Projekt varg

 

"PROJEKT VARG - om vargens situation och framtid i Sverige", utgavs av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 1976.

Det beskrivs av SNF som ett av föreningens "projekt för att rädda hotade djurarter i vårt land".

Av misstag kom rapporten till allmänhetens kännedom.

1976 fanns inga vargpar i Sverige, bara en ensam varghanne i Sareks nationalpark. Vargen var alltså redan utrotad i vårt land.


Redan i rapportens inledande meningar sker en glidning:

"Det är ingen tvekan om att vi måste försöka rädda vargen undan utrotning i Sverige. Alla arter på vår jord har ett existensberättigande. SNF:s inställning är självklar...".

Detta resonemang blir dubbelt anmärkningsvärt:

1. Vid tidpunkten var vargen redan utrotad i Skandinavien - vilket framgår av inte minst SNF-rapporten.

2. På hela jorden finns närmare en halv miljon vargar. På global nivå är vargen således inte utrotad, och knappast heller hotad av utrotning.

Det faktum att varje art har ett existensberättigande på jorden är rimligen inte liktydigt med att varje art måste finnas i varje land.

Rapporten försäkrar:

"Många människor är rädda för vargen och tror att den dödar människor, särskilt små barn. Så är ej fallet."

Den försäkrar vidare:

"Vargen torde... inte ha någon större effekt på älgjaktens utbyte."

Detta stämmer ju inte där vargen har revir. Där inte bara dödas älgar av varg - betydligt fler ger sig iväg från området.

"En naturlig tillväxt av varg i Sverige är inte tänkbar. Möjligheten till en naturlig tillväxt av den svenska stammen genom invandring från Finland är närmast obefintlig på grund av den bekämpning den finska vargstammen är utsatt för."

"Projekt Varg" uttrycker en klar viljeyttring:

"För att återfå en livskraftig svensk vargstam återstår endast återinplantering av varg."

"Återinförsel av varg bör vara möjlig med djur uppväxta i fångenskap."

"Vi har en skyldighet att bevara en vargstam i Sverige. Sedan förhistorisk tid har vargen ingått i vår svenska fauna och är en naturlig del av den mångfald arter..."

"För att möjliggöra ett återinförande av varg är det önskvärt med ett antal hägn av olika typer. Främst behövs hägn för hållande av avelsvargar. Behovet torde kunna täckas genom de nordiska djurparkerna. Vidare behövs två hägn i trakter där ett framtida utsläpp är tänkt."

Tänkbara områden för varg är Mellansverige och södra Norrlands skogar. För att hålla en livskraftig vargstam krävs sannolikt 100-talet vargar."

"En svensk vargstam skulle med säkerhet vara av värde för rekreation och turism."

"Åtgärder för vargens bevarande skulle satts in långt tidigare... Något måste snarast göras för att uppfylla vad regering och riksdag i olika sammanhang fastslagit. Ett studium av möjligheter och metoder för återskapandet av en svensk vargstam och åtgärder för att åstadkomma detta är nödvändiga."

"Undviker man renskötselområdet kan ett ... område ligga vid gränsen mellan Värmland, Dalarna och Norge. I första hand bör särskilda nationalparker för skydd åt vissa hotade arter inte komma ifråga. Strävandena bör istället vara att låta arterna återta sin naturliga roll i marker där de tidigare funnits."

I rapporten sägs om vargarna i våra djurparker:

"Denna djurparkspopulation... är en viktig förutsättning för förverkligandet av Projekt Vargs huvudmålsättning: en frilevande självreproducerande fennoskandisk vargstam."

 

Ur "Avslöjandet", av Nils Norén:

"PK anbefaller ett parterna värderar möjligheten av att fostra upp varg i fångenskap för senare utsättning i områden där vargen är utrotad eller hotas av utrotning,..

Det sägs också i rapporten, på allvar, att vid den här tidpunkten fanns det endast en varg i Sverige, en gammal hanvarg i Sareks nationalpark..."

Bara några år efter att "Projekt Varg" publicerats fanns åter vargpar i Sverige. Just i det område nedanför renbetesområdena som projektet utpekat som lämpligt.

Tillfälligheter säger Åke Bjärvall från Naturvårdsverket, tillfrågad i den norska filmen "Ulvmysteriet"!

Den officiella förklaringen till detta är dock att det inte gått till så som SNF pläderat för, genom inplantering. Nej, det har skett på naturlig väg, genom invandring från Finland!

I annat fall hade det för övrigt varit lagstridigt.

På den punkten ändrades dock lagen 1994.


Se även:

Utbredning

Vargens återkomst

Vargmannens testamente

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida