Lübeck och andra Hansestäder utverkade tidigt undantag från Öresundstullen, redan 1326. Vid den tiden fick tullen således ringa betydelse då Lübeck skötte det mesta av handelstrafiken. Annorlunda var det efter Grevefejden 1536, då Lübecks makt bröts. Även nedländska fartyg - som inte var befriade från tull - kom att bedriva handel på Östersjön.

I olika omgångar höjdes tullavgiften och för den danska staten blev Öresundstullen efter en tid den viktigast inkomstkällan. Åren 1567-87 svarade den för 2/3 av Danmarks statsinkomster!

I relationerna mellan Sverige och Danmark var Öresundstullen en återkommande fråga. I takt med att den svenska utrikeshandeln ökade fick tullen större betydelse än tidigare.

Det är dock oklart om Sverige från början behövde betala någon tull - Öresundstullen tillkom ju under tiden för Kalmarunionen

• Efter Grevefejden 1536 - då Sverige hjälpt den segrande sidan i ett danskt inbördeskrig - framförde Gustav Vasa önskemål om att Sverige skulle kunna bedriva handel "utan hinder.och besvär, såsom av ålder varit brukligt".

• Vid freden i Knäred 1613 stadgades om tullfrihet för Sverige i Öresund, med undantag för vissa varor.

Åren 1622-23 var Sverige och Danmark mycket oense om Öresundstullen. Den danske kungen, Kristian IV, förbjöd Sverige att föra soldater eller krigsmaterial genom sundet.

Under 30-åriga kriget höjde danskarna ytterligare sina tullavgifter, vilket blev en av anledningarna till det svenska angreppskriget 1643-45.

• Vid freden i Brömsebro 1645 fick Sverige total tullfrihet i Öresund.

• Vid freden i Fontainbleau 1679 stadgades om en särskild kommission för att undersöka "hur missbruket av den svenska tullfriheten i Bälten och Öresund kan undvikas." Bakgrunden var att t ex nederländska skepp undvek tull genom skentransaktioner som gjorde dem svenska.

• Vid freden i Stockholm 1720 återinfördes tullen för Sveriges del, alltså efter cirka 70 års tullfrihet.

En del av tullavgiften gick till underhåll av fyrar på sträckan Skagen - Falsterbo. Sverige fick del av denna avgiftspost.

Med den ökande handeln blev tullen rent administrativt ett allt större hinder. Det blev en snårskog av bestämmelser för olika varor, osv. Upptagandet av tullen försinkade transporterna.

Vid en konferens i Köpenhamn 1857 mellan Danmark och intresserade sjöfarande nationer kapitaliserades Öresundstullen: Danmark fick en engångssumma på 33,5 miljoner riksdaler mot att den upphörde.


Öresundstullen kan ha spelat en roll i att göra Skåne svenskt. Irritationen över denna tull gjorde att europeiska stormakter som England, Frankrike och Nederländerna såg en fördel i att Öresund gjordes till internationellt vatten, och att man därför stödde Sverige i fredsförhandlingarna med Danmark 1658, 1660 och 1679


För planerna på byggandet av Göra kanal - tvärsigenom Sverige, från Östersjön till Kattegatt - spelade Öresundstullen en roll. Arbetet med denna kanal påbörjades 1810, den blev klar 1832.


Jan Milld, den 15.1.2007

 

Öresundstullen

Noteringar om en tull vid Helsingör finns sedan 1429, då Erik av Pommern var kung över både Danmark och Sverige. Öresundstullen var då en skeppstull, 1517 omvandlades den till en varutull.

Tullen kom att bli en källa till återkommande irritation mellan länderna, inte minst sjöfararnationer som England och Nederländerna.

Öresundstullen bestod även efter år 1658, när Skåne tillföll Sverige.

Den avskaffades först 1857.