Istället för debatt:

Anonymt krypskytte

Positionerna börjar nu rämna för de politiskt korrekta.

Till leda har vi fått höra pk-budskapen:

"När det handlar om människor" får man inte se till kostnader, för övrigt är "Sverige ett rikt land".

Invandringen är "berikande"- ändå blir invandrartäta områden snabbt "utsatta" och måste bli föremål för särskilda satsningar.

Man ska inte "ställa grupp mot grupp", genom att hävda samband mellan olika utgifter.

Vi får inte notera invandrarbrottslighet eller svenskfientligt våld - det vore att "fiska i grumligt vatten" och att "politiskt utnyttja" tragiska tillfälligheter.


Det är främst tre omständigheter som gör att pk-positionerna börjar rämna:

1.

Sverige har gått in i väggen ekonomiskt. Stat, landsting och primärkommuner - överallt är det underskott. Det går inte längre att dölja att resurserna inte räcker, och att prioriteringar därför måste göras.

Alltfler börjar fråga sig hur det kan komma sig - när vi har världens högsta skatter - att vi inte har råd med varken polis eller "vård, skola, omsorg", varken pensioner eller mjölk till barnen. Vart tar alla pengarna vägen?

Någonstans finns tydligen ett stort, svart hål!

2.

I vår omvärld, inte minst i våra nordiska grannländer, vidtar man åtgärder. Finland har från början haft en mer sansad asyl- och invandringspolitik. Nu slår Danmark på turbon, uttalanden från både invandringsminister Haarder och statsminister Rasmussen är glasklara. Även Norge har plockat bort skygglapparna.

Sydsvenskan i Skåne börjar nu kritisera vissa muslimers agerande.

3.

Alltfler hushåll får bredband, alltfler medborgare skaffar datorer, alltfler får tillgång till Internet. Via nätet sprids fakta och argument från olika invandringskritiker. Alltfler hittar till webbsidor som Exilen och BGF, Fri Information och SD, ND och Nationens Änglar.

Sanningen blir allt svårare att hålla inlåst.


När positionerna börjar rämna - hur göra, som pk-it? Man kan höja tonläget, och försöka göra sina läsare/lyssnare immuna mot "obehagliga" budskap. De ska läras att, även om invandringskritiska texter kan synas förnuftiga, det under ytan ligger något annat. Syftet är ondskefullt.

Ett exempel på detta utgör webbsidan"Analys & kritik" , som slagit ned på invandringskritiska böcker, bl.a. min bok "DIALOG OM INVANDRINGEN? - Dokumentation av ett försök". Deras recension gjorde jag en analys av sommaren 2003. Som svar på denna analys lade A&K på sin webbsida ut en ny artikel om mig och min BGF-bok, även denna gång anonymt.

Dialog och debatt är vad Blågula Frågor har efterlyst, men en dialog förutsätter att båda parter försöker förstå vad den andra säger, att man lyssnar och bemöter med sakskäl. Lyckas inte detta är man beredd att revidera sin tidigare uppfattning. Självklart får man inte tillvita motparten åsikter som han/hon inte har. Man måste utgå från att motparten menar vad han/hon säger.

Den nya A&K-texten utgör ett prov på motsatsen.

Den följer i stort sett den av Expo i mitten av 90-talet etablerade mallen: det finns inget egentligt problem, invandringskritikers ställningstagande måste därför bottna i ondska. Men de försöker utge sig för att vara några andra än de är. Den följer ABF-exemplet såtillvida att skribenten är anonym.

Skillnaden gentemot Expo är att A&K är så mycket mer aggressiv. Rubriken på den nya texten lyder således: "Jan Millds brungröna analys" .

Läsaren - som inte bör ha läst "Dialog om invandringen?" för att "rätt" förstå A&K-utläggningen - får veta bl.a. följande om min bok:

Den innehåller "groteska överdrifter", som "syftar till att underminera tilltron den svenska demokratin och rättsstaten".

Jag har ett "försåtligt sätt att resonera", som "under en ton av 'saklighet' döljer en inhuman människosyn".

