Före elektriciteten

Hur klarade man sig innan det fanns elektricitet?

I hemmen var spisen central, eldad med ved. Den gav värme till matlagning, till uppvärmning av vatten och uppvärmning av bostaden. Den kunde också ge viss belysning, även om talgljus och senare fotogenlampor var viktigare.

Också inom industrin var ved den viktigaste energikällan. Industrier kunde också anläggas nära vattendrag, för att på mekanisk väg - med hälp av vattenhjul - tillgodogöra sig vattenkraften. Med ångmaskinen gavs möjligheter till friare lokalisering av industrier. Ångmaskinen kunde drivas med ved eller kol.

Ångmaskinen medförde också en revolution inom kommunikationerna,  genom järnvägen.

Någon offentlig stadsbelysning fanns inte förrän under andra halvan av 1800-talet. Den introducerades i Stockholm 1853 med gasljuset.

Ur "Ljus, kraft och värme", Björn Hallerdt:

"För Stockholms del började metamorfosen med gasbelysning, följd av järnväg, vatten och avlopp, telegraf och telefon samt slutligen elektricitet och spårväg."


Den första framställningen och användningen

"Ljus, kraft och värme",Hallerdt:

"1800-talet var ångans århundrade - 1900-talet skulle bli elektricitetens, men länge med ånga som drivkraft."

Elektriciteten ger en möjighet för överföring och distribution av energi. Själva energikällan kan alltså variera.

Ur "Svensk teknikhistoria", Hult m.fl:

"En praktiskt användbar generator av elektrisk ström konstruerades första gången av belgaren Zenobe Th Gramme 1870. Härmed blev det möjligt att omvandla mekanisk energi till elektricitet, och elektricitet kunde då produceras i större skala än som tidigare varit möjligt med galvaniska element. Generatorerna drevs normalt av ångmaskiner. Det skulle i Sverige dröja ett decennium in på 1900-talet innan vattenturbiner blev den stora drivkällan för elgeneratorer."

Användningsområdet för elektricitet i Sverige begränsades länge till gatubelysning. En försöksanläggning sattes upp 1881 intill Stockholms slott: sex lampor på Gustav Adolfs torg, sex på Norrbro och fyra på Mynttorget.Försöket pågick under cirka en månad. Då användes båglampor - glödlampan kom senare.

Den första gången som elektriskt ljus användes i praktiskt bruk i Sverige var vid Marma sågverk år 1876. I mekaniska verkstäder hade man i regel en ångmaskin eller en vattenturbin för drift av maskinerna - där kunde man nu också ansluta en generator och få elström till båglampor för belysning.

År 1884 byggde Elektriska AB en generatorstation för Göteborg. Strax därefter utförde företaget den första mer omfattande anläggningen för stadsbelysning i Västerås och året därpå var det premiär för elljuset i Arboga.

"Svensk teknikhistoria":

".. elektricitetsverk för gatubelysning började byggas i många städer, i regel i privat regi. Det första kommunala elverket byggdes 1885 i Härnösand.

I städer som redan installerat gatubelysning dröjde man med elektrifieringen. De två energiformerna, gas och elektricitet, kom en tid att stå emot varandra. I den tekniska tävlan som på detta sätt uppstod gjordes på båda sidor stora ansträngningar att förbättra tekniken. Med en 'glödstrumpa' runt om gaslågan ökade ljusutbytet flerfalt, och gatubelysning blev därför 1885 en starkare konkurrent till elbelysnng med glödlampor.

Motdraget blev metalltrådslampor med wolframtrådar, där ljusutbytet var tre gånger högre än för det bästa koltrådslamporna. De fick en snabb spridning efter 1910 och stod därmed som slutliga segrare i striden. Under den 30-åriga utvecklingen från den första glödlampan hade verkningsgraden närmare 10-faldigats."

Utöver belysning på offentliga platser i städerna, sedan även i hemmen, började elektriciteten komma till användning inom industrier, och då inte bara för belysning. Eldrift ersatte ångmaskiner för att driva verktygsmaskiner.

