Svårigheterna att få jämförbarhet ligger på flera plan. Dels är uppgifterna ofta uppskattningar, eller saknas helt. Dels avser uppgifterna olika årtal för olika städer. För 1690-talet finns uppgifter för det egentliga Sverige och Finland.

 

Stettin tillhörde Sverige genom trettioåriga kriget och fram till 1720. Uppgifter om invånarantal finns för åren 1631 och 1709 - c:a 10.000 respektive 11.307. Utifrån detta har siffran här satts till 10.500 för 1690-talet

Staden blev svensk 1631/48 och förblev svensk fram till 1720.

Uppgiften för Riga är också ungefärlig, redan i källmaterialet.

Staden erövrades av Sverige 1621 var svensk fram till början av 1700-talet, avträddes formellt till Ryssland 1721.

För Reval (Tallin) år 1708 var siffran 9.810 , år 1710 var den 1.962. Orsaken till detta låg i att staden 1709 drabbats av pest. Revals invånarantal för 1690-talet har här uppskattats till 9.000.

Staden tillhörde Sverige från 1561 och fram till början av 1700-talet, avträddes formellt till Ryssland 1721.

Uppgifter för Stralsund är år 1677 - 8.489 - och år 1760 - 8.153. Anledningen till denna nedgång torde också vara det stora nordiska kriget 1700-21. Tiden 1677 och fram tills dess var i stort sett en fredsperiod, varför invånarantalet kan förmodas ha ökat. En uppskattning har här gjorts till 8.700.

Staden blev svensk 1631/48 och var svensk fram till 1815.

Siffran för Åbo är 5.837. Staden var svensk fram till 1809.

 

 

Vid denna tid, efter freden i Nystad 1721, tillhörde Baltikum inte längre Sverige. Både Finland och norra Vorpommern i Tyskland ingick dock alltjämt i det svenska riket.

I Finland är Åbo fortfarande den största staden, men Helsingfors har börjat växa snabbt, med den stora fästningen Sveaborg i närheten. Finland tillhörde Sverige fram till 1809.

Uppgiften för Stralsund utgör en uppskattning, utifrån två tillgängliga uppgifter - 8153 för år 1760 och 10.606 för år 1782. År 1800 hade Stralsund 11.191 invånare. Norra Vorpommern tillhörde alltså Sverige fram till 1815.

Greifswald, också en viktigt stad i svenska Vorpommern, hade 1767 4.611 invånare och 1780 nära 5.000 invånare. Det kunde för 1770-talet ha givit en åttondeplats, delad med Malmö, som hade 4.835 invånare.


 

 


Jan Milld, den 19.1.2007

 

Se vidare:

Städer i jämförelse

 

Externa länkar :

Baltic Towns

Stormaktens städer

Vilka var de största städerna i Sverige under stormaktstiden?

Till våra större städer då hörde Åbo och Helsingfors i Finland, Reval (Tallin) och Riga i Baltikum samt Stralsund och Greifswald i Tyskland.

Underlaget till nedanstående diagram är hämtat från webbsidan Baltic Towns.