en nationell samhörighet, baserad på tidningarnas spridning av samma nyheter och artiklar till många människor samtidigt på många platser.

Rikstelefon verkade i en liknande, sammanbindande riktning. Så småningom skulle Radiotjänst från 1920-talet och televisionen från 1950-talet ytterligare förstärka en svensk identitet."


Jan Milld, den 20.1.2008

 

 

Se vidare:

Böcker

Radio

TV

Internet

Externa länkar :

 

Dagstidningar

Ämnet "tidningar" vetter ju ett flera håll. Det gränsar till både tryckteknik och tryckfrihet/informationsfrihet/yttrandefrihet. Avgränsningen mellan dagstidningar och tidskrifter är heller inte självklar.

Det får här bli en kompromiss, där vi kan återkomma till fördjupningar kring de ovannämnda aspekterna i separata texter.

Aktuell löpsedel från Expressen
Aftonbladets grundare, Lars Johan Hierta
Aktuell löpsedel från Aftonbladet

Allmänt

De första tidningarna

Aftonbladets pionjärtid

Pressens guldålder

Arbetarpress

Kvällspress

Mångfald och presstöd

Gratistidningar och internet