Enbuske
Källa ödekyrka

Under järnåldern var Öland en blomstrande ö, med sitt centrala läge längs Östersjöns handelsleder. Men välståndet och innebar också att Öland var mycket utsatt för det omfattande sjöröveri - Östersjöns gissel ända fram till 1200-talet.

En smal och platt ö som Öland gav befolkningen väldigt lite skydd. Därför har Öland en så hög koncentration av fornborgar - cikra 17 sådana är upptäckta, Eketorp i söder är den mest kända.

Där fanns också en försvarskyrka vid Källa på östkusten i norr, som var en viktig hamn. Kyrkan är byggd av kalksten. På bottenvåningen hade man själva kyrkan, på andra våning magasin för mat m.m. och högst upp fanns skottgluggar för försvar. Ödekyrkan ligger idag 500 meter inåt land, när den byggdes låg den invid kustlinjen.

En annan viktig kyrka på Öland är Resmo kyrka, uppförd i sten omkring år 1100. Den vittnar om en dansk närvaro.

Den främsta handelsplatsen på Öland var Köpingsvik, vid Kalmarsund. Dess tätortsbebyggelse mellan år 750 och är 1250 har jämförts med Birka. Det var dock ingen djuphamn och efter att Kalmar hade grundats på andra sidan sundet i slutet av 1100-talet gick Köpingsvik tillbaka .

Strax söder om Köpingsvik anlades i slutet av 1100-talet en kraftig kastal, ett runt försvarstorn av sten.I slutet 1200-talet byggdes en borg runt kastalen. På kung Magnus Ladulås tid gjordes borgen om till en stor försvarsanläggning som också hade pampiga utrymmen för att ta emot furstar och kungar. Utanför borgen fanns en förborg med bostäder och verkstäder för hantverkare, stall, fähus mm. Borgholms slott var under medeltiden en av Sveriges viktigaste borgar. Slottet förstördes i en brand år 1806.

Det skulle dock dröja tills 1816 innan Borgholm blev Ölands första och enda stad.

Det kulturella inflytandet från svenska fastlandet går naturligtvis långt tillbaka i tiden, men det fanns alltså även danskt inflytande. Åtminstone efter 1100-talet kan Öland sägas ha varit en del av Sverige. Ölänningarna hade mycket att tjäna på en stark kungamakt som kunde bekämpa sjörövarna.

Som gränsbygd med liten befolkning var Öland ändå ett perifert landskap i Sverige. Först när Kristoffers landslag utfärdades 1442 fick ölänningarna rätt att delta i kungavalet. Knytningen till det svenska riket hade dock inte bara fördelar för ölänningarna.

Fram till 1356 var Öland därefter underhållsland till Valdemars änka Ingeborg som titulerade sig "hertiginna av Öland". Danmarks kung Valdemar Atterdag erövrade Öland och Gotland 1361 men hans fogdar slogs ihjäl av allmogen efter hans avfärd. 1362-66 var Öland pantsatt till de vendiska hansestäderna innan de återigen lydde direkt under den svenske kungen.

Under 1400-talets unionsstrider var Öland med Borgholms slott det landskap som under längst tid kontrollerades av unionskungarna. Erik av Pommern förlorade Öland först 1440 och ön var i danskarnas händer 1456 -72, 1501-10 och 1519-23.

Även under nya tiden var Öland en krigsskådeplats och flera sjöslag utkämpades vid dess farvatten. Under Kalmarkriget blev Öland ockuperat av danskarna 1612-13 . Under Skånska kriget 1676-1679 utkämpades det kanske mest berömda sjöslaget vid Öland. Vid Ölands södra udde gick det svenska flaggskeppet Kronan under och den dansk-holländska flottan segrade. Året efter brände och plundrade danskar och holländare Öland. Ytterligare ett sjöslag vid Ölands södra udde utkämpades under Gustav III:s ryska krig 1789, motståndaren var en rysk flotta och slaget slutade oavgjort.

Livet på Öland har historiskt sett alltid varit hårt. Det fanns ingen skog på ön innan storaplanteringsinsatser på 1900-talet genomfördes för att binda upp jorden. Jordbruket gav inte mycket, eftersom klimatet var torrt och matjorden blåste iväg - Öland är ju en solig ö, med mycket vindar. Det var fiske och boskap som höll folket vid liv.

Blodbadet 1613

Efter Kalmarkriget, dansk ockupation av Öland och sedan ett svenskt återtagande av ön, under Gustav II Adolf, blev 13 öländska bönder dömda till döden och avrättade.

Kurt Lundgren skriver om detta i en bok, recenserad av Knut Ahnlund i SvD den 25/2 -08:

"... lojalitetsförklaringen till Kristian blev ödesdiger. Ett par månader senare tog den unge hertig Gustav Adolf nämligen tillbaka ön och omedelbart inleddes en förräderiprocess. Den leddes av en nämnd med extraordinära befogenheter. Åklagare var släkten Hammarskjölds anfader Peder Michelsson, .."
 
"Domstolen hade Gustav Adolfs uttryckliga direktiv (11 oktober) att gå fram obarmhärtigt,... här tvangs 24 bönder att sitta till doms över sina vänner och grannar. De anklagade erkände modigt och okonstlat sin skuld utan att angiva någon annan, och 13 avrättades direkt. De var alla från södra Öland.
 
