Kalmarunion i upplösning

Sedan 1397 befann sig Danmark-Norge och Sverige-Finland i en union, Kalmarunionen. Denna dominerades dock av danska regenter. Missnöjet i Sverige växte, dels pga att man satte in danskar och andra icke-svenskar som slottsherrar i Sverige, dels pga högra skatter. En dansk fogde i Väserås, Jösse Eriksson, gjorde sig känd som bondeplågare.

Ur boken "Finlands historia" (Meinander):

"När unionen inledde en handelsblockad mot hansestaden Lybeck gick detta ut över den svenska järnexporten till kontinenten. På 1430-talet reste sig bönder och bergsmän på olika håll i det svenska riket."

1434 utbröt således Engelbrektsupproret, och Erik av Pommern avsattes. Karls Knutsson (Bonde) blev svensk riksföreståndare, han skulle hinna återkomma till makten ytterligare några vändor.

Ny kung i Köpenhamn blev Kristian.

1457 for han till Stockholm med en dansk flotta. Med de nya makthavarna kom han överens med de nya makthavarna om villkoren för att få bli kung. I juni kunde Kristian titulera sig kung av Sverige.

Det blev nya skatter, nytt missnöje och nya stridigheter. 1464 besegrades danskarna i ett slag i Hällaskogen, nära Västerås.

Karl Knutsson blev svensk kung och svenskarna intog Stockholm.

1470 avled Karl Knutsson. Han efterträddes av Sten Sture d.ä.

I juni 1471 for Kristian med en krigsflotta och ett stort antal legoknektar till Stockholm. En belägring inleddes Sten Sture kom på hösten till huvudstaden med en bondearmé. Vid Brunkebergsåsen stod slaget, där danskarna besegrades.

Statyn S:t Göran och Draken i Storkyrkan symboliserar den svenska segern vid Brunkeberg 1471.

 

Ur "Stockholms blodbad " (Sundberg):

"Enligt samtida uttalanden hade de danska kungarna gjort av med mer silver i försöken att erövra Sverige än vad de lagt ner på sina tio största städer. Kristian I avled år 1481, sannolikt som en bitter man."

Kristian efterträddes av sin son Hans.

Motsättningar inom Sverige gav honom senare ett tillfälle. En dansk styrka vann ett slag vid Rotebro och 1497 utsågs Hans till kung även i Sverige. Han upprepade sedan misstaget att sätta danskar på viktiga poster . Bönderna provocerades av fogdarna giriga och grymma agerande,. svenska adelspersoner provocerades av att bra befattningar gick dem förbi.

År 1501 blev det åter uppror. Stockholm belägrades och intogs. Två år senare avled Sten Sture, och efterträddes av Svante Nilsson. År av utdragna förhandlingar fördes med danskarna. Samtidigt växte motsättningar inom den svenska aristokratin.

År 1511 avled Svante Nilsson och hans son, Sten Sture d.y, lyckades få makten.

År 1513 avled kung Hans, och efterträddes av sin son - Kristian II.

Kristian hade valts till tronföljare i Danmark 1487, till tronföljare i Norge 1489 och till tronföljare i Sverige 1497.

Redan innan han tillträtt som kung slog han i början av 1500-talet ned flera nationella uppror i Norge.


Kristian II

Kristian II, som i Sverige skulle få namnet "Kristian Tyrann", fick i Danmarknamnet "Kristian bondekär". Det var säkert så han ville framstå, men i verkligheten gjorde han också mycket för att skydda bönderna mot övergrepp från godsherrarna. Just därigenom skaffade han sig fiender.

Mot sig fick Kristian inte bara svenskarna och Lybeck, utan även den egna adeln. Detta förklarar att han avsattes 1523 - inte bara i Sverige, utan även i Danmark-Norge.

Ur "Bra Böckers lexikon":

"I Danmark drev han, stödd av borgare och bönder, en sträng reformpolitik med stora inskränkningar i adelns och kyrkans makt. Han åsidosatte riksrådet och omgav sig istället med ofrälse rådgivare med borgmästaren i Malmö, Hans Mikkelsen, i spetsen."

"Utrikespolitiskt försökte han hävda Nordens ställning gentemot det mäktiga Lybeck, och hans strävan var att göra Köpenhamn till ett nordeuropeiskt handelscentrum."

Efter sin kröning i Köpenhmamn 1514 gifte sig Kristan II med Isabella av Habsburg syster till den blivande tysk-romerske kejsaren Karl V. I Danmark fick hon namnet Elisabeth.