"För alla främlingsfientliga grupper är det människan som är problemet, vilket åskådliggör en motbjudande människo- och samhällssyn."

"...fortsätter JM sin hetskampanj mot tidskriften Expo."

"Det socialdemokratiska partiet, som tydligen enligt JM:s resonemang förbereder och planerar för fängslande och avrättningar av 'invandringskritiker'.

"JM hävdar på fullt allvar att de styrande egentligen avser att vilja upprätta Gulag och koncentrationsläger i Sverige! Här framgår klart och tydligt JM:s föraktfulla syn på den svenska rättstaten och demokratin."

Boken är del av "en välregisserad kampanj för att skapa bilden av martyrskap och med sådana starka känslomässiga bilder utestängs medvetet all rationell debatt."

"...religionsfrihet ska tydligen undantas för muslimer, vilket för tankarna till JM:s tes om förföljelse av oliktänkande, t.ex. de främlingsfientliga Nationaldemokraternas kampanj mot islam."

"JM:s aversion mot islams intåg i Sverige ska ses mot bakgrund av geopolitikern Samuel Huntingtons tes om 'civilisationernas krig', vilket för JM och hans gelikar är ett exempel på det framtida etniska krig som ska utkämpas på bl.a. svenskt territorium. Kolonialisterna utnyttjade etniska motsättningar i syfte att styra sina besittningar och de främlingsfientliga grupperingarna i Sverige är tydligen verktyg för utländska makters geopolitiska intressen, att skapa polarisering och konflikter i Sverige."

"Istället för att lägga kraft och energi åt att få in invandrarna i det svenska samhället och produktionen ägnar sig JM och främlingsfientliga grupper åt att skapa misstänksamhet och så splittring mellan olika grupper i Sverige."

"För de tyska nationalsocialisterna och de italienska fascisterna var överbefolkningsteorin och 'lebenraum' en viktig ideologisk drivkraft i deras imperialistiska krig. För de italienska fascisterna var Abessinien, Etiopien, ett sådant område. Nu sällar sig JM till de italienska fascisterna som på sin tid talade om "överbefolkningen" i Etiopien, som fascisterna då skulle lösa med bl.a. hjälp av senapsgas."

"Men i JM:s etniskt rena och gröna Sverige har rovdriften och miljöförstöringen upphört. Återigen visas den ekofundamentalistiska grundsynen hos de främlingsfientliga ideologerna."

"Utan en hög tillväxt blir invandringen, precis som välfärden, ett svårlöst problem. Det är sålunda JM:s politik som bidrar till att skapa ett problem med invandringen."

"Boken 'Dialog om invandringen?' handlar tyvärr inte om demokratin och dess problem, utan om JM:s och sekters upplevelser av massförföljelse i Sverige, vilka emellertid aldrig ägt rum."

"De arbetar med fel frågor utifrån ett felaktigt perspektiv med inhumana värderingar som tillhör kolonialismens tidevarv. Därför kan inte dessa 'invandringskritiska' (läs: främlingsfientliga) böcker stå obesvarade. Därför måste dessa analyseras och kritiseras."


I en senare A&K-text sker en upptrappning, då man angriper en artikel av Lars Jansson, författare till boken "Mångkultur eller välfärd?"

"Blågula Frågor, som mer rättvisande borde heta Brungröna Frågor, eftersom de främlingsfientliga idéerna bygger på importerade koloniala, malthusianska och rasistiska teorier... Milld medverkar sedan en tid tillbaka som krönikör på Sverigedemokraternas hemsida. Det är dessa två främlingsfientliga och naziinfluerade organisationer..."

"Bokens syfte är att utpeka en grupp, idag 'invandrarna' (på 1930-talet var det judarna), som syndabock för den globala finanskrisens effekter på svensk ekonomi. "

"Syftet, vilket framgår klart och tydligt av bokens upplägg, är att bidra till att skapa etniska konflikter och politisk destabilisering i Sverige. Samma taktik använde brunskjortorna på 1930-talet med ett katastrofalt resultat för demokratin och humanitära ideal. "

"Syftet med Janssons och Millds böcker är inte att föra en dialog, utan att skapa grogrund för hat och våld. Där föraktet för svaghet och en vidrig social arrogans är det underliggande temat för dessa personers och gruppers verksamhet."