"Svensk teknikhistoria":

"Nästa stora användningsområde för den elektriska energin blev motordrift. I Arboga Mekaniska Verkstad installerades en elmotor först i landet 1887 för drift av verktygsmaskiner vid en taktransmission. Man bytte alltså ut ångmaskinen mot denna elmotor och vann något i verkningsgrad.

En större förändring var införandet av enkeldrift, dvs en elmotor monterad på varje verktygsmaskin. Hela det komplicerade taktransmissionssystemet med alla drivremmar kunde då avskaffas, och maskinernas placering på verkstadsgolvet var då inte längre bunden till bestämda lägen.

En annan stor vinst var att maskinernas varvtal inte längre påverkade varandra så som vid remdriften vid en gemensam drivaxel. Även om dessa fördelar med enkeldriften var välkända sedan slutet av 1800-talet, dröjde det i många verkstäder ända långt in på 1900-talet innan remdrifterna var helt avskaffade."

Det var på 1890-talet som industriföretag började bygga kraftverk för att inrätta sina fabriksanläggningar med eldrift, framför allt järnverk i Bergslagen, massafabriker och pappersbruk. Asea elektrifierade valsverket i Hofors, som invigdes år 1895 och blev det första större eldrivna valsverket i världen.

Det statliga kraftverksbyggandet startade i början av 1900-talet..


Långväga el-överföring

De många vattendragen gav en potential för framställning av el-kraft, genom tubriner och generatorer. Möjligheterna begränsades dock av de stora kraftförlusterna vid överföring av el över långa avstånd.

"Svensk teknikhistoria":

"Elström till belysning och motordrift levererades först ofta från ett lokalt kraftaggregat på platsen, drivet av en ångmaskin. Försök att överföra elenergi längre sträckor strandade på de höga ledningsförlusterna; 3% per kilometer var ett medelvärde.

Ett sätt att få ner förlusterna var att använda enfas växelström och med en transformator höja spänningen på kraftledningen mellan leverantör och förbrukare. Någon effektiv växelströmsmotor fanns emellertid ännu inte, vilket gjorde metoden mindre intressant.

Lösningen på överföringsproblemet blev systemet med trefas växelström. Det utvecklades på flera håll i världen omkring 1890, bl.a av Jonas Wenström vid dåvarande Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, som snart därefter ombildades till Allmänna Elektriska Aktiebolaget, ASEA.

En generator levererar trefas växelström på låg spänning, som sedan höjs till högspänning i en transformator och sänds ut på kraftledningen. I mottagaränden nedtransformeras spänningen igen och kan sedan driva t ex en trefas elmotor, en elektrisk ugn eller någon annan utrustning.

Effektförlusterna kunde med detta system göras mycket lägre än med tidigare använd teknik, och detta system för energiöverföring på långa sträckor är det än i dag använda."

Trefas växelström blev lösningen för långväga el-överföring. Metoden tillämpades första gången i Sverige 1893 vid en kraftledning på 14 km från Hellsjön i Dalarna till Grängesbergs gruvor.

Hellsjöförsöket genomfördes i regi av Jonas Wenström och ASEA.

ASEA hade bildats år 1890, genom sammanslagning av två företag.

"Svensk teknikhistoria":

"...Den fortsatta utbyggnaden av storkraftnätet från nya kraftverk i övre Norrland skedde med 400kV-ledningar, och 1970 uppgick den sammanlagda ledningslängden i detta nät till över 10.000 km.

Denna energiöverföring skedde med högspänd trefas växelström, och Sverige kom att inta en framskjuten plats i utvecklingen av denna teknik."

Senare utvecklades en teknik för överföring av högspänd likström. Denna hade den viktiga fördelen av att kunna överföras i ledningar på havsbotten, över områden där man inte kunde sätta upp kraftstolpar.

"Detta gällde i än högre grad i fråga om den teknik med högspänd likström som utvecklades vid Asea enligt idéer av Uno Lamm. I stället för luftledningar används här en isolerad högspänningskabel som överför likström. På detta sätt kan elenergi föras genom vatten, vilket inte är möjligt med högspänd växelström.

Den första tillämpningen av denna teknik, som är baserad på en s.k. jonventil, en effektiv likriktare, kom 1954 då Gotland anslöts till fastlandets stamlinjenät. För fortsatt distribution till förbrukarna omvandlades likströmmen på mottagarsidan åter till växelström.

Denna teknik blev en stor framgång för Asea, och elförsörjning med högspänd likström finns nu mellan Sverige och Danmark, mellan England och Frankrike, mellan flera japanska öar och på flera andra ställen i världen där avståndet över vatten är för stort för luftledningar."

"Vid Krångede ... anlades 1936 ett kraftverk som via en högspänningsledning levererade elenergi till Stockholm vid Horndal. Detta var den första sträckningen i ett blivande stamlinjenät som senare skulle komma att täcka hela Sverige.

Då förlusterna i en kraftledning minskar med ökande spänning strävade man oavlåtligt efter att söka höja spänningen. Genom att använda växelspänning i stället för likspänning, som i de första kraftledningarna, kunde man lätt sänka spänningen på förbrukningsstället till lämpligt värde, normalt 380 eller 220 volt.

Ännu ett kraftverk vid Lule älv, Harsprånget, invigdes 1952, och i samband därmed togs den första 400kV-ledningen i bruk. Den sträckte sig från Harsprånget till Hallsberg, där den sedan grenades ut. Den fortsatta utbyggnaden av storkraftnätet från nya kraftverk i övre Norrland skedde med 400kV-ledningar, och 1970 uppgift den sammanlagda ledningslängden i detta nät till över 10.000 km."


Vattenkraften

Elektriciteten genombrott i Sverige är starkt förknippat med vattenkraften. Den kan dock framställas även på annat sätt. I början fanns ingen vattenkraft för elframställning av betydelse. Sedan sekelskiftet 2000 står kärnkraften för en stor del av el-produktionen.

När vattenkraften började byggas ut vid förra sekelskiftet skedde det först i södra och mellersta Sverige.

"Svensk teknikhistoria":

"Vid sekelskiftet 1900 hade vattenkraften gått förbi ångkraften som producent av elenergi. Denna utveckling skulle komma att dramatiskt accentueras under de följande sjuttio åren. Med starten av det första kärnkraftsaggregatet i Oskarshamn 1971 inleddes sedan ytterligare en ny fas i Sveriges energiförsörjning.

Den första omfattande utbyggnaden av vattenkraft för elenergigenerering skedde i sydsvenska älvar. Under åren 1906-1908 påbörjades kraftsverksbyggen i Lagan, Gullspångsälven, Mörrumsån och Helgeån. Man planerade också ett stort kraftverksbygge vid Trollhättefallen i Göta älv.

Storleken på detta företag var sådan att staten trädde in. Styrelsen för Trollhätte kanal och vattenkraftverk ombildades 1909 till Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Efter denna tid kom många större vattenkraftanläggningar i Sverige att utföras i statlig regi.

En av dessa var kraftstationen i Lilla Edet, som började bygas 1918 för att möjliggöra elektrifiering av Västra Stambanan."

De största kraftstationerna skulle komma senare, i övre Norrland. Detta arbete inleddes år 1910-talet, vid Lule älv, och fortsatte vid Indalsälven på 1920-talet.

"Svensk teknikhistoria":

"Redan 1910 påbörjades byggandet av en station vid Porjus i Lule älv. Då den var färdig 1915 kunde den leverera elenergi till Malmbanan mellan Gällivare och Luleå och även till gruvorna i Gällivarefältet.

En stor kraftstation vid Älvkarleby i Dalälvens mynning påbörjade 1911 och stod färdig 1915 då den kunde leverera ström till bl.a. Stockholm.

Sydsvenska Krafts AB (Sydkraft) började 1913 bygga ett koleldat kraftverk i Malmö, som sedan kom att byggas ut i flera etapper,.."

Även koleldade kraftverk har dock haft, och har alltjämt, en viktig roll i södra och mellersta Sverige.

"Svensk teknikhistoria":

"I samband med ett starkt prisfall på kol beslöt man på 1920-talet att bygga ett koleldat kraftverk i Västerås, men vattenkraftsutbyggnaden fortsatte snart igen, nu med koncentration till Norrlandsälvarna.

Den växande pappersmasseindustrin ropade efter kraft. och den första i raden av ett antal norrländska kraftverk byggdes 1925-28 vid Hammarforsen i Indalsälven.

Vid Krångede i samma älv anlades 1936 ett kraftverk som via en högspänningsledning levererade elenergi till Stockholm vid Horndal. Detta var den första sträckningen i ett blivande stamlinjenät som senare skulle komma att täcka hela Sverige."

Harsprånget vid Lule älv blev färdigt år 1952.


Kärnkraften

Kärnkraften började utvecklas i Sverige i slutet av 1950-talet, genom forskningsreaktorer, först på KTH, sedan i Studsvik.

Det första kärnkraftverket var det i Ågesta i södra Stockholm, som 1963-73 försåg Farsta med fjärrvärme.

Sedan mitten av 1970-talet och ram till mitten av 1980-talet byggdes inte mindre tolv större reaktorer, förlagda till Barsebäck (2 st), Ringhals (4), Oscarshamn (3) och Forsmark (3). De i Barsebäck ställdes av år 1999 respektive år 2005.

Kärnkraften svarar nu för nära hälften av elproduktionen i Sverige.


Kommunikationer

Järnvägsnätet i Sverige började elektrifieras kring sekelskiftet 1900. År 1895 hade en första elektrifierad järnväg öppnats mellan Stockholm och Djursholm. Det var en smalspårig sträcka på 11 kilometer.

Innan sträckan Stockholm-Göteborg var elektrifierad år 1926 var elektrifieringen av malmbanan i norr klar. Under 1930-talet elektrifierades även sträckorna Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. 1942 var alla huvudlinjer elektriferade.

Lokaltrafiken i Stockholm, av spårvagnar, var helt elektrifierad år 1905.

"Ljus, kraft och värme":

"Sedan Värtaverket öppnats 1903 elektrifierades spårvägsnätet på Norrmalm inom ett år, och lokaltrafiken har därefter förblivit elverkets största kund.


Övrig el-användning

Den tunga industrin hade under första världskrigets kolbrist börjat gå över från ånga till eldrift.

Hushållsförbrukningen av el skulle efterhand komma att öka mycket snabbt.

"Ljus, kraft och värme":

"...vattenkraften gjorde sin entre med ström från Älvkarleby 1916. Ångkraftverket fick därefter huvudsakligen fungera som komplement till vatten kraften vid toppbelastning och som reserv vid driftstörningar och vid vattenbrist under torrår.

Vid början av 1920-talet är Stockholm helt elektriferat - produktionsapparaten och ledningsnätet når ut till alla som vill ansluta sig och dra fördel av elektriciteten. Den första elektriska spisen konstrueras och marknadsförs,.."

Elektriciteten har ju kommit till användning för allt fler ändamål, genom de många hushållsredskapen och alla elektroniska prylar för hemmen:

- spis och microvågsugn

- kyl och frys

- tvättmaskin och diskmaskin

- dammsugare

- radio, TV, grammonfon, bandspelare, mm

- dator, skrivare mm.

El används också för belysningen och uppvärmning, av bostäder och trapphus.

I bostadshus och kontorshus finns hissar, i varuhus och tunnelbana finns rulltrappor.

Elanvändningen har givit oss en bekvämare vardag. Samtidigt har den gjort samhället sårbart. Det framgår vid elavbrott. Plötsligt måste butikerna stänga, då man inte kan ta betalt.


Jan Milld, den 10.4.2008

 

El-nät

• Vad möjliggjorde elektriferingen av Sverige?

• Hur skedde utbyggnaden?

• Vilka energikällor har använts för att framställa el?

• Vad betydde elektrifieringen, på kortare och längre sikt?

För genomgång av energianvändning och energiförsörjning i allmänhet ska en särskild text senare arbetas fram. Uppvärmningen av hus och framdrivningen av vägtrafik sker ju i huvudsak på annat sätt än med hjälp av el.

Före elektriciteten

Den första framställningen och användningen

Långväga el-överföring

Vattenkraften

Kärnkraften

Kommunikationer

Övrig el-användning