Varför inga från norra Öland? Lundgren har svaret: bevismaterialet därifrån var otillgängligt för domstolen.. Hade dessa akter varit åtkomliga för blodsdomstolen hade den måst sända hundratals människor i döden, eller kanske fria dem alla? För i stort sett hela Öland hade böjt sig.

Till denna dystra saks ironi hör att ön ett halvår senare återtogs av danskarna. Och vem ledde då försvaret av Borgholms slott, och vem kapitulerade med fritt avtåg? Jo, just Peder Michelsson Hammarskjöld! Han hade ingen skada av det, tvärtom, han gjorde fortsatt stor och lång karriär med Öland som bas."

På 1600-talet blev hela Öland den svenska kronans egna ö, vilket betydde att bönderna i praktiken blev livegna (kronobönder) och att rätten till jakt starkt begränsades, bland annat förbjöds befolkningen att ha jakthundar under perioder.Ingen fick hugga ett träd, ta en buske eller en gren. Ölandsbönderna fick inte ens ta lite ved för att värma sig. När de klagade fick de bara veta att Kunglig Maj:t behövde varenda vedpinne, bland annat för att koka salpeter till kruttillverkningen.

Sedan länsreformen 1634 har Öland vanligtvis ingått i Kalmar län. Ön gavs dock som en förläning till tronföljaren Karl (X) Gustav som residerade på Borgholms slott 1651-1654. På södra delen av ön byggdes Karl X Gustavs mur år 1653. Syftet var att skapa ett enormt vilthägn för att förhindra att det kungliga viltet smet ut. Allmogen tvingades uppföra muren gratis under olika former av dagsverken.

Därefter ingick landskapet i drottning Kristinas underhållsländer fram till 1681, då hon bytte bort det mot några gods och räntor i Bremen-Verden. Ölänningarna fick dyrt betala hennes lyxliv i Rom.

När potatisen slog igenom och statusen som kronoö upphörde på 1840-talet - och därmed mycket av kronans pålagor - blev läget bättre. Befolkningen ökade snabbt och uppgick på 1870-talet till 38.000. Missväxt och potatisröta resulterade återigen i svåra tider.

Emigrationen från Öland blev mycket stor och befolkningen minskade kraftigt. Fram till år 1930 utvandrade så mycket som 18.000 ölänningar! Alla tog sig inte så långt som till USA, även Stockholm fungerade som en magnet för unga människor i yrkesaktiv ålder.

Ur boken "KÄLLA - en sockenbeskrivning":

"En stor del av Ölands befolkning rycktes bort under pestens härjningar 1710-11. Men genom inflyttningar från fastlandet och på grund av en hög nativitet ökade befolkningens antal stadigt. På hundra år tredublades folkmängden.

Öland var alltsedan 1569 förvandlat till en kunglig jakt- och djurpark där skog, betesmark och alvarsmark utgjorde en enda stor kronallmänning med vildsvin och hjortar som förstörde de arrenderande böndernas grödor.

Så 1801 sker en förändring. Den hade djurgårdsinrättningen upphör, och 10-15 år senare fördelas merparten av kronans utmarker på de enskilda byalagen."

"Hemmansklyvningarna, arbetsvandringarna, den inrikes omflyttningen och inkomstmöjligheterna genom sjöfart bidrog till att de officiella utvandringssiffrorna för Öland inte blir så höga under de svåra åren i slutet av 1860-talet och i början av 1870-talet, då i runda tal 100.000 svenskar under en femårsperiod utvandrade till Amerika.

Detta trots att Öland drabbades synnerligen svårt. Missväxten omfattade allt: säd, rotfrukter, hö och foderväxter, och av Ölands 33 socknar fick 24 under vintern 1868-69 ta nödhjälpslån.

Många ölänningar teg, stannade och led. Men när öns relativa isolering efter hand bröts, när de nedåtgående konjunkturerna gjorde arbetstillfällena på fastandet färre och när sjöfarten hunnit över sin blomstringstid på 1870-talet, blir Amerika under jordbrukskrisens år tillflykten."

En järnväg byggdes från norr till söder, men har sedan lagts ned. Mellan bl.a. Kalmar och Färjestaden fanns en färjeförbindelse. Denna ersattes 1972 av Ölandsbron, vilket gav ett uppsving för Färjestaden.

Idag är Öland - solens och vindarnas ö - ett viktigt semestermål och turismen en viktig inkomstkälla. På sommaren mer än fördubblas befolkningen.


Jan Milld, den 20.4.2007

 

Se vidare:

Gotland

Kalmar

Öland

Den sega enbusken, vanlig på de öländska alvaren, kan ses som en symbol för ön.

Öland har historien igenom varit en karg ö, i stort sett utan skog och med begränsade möjligheter till jordbruk.

Den platta ön har givit små möjligheter till försvar, många gånger har ön invaderats.

Från den svenska centralmakten har ön behandlats som en koloni, ölänningarna levde länge under villkor som liknar livegenskap.

I förhållande till sitt befolkningstal var det fler som emigrerade till Amerika från Öland än från något annat landskap i Sverige.

Ölandskarta från 1600-talet.