Med Elisabeth följde en hemgift på 250.000 "gylden" - en väldig summa, som skulle komma väl till pass inför kommande krigsaktiviteter. Det gav möjligheter att hyra in ett stort antal legosoldater.

Ulf Sundberg:

"När Kristian II tog över makten i Danmark under sommaren 1513 pågick dragkampen om den svenska kronan för fullt. Han hade själv deltagit i ett möte i Malmö 1512. Från svensk sida såg man till att inte heller detta möte ledde till något annat än att man skulle träffas på nytt året därpå."

När Kristian beslöt att slå till militärt mot Sverige hade han även vänner i Sverige - de som var fiender till Sten Sture d.y. Dit hörde framförallt årkebiskopen, Gustav Trolle.

När påven 1515 - mot Sten Stures vilja - utsåg Trolle till svensk ärkebiskop svarade Sture med att göra anspråk på Trolles gods, Stäket. En belägring inleddes året därpå av denna fästning vid Mälaren norr om Stockholm.

År 1517 anlände en dansk flotta till Stockholm. I ett slag vid Vädla, nuvarande Gärdet, besegrades danskarna. Flottan tvingades återvända hem med oförrättat ärende.

Vid ett riksmöte i Stockholm beslöt man att avsätta Gustav Trolle som ärkebiskop. De deltagande, däribland biskop Brask, fick sätta sina sigill under ett papper.

Strax därpå intogs Stäket, och fästningen förstördes.

Snart hade Kristian satt upp en ny armé, som anlände till Stockholm 1518. För första gången blev staden utsatt för artillerield, som slog upp hål i stadens murar. Stockholm höll ändå stånd och i slaget vid Brännkyrka besegrades danskarna än en gång.

Belägringen fortsatte ändå. Inför förhandlingar utväxlades gisslan, för att garantera de båda ledarnas säkerhet. På så vis hamnade sex svenskar, däribland Gustav Vasa, på danska fartyg - vilka avseglade till Köpenhamn sedan vindarna vänt.

Ulf Sundberg:

"Trots de enorma kostnader som föregående års fälttåg hade fört med sig rustade Kristian II åter och hade en ny armé redan i januari 1519. "

Denna gång valde han att gå landvägen mot Stockholm. Åter utan framgång.

År 1520 gjordes ett nytt försök. Sten Sture mötte upp i Västergötland, för att gå i ställning vid sjön Åsunden. Sture skadades i låret redan vid stridens inledning, och kunde inte leda striden.Den svenska hären löstes upp.

 

Bråtar hade förberetts i Tivedenskogarna, men danskarna fick vägvisning och kunde gå runt de förberedda försvarspunkerna.

Sten Sture avled den 3 februari, i en släde på Mälarens is.

I detta läge ledde förhandlingar till att det svenska rådet vid möte i Uppsala den 6 mars gick med på att erkänna Kristian II som Sveriges rättmätige kung.


Erövringen av Stockholm

Forfarande låg dock Stockholm i händerna på Kristians motståndare. Försvaret av denna svårintagliga fästning leddes av Sten Stures änka - Kristina Gyllenstierna.

I maj 1520 stod den danska armén utanför Stockholm. Ingen hade dittills med militära medel lyckas erövra staden. Kristian behövde nå ett avgörande före vintern - dels var det svårt att försörja en belägringsarmé, dels jäse missnöjet i Danmark.

Ulf Sundberg:

"Kristian kunde inte räkna med evigt danskt tålamod med de väldiga utgifterna. Allt hade satsats inför årets fälttåg... Öresundstullen hade höjts, likaså tullen på sill som handlades på Falsterbo marknad... Vidare hade Kristian lånat upp stora belopp av stormännen såväl i Danmark som i Kiel, han hade också höjt skatterna i Danmark och i Norge var allmogen beskattad som aldrig förr."

Kristina Gyllenstierna hade tidigare vägrat acceptera det svenska rådets beslut, men gick efter en tid med på förhandlingar. Dessa resulterade i att Stockholm kapitulerade. Kretsen kring Gyllenstierna, stormän och borgare, hade tydligen låtit sig övertygas om att Kristian skulle bli en bra kung.

Klart är att Kristian den 5 september utfärdade ett amnestibrev - stureanhängarna skulle inte riskera någon bestraffning, de skulle inkluderas i Uppsalafördraget från en 6 mars, om att "all onåd och misstanke ska förlåtas och aldrig läggas på någon efter denna dag".

Uppgörelsen innefattade även att Gyllenstierna skulle få behålla ett stort antal egendomar.

Sundberg:

"Om den militära situationen eller försörjningsläget hade framtvingat kapitulationen borde det på något sätt ha framkommit. Man måste därför tro på att det var diplomatin som besegrade Stockholm, även om vi aldrig lär få reda på exakt hur turerna gick. Kristinas kapitulation är en av den svenska historiens stora och svårförklarliga händelser."

Den 7 september öppnades Stockholms portar och Kristian II kunde göra sitt intåg i den svenska huvudstaden.


Avrättningarna

Sedan blev det fest.

Samtidigt sattes det dock upp en galge på Stortorget.

 

Sundberg:

"Den förre hövitsmannen för Västeråshus, som kapitulerat under sommaren och blivit Kristians fånge, avrättades under dagen och blev delad i fyra stycken. De fyra delarna lades enligt tidens sed på 'stegel', ett horisontellt lagt hjul som satts upp på en stång, och lämnades till allmänhetens beskådande.

Kristian vidtog sedan ett antal regeringsåtgärder."

En riksdag inkallades, vilket skulle ske sex veckor i förväg. Sedan återvände Kristian till Köpenhamn, men var tillbaka i Stockholm igen i slutet av september. Med sig hade han sin rådgivare Didrik Slagheck.

Under tiden hade en del nyutnämnda fogdar och länsherrar ute i landet hunnit visa vad de gick för, de var självsvåldiga och framkallade protester.

Riksdagen öppnades den 28 oktober. Kristian krävde då att han skulle hyllas, inte bara som kung, utan som arvkung. Ett inte okomplicerat krav, eftesom Sverige då ännu var ett valkungarike. Det blev ändå som han krävde.

Sundberg:

"Beslutet fick en obehaglig konsekvens. Om Kristian hela tiden hade varit Sveriges rättmätige kung hade alla som satt sig emot honom begått svåra brott. "

"Det faktum att Kristian nu var rikets arvkung gjorde de löften och garantier han tidigare ställt ut helt ogiltiga. Tidigare handlingar hade utfärdats av Kristian som vald kung, och det var inte säkert att en arvkung behövde respektera detta."

Under tiden efter intåget i Stockholm hade ett antal personer dubbats till riddare. Däribland fanns inga svenskar. Sammantaget kunde situationen ge anledning till farhågor.

Den 7 november var det kröningsfest på slottet Tre Kronor. Alla fick direktiv att samlas i slottets stora sal. Då trädde Gustav Trolle fram och höll ett tal. Där framförde han allvarliga anklagelser mot Sten Sture d.y. och flera av hans anhängare. Anklagelsen gällde "kätteri".

Allvaret i anklagelserna underströks av att slottets portar stängdes. Det gick att få komma in, men ingen släpptes ut.

Trolle hade först talat om skadeböter, framförallt för skadan på Stäket. Sedan började han tala även om straff, av "uppenbara kättare". Han krävde att de anklagade skulle arresteras, intill dess att dom avkunnats.

"Kätteri var det värsta och mest oförlåtliga brott som fanns och förekomsten av kätteri löste effektivt Kristian från tidigare löften."

Domarna föll dagen därpå.

De anklagade skulle avrättas.

På Stortorget hade redan alla förberedelser gjorts. Avrättningarna skedde i strikt social rangordning. Först biskopar, sedan frälse riksrådsmedlemmar. Totalt tog man livet av drygt 80 personer.

"Stockholms blodbad " (Ericson):

"Så inleddes avrättningarna. Först att lägga sitt huvud på bödelsstocken var biskop Mattias i Strängsnäs... Därefter halshöggs biskop Vincent och efter honom följde en rad adelsmän:... På fredagen fortsatte dödandet..."

Avrättningarna skedde i vissa fall med halshuggning, i andra fall genom hängning.

Sundberg:

"Ett av frälsets privilegier var att bli avrättad med svärd. Förmånen kan synas vara av mindre vikt, men alla andra avrättningsmetoder var oändligt mycket mer plågsamma. Som exempel hade bödlarna ofta svårt att träffa rätt med en yxa och en yxavrättning kunde bli en långdragen och svår process för den dödsdömde."

Bland de avrättade återfanns inte bara de av Gustav Trolle kätterianklagade, där fanns även andra motståndare, eller potentiellt ledande motståndare till Kristian II.

Några kan ha avrättats främst därför att de var ägare till viktiga egendomar.

Andra avrättades därför att de var tjänare till halshuggna adelsmän. För dessa ofrälse var det galgen som väntade.

Lars Ericson Wolke citerar i sin bok prästen Olaus Petri, som i sin "Svenska könika" vittnat om vad som inträffade i Stockholm dessa novemberdagar 1520:

"För de stockholmare som av olika skäl ändå fanns på torget eller i dess närhet gällde det att inte visa några känslor ... Köpmannen Lasse Hass stod på torget...Soldaterna såg honom, noterade att han grät och grep honom omgående. För denna sympatiyttring för blodbadets offer blev Lasse Hass själv ett offer. Olaus Petri berättar korthugget vad som hände den gråtande Lasse Hass: 'Därför blev han inryckt i ringen och belv avhuggen'."

Liken fick sedan ligga kvar där de fallit, i upp till ett par dagar.

"Vad som i prästen Olaus Petris ögon gjorde brottet än hemskare, var att 'konung Kristiern icke allenast dräpit dem till kroppen utan ock ... till själ med'. Kungen hade nämligen sett till att de dödsdömda inte fick ha någon präst vid sin sida, som hade kunnat ge dem ett sista ord och en välsignelse innan de mötte döden. Inte ens grova brottslingar behandlades på detta sätt."

Liken brändes sedan - det var ju fråga om "kättare"!.

"Det kungliga straffet drabbade inte bara de levande, även de döda nåddes av kung Kristians hämnande hand. Den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. hade avlidit och begravts drygt ett halvår tidigare. Nu på lördagen lät kungen sina män 'uppgräva herr Stens döda lekamen, som mer än ett halvt år legat i jorden'."

"Men bestraffningarna stannade inte vid dödande och brännande av liken. När de gripna Stockholmsborgarna hade dödats tog kungens män ifrån deras hustrur och familjer alla nycklar till hemmen. Sedan plundrades borgarhusen på guld, silver, penningar..."

Kristina Gyllenstierna fick böta med sina egendomar och fördes till Danmark, där hon fängslades.

På hemvägen - han tog då landsvägen - såg Kristian till att ytterligare personer på olika orter blev avrättade, näribland några munkar. Även i Finland avrättades ett antal.


Motiv och konsekvenser

Varför genomfördes dessa omfattande avrättningar?

Ett rimligt antagande är att Kristian II genom att avliva alla dessa personer i ledande ställning hoppades kunna förebygga vidare svenskt motstånd.

Inte förebygga genom att verka för att inga anledningar skulle finnas till missnöje, utan förebygga genom att det inte skulle finnas några personer som kunde ställa sig i ledningen för en motståndskamp.

Därutöver kan ekonomiska aspekter ha betydelse. De avrättade ägde en hel del, som nu föll i händerna på Kristian II. Han hade ju haft en del utgifter...

Som vi vet blev det annorlunda. Just detta exempellösa övergrepp, i kombination med ett nytt danskt fogdevälde, gav näring åt den motståndskamp som snart togs upp av Gustav Eriksson och dalkarlarna.

Medan motståndet mot danskarna före 1520 hade präglats av oenighet och slitningar på den svenska sidan, genom många olika viljor, hade Kristian II nu underlättat för Gustav Eriksson att bli oomstridd svensk ledare. Tänkbara rivaler hade ju eliminerats av Kristian.

En annan faktor av betydelse var att bönderna i Sverige var mindre förtryckta av adelsmännen, än vad som var fallet i Danmark. Här kan Kristian också ha gjort en felkalkyl.

Ur "Finlands historia":

"Liknande avrättningar verkställdes även i Finland. Stockholms blodbad satte igång en motreaktion som Kristian II inte alls hade räknat med. Svenska rikets självägande bönder hade en så stabil ekonomisk ställning att de inte kände sig speciellt hotade av sin inhemska artistokrati, vilket gjorde att de inte heller applåderade denna massiva avrättning."


Jan Milld, den 8.12.2007

Stockholms blodbad1520

Under medeltiden var Danmark militärt och ekonomiskt starkare än Sverige. Kalmarunionen dominerades således från Köpenhamn. Det var långvariga slitningar som kulminerade i Kristan II:s intåg i Stockholm 1520.

Hans påföljande våldsexcesser satte definitivt punkt för denna union - även om många ytterligare dansk-svenska krig skulle återstå.

Redgörelsen nedan baserar sig till stor del på böcker av Ulf Sundberg (Historiska media 2005) och Lars Ericson Wolke (Prisma 2006) - båda med samma titel:"Stockholms blodbad".


Kalmarunion i upplösning

Kristian II

Erövringen av Stockholm

Avrättningarna

Motiv och konsekvenser