För att återgå till den första A&K-texten så förnekar skribenten att det någonsin förekommit en massinvandring till Sverige, men är tydligen medveten om att det ändå nu finns en hel del invandrare i Sverige. Han/hon på en gång både tillstår och förnekar att det existerar problem sammanhängande med den invandring som skett:

"Det är självfallet det finns problem av olika slag med invandring, inte minst för invandraren. Men det är inte invandringen i sig som skapar 'svårlösta samhällsproblem', utan där finns faktorer som den låga tillväxten, avindustrialiseringen, stagnerande skatteintäkter m.m. som är de stora och svårlösta problemen."

"'Massinvandringen' påstås vara 'en viktig orsak' till den sociala nedrustningen och välfärdens kris. Orsakerna är istället krisen i världsekonomin, en felaktig ekonomisk politik och avindustrialiseringen av Sverige."

"Utgångspunkten för A&k är att invandring är positiv, eftersom den leder till befolkningsökning och tillskott av arbetskraft i arbetsför ålder."

"Jämförelsen med utvandringen till Amerika, och omvänt invandringen till USA, är högst relevant, eftersom invandringen har byggt världens starkaste ekonomi. Det är sålunda en klok politik att släppa in invandrare för att bygga upp den nationella ekonomin."

"Eftersom det är människor som genom teknologi och kreativitet skapar resurser blir därför tillgången till människor en avgörande faktor för naturtillgångarnas storlek. Ju fler människor desto rikare blir mänskligheten och Sverige. Eftersom varje människa är potentiellt en producent och inte endast en konsument, som JM och BGF tycks tro, berikas Sverige av invandringen."

"Självklart finns det problem med de senaste årens invandring eftersom den svenska tillväxten har varit alltför låg och avindustrialiseringen har inneburit att produktiva arbetstillfällen för nytillkomna invandrare försvunnit."

"Det är den ekonomiska politiken som är huvudproblemet, inte invandringen."

Sanningen är dock att även när Sverige hade högkonjunktur var det svårt att få in asylanter med anhöriga på arbetsmarknaden.

Till detta kom ekonomiska problem under 90-talet. Oavsett orsaker till dessa var det ingen klok politik att då ha en så stor invandring.

I det ekonomiska krisläge som nu uppstått - inte minst genom enorma utgifter för importerade grupper av bidragsberoende - avskedas redan utbildad, yrkeserfaren och svensktalande personal.

Med A&K:s logik går det utmärkt att låta passagerare sitta på taket på tåg. Blir någon människa skadad när tåget åker genom en tunnel beror det inte på att vederbörande satt på taket, utan på att tunneln var för trång.

Andra A&K-stolligheter:

"'Befolkningsexplosionen i u-länderna' är inte det reella problemet, utan det är världsfattigdomen, den globala finanskrisen och underutvecklingen i u-länderna."

(Men när jorden inte räcker till alla, när den överutnyttjas, blir det just fattigdom)

"...välfärdsstaten och hög levnadsstandard är lösningen på de omfattande sociala problemen i världen."

(Javisst, men detta är nu under nedmontering - genom inte minst massinvandringen)

"JM tar sedan upp exemplet Finland, men glömmer som vanligt att nämna att vårt broderland tog emot en mycket stor invandrargrupp från Karelen när Röda armén anföll. Då kan man verkligen tala om massinvandring,.."

(Det handlade om en både geografiskt och kulturellt närstående grupp, föga jämförbart med somalier och andra fjärrinvandrade!)

"...lyser JM:s främlingsfientliga åsikt igenom att flyktingar ska så fort som möjligt återvända till hemlandet."

(Det är själva definitionen på flykting, att man söker en fristad i ett akut läge av förföljelse, tanken är från första början att ett återvändande ska ske när förhållandena så medger. Om detta är främlingsfientligt, då är FN en främlingsfientlig organisation)

Sverige behöver ett medborgerligt samtal, inte anonymt krypskytte.

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida