I Uppsala grundades Sveriges första universitet. Det skedde 1477.

Uppsala universitet var helt knutet till kyrkan och förföll under striderna på 1520-talet. Det var helt under Gustav Vasas och Erik XIV:s tid. Det öppnades igen 1595, under hertig Karl. Det fick de sju professorstjänster.

Herman Lindqvist, i "Gustav Vasa och hans söner och döttrar":

"Det största problemet var att få tag i personal för den ständigt växande förvaltningen. Han behövde ämbetsmän och skrivare. Folk som kunde sköta ekonomiska och juridiska frågor och han behövde diplomater i en alltmer komplicerad värld.

Kungen hade själv krossat kyrkan och med den försvann skolsystemet. Uppsala universitet var stängt sedan länge. Han sände ut vad man i dag skulle kalla 'headhunters' och talangscouter till de nordtyska rikena på jakt efter kunniga, välutbildade, skrivkunniga män redo att tjäna svenske kungen."

Det andra universitetet tillkom 1632, i Dorpat i Livland. På initiativ av Johan Skytte. Staden heter idag Tartu och tillhör Estland.

1640 grundades universitetet i Åbo i Finland. En central roll spelades därvid Per Brahe d.y., generalguvernör i Finland. Åbo heter på finska Turku.

Herman Lindqvist, i "Nyttan och nöjet":

"Vid universitetet i Åbo, Åbo Akademi, fanns ett ökat intresse för det finska språket och det säregna i den finska kulturen, särskilt i kretsen kring professor Henrik Gabriel Porthan. Alltfler finländare med hög utbildning valde att stanna kvar i Finland för att göra karriär istället för att pröva sin lycka i Sverige.

Detta såg man snart resultat av. Under åren 1721-1809 var till exempel hälften av alla Finlands landshövdingar infödda finländare och bara en fjärdedel av biskoparna kom från Sverige. Majoriteten av juristerna var finländare och cirka sjuttio procent av professorerna vid Åbo Akademi var det, samtliga förmodligen tvåspråkiga finländare."

Greifswald i Vorpommern hade redan ett universitet när staden blev svensk, grundat redan 1456. Vorpommern tillerkändes Sverige med Westfaliska freden, men var i praktiken svenskt område sedan 1631.

Universitetet i Lund grundades 1666, som ett led i försvenskningen av Skåne.


Estland, och därmed Dorpat, förlorades i det stora nordiska kriget 1700-21. Under 1770-talet fanns alltså universitet i fyra städer. Deras storleksordning framgår av följande diagram:


Stockholms universitet tillkom först 1960. Sedan 1878 fanns det som Stockholms högskola.

 


Jan Milld, den 20.1.2007

 

Universitetsstäder

Under slutet av 1600-talet fanns fem olika universitet i Sverige.

Av dessa fanns de flesta utanför det område som idag utgör Sverige.

Dessa universitet låg i Uppsala, Åbo, Greifswald, Dorpat och Lund.