År 2002, vecka 48

 

Kronkommun?

Migrationsverket har bekymmer, genom den fortsatta ökningen av asylsökande till Sverige. Antalet har ökat markant varje år sedan 1999 och i år (2002) ser det ut att kunna bli 33.000 - väsentligt mer än i något av våra grannländer. 85% av dem saknar pass och andra handlingar som behövs för att kunna utreda ärendet. De flesta är välfärdssökare, många är kriminella. Få har flyktingskäl. 1)

Anstormningen av id-lösa välfärdssökare, detta omfattande asylmissbruk, ger längre handläggningstider och behov av extra resurser. Migrationsverket fick således extra anslag i våras. Nu måste till ytterligare extra anslag, det handlar om 100-tals miljoner kronor. 2)

Ett annat problem är Migrationsverkets svårigheter att förmå kommuner att ta emot alla dessa asylanter. Kommunerna säger nej, ibland ser de till att inga bostäder finns tillgängliga. Här handlar det inte bara om pengar.

Redan för 10-15 år sedan fick lokalbefolkningarna i närheten av förläggningar erfara hur närvaron av asylanter betydde stölder, skadegörelse och annat obehag. Likadant är det idag, och folket i de områden som riskerar drabbas av förläggningar har innebörden av detta klar för sig. Således säger de bestämt ifrån: de vill inte veta av några "flyktingar" i sitt närområde! 3)

I detta läge pressar Migverket kommuner i framförallt Sydsverige allt hårdare. Så desperat har situationen blivit att verket i åtminstone ett fall - Hässleholm - gått bakom ryggen på kommunen och inlogerat 300 asylanter i en privat kursgård. 4) I Malmö har verket också försökt, och kommunens företrädare protesterar.


En kommunpolitiker som Göran Johansson i Göteborg har länge föreslagit att bidrag för nyanlända utlänningar ska vara villkorade, så att de för att få pengar måste bosätta sig på anvisad ort, utanför vad som redan blivit till etniska enklaver. Men något gehör har han inte fått från Mona Sahlin och regeringen. Under tiden växer problemen.

När Göran Johansson nu upprepar detta försiktiga förslag blir han av pk-iter stämplad som extrem. Göran Lindblad (m) 5) kallar honom "Göteborgs Le Pen".


Så vad göra? Jag har en idé.

Det är otillständigt att ansvaret för asylanterna på detta sätt lastas över på vissa kommuner och vissa medborgare, som i de flesta fall vill slippa. Det är Staten som släppt in asylanterna, därför är det statens sak att ta det fulla ansvaret. Ge gärna även utrymme för ideella insatser - det är inte fel med generositet om uppoffringar sker på frivilligbasis.

Riksdagen bör därför inrätta en statlig, för ändamålet särskild kommun. Den kunde förläggas på på obefolkad kronomark - förslagsvis någonstans i Norrland, där det ju finns plats. En avgränsad "kronkommun" för asylantmottagning, som alla goda krafter i samverkan med asylanterna själva får bygga upp. 6) Den nya kommunen kunde få namnet "Kosovä" (Kommunen för Solidaritet och Vänskap).

Riksdagens samtliga sju partier är för en generös behandling av asylanter, det måste rimligen betyda att svenska folket också är det. Låt då detta manifesteras i form av frivilliga bidrag i insamlingsbössorna för att bekosta dessa utlänningars behov av kläder, sjukvård och tandvård. Staten ska ta ett övergripande kostnadsansvar för logi och basmat, men några kontantbidrag bör ej utgå - inte från skattemedel. Frivilligorganisationer får sedan ta hand om resten, för att i praktisk handling visa sin solidaritet.

Utlänningarna skulle inte få lämna Kosovä innan deras ärende avgjorts. Inga stöldturnéer ska vara möjliga, med förläggningen som bas. Något bilinnehav för asylanterna ska följaktligen inte tillåtas.

Om nödvändigt kan istället en ö väljas ut att vara kronkommunen Kosovä. Australien använder just systemet att placera de asylsökande på öar, istället för att släppa in i dem själva Australien. Detta har uppenbarligen varit framgångsrikt 7)

Kosovä kan också vara en oljeplattform, som omvandlas till bostadsplattform. En sådan kan ju placeras varsomhelst ute på svenskt territorialvatten.


Den primära fördelen med denna lösning är att ingen kommun och ingen lokalbefolkning påtvingas asylanter, med åtföljande problem.

Som ett bonus - genom att utlänningarna inte får välja kommun och får mindre pengar att röra sig med - kan välfärdssökare sållas bort från flyktingar. Därmed skulle vi närma oss intentionerna med asylinstitutionen.

Därtill ges alltså möjlighet för de godhjärtade att själva, i handling, ge uttryck för sin solidaritet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Flyktingskäl av det slag som Kenneth Sandberg har. (Åter till texten)

2) Om inte miljarder kronor. Vem kan längre hålla reda på hur mycket? (Åter)

3) En dagstidning i Småland har nyligen tvingats stänga av sin chatsida på Internet, därför att man fick så många arga inlägg om invandringen så fort ämnet på något sätt berörts på nyhetsplats. Lokalbefolkningen har fått nog! (Åter)

4) Kommunaktuellt den 10/10 -02. (Åter)

5) Göran Lindblad (m), har nyligen förespråkat en arbetskraftsinvandring till Sverige inom de närmaste 15 åren på två miljoner människor. Det skulle bli varje år betyda mer 133.000) än vad vi haft ens under något toppår (79.000).

Andra moderater har föreslagit betydligt högre siffror. Mauricio Rojas har varit uppe i 50 miljoner. (Åter)

6) Den som fått för mycket i fallskärm eller dubbla ersättningar kan här komma tillrätta med eventuella samvetsproblem, det är bara att donera och åter donera pengar. (Åter)

7) Det har varit fråga om öar i öriket Nauru eller Papua Nya Guinea. Av ca 1.500 asylanter där har ca 700 rest hem igen (i och för sig med - åtminstone i vissa fall - ett återvändarbidrag på 10.000 kr). (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT