ORDNINGSREGLER
vid
Ytterby Fattiggård

§ I.

De friska hjonen uppstiga kl. 6 och skola en timme derefter vara klädda, tvätta och kammade samt hafva nattkärlen tömde och rensköljde. Kl. 8 infinna sig hjonen i matsalen, hvarest morgonbön förrättas och omedelbart derefter frukost intages. Dessa gemensamma morgonböner likasom aftonböner, som förrättas efter intagna aftonmåltider, få icke utan giltige skäl eller föreståndarens serskilda medgifvande af någon försummas. Härefter städas sofrummen och uppbäddas sängarrne af dem, som af föreståndaren derom äro tillsagda.

§ 2.

Sedlighet, snygghet och ordning skola af hjonen iakttagas. Då männen uppehålla sig i rummen skola hufvudbonaderna vara aflagda. Oenighet och tvist hjonen emellan förbjudas strängeligen. Utan tillåtelse ega männen icke besöka de rum, der qvinnor bo, lika litet som qvinnor få göra besök i männens rum.

§ 3.

Brännvin, eller andra rusgifvande drycker, få icke hos hjonen finnas eller utdelas; och skola försök att insmuggla dylika drycker allvarligen bestraffas.

§ 4.

Allt mat skall, med undantag af sjukmat, förtäras i matsalen. Serveringkärl, eller öfverblifven mat, få icke från matsalen medtagas till logementerne.

Af de hjon, hvilka af sjukdom. eller svaghet äro förhindrade att lämna sängen serveras maten i deras rum, hvarvid de friske hjonen hafva skyldighet att vara de sjuke och svage behjelplige.

§ 5.

Utan vederhörligt tillstånd eger intet af hjonen att aflägsna sig utom inrättningen; och åligger det hvar och en, som erhållit permission, eller varit på arbete utom inrättningen, att på utsatt tid sig åter inställa.

På dryckenskap begifvne, eller eljest vanartige, eller oordentlige hjon förvägras permission.

§ 6.

En hvar är skyldig att, i mån af förmåga, med flit och ordentlighet förrätta de arbeten och göromål, såväl inom som utom inrättningen, hvilka anbefallas. Ingen har deremot rättighet att utan föreståndarens för hvarje serskildt fall meddelade tillstånd arbete för egen räkning verkställa.

§ 7.

Utan föreståndarenstillåtelse må hjonen icke emottaga besök af främmande personer. Ej heller må hjonen antasta, eller med prat besvära, besökande personer, såvida ej den besökande själf inlåter sig i samtal med desse.

§ 8.

Ohöfviskt tal och svordomar, likåsom ohöflighet i allmänhet, bestraffas på det allvarligaste, och har dessutom samtlige vid fattigvården intagne hjon samt därstädes anstälde arbetare och tjenare skyldighet att oviilkorligen ställa sig föreståndarens och föreståndarinnans befallningar till efterrättelse, äfven om de afvika från dessa ordningsregler.

Fattigvårdsstyrelsen

År 1907


Jan Milld, den 18.7.2008

Se vidare:

Epidemier och svält

Kyrka och religion

Rösträttskamp

Stadsbränder

 

 

Externa länkar :

 

 

Ordningsregler i fattigvården

Fattigvård förr i tiden gavs på nåder. Om detta vittnar nedanstående exempel: Ordningsregler för Ytterby fattiggård. Ytterby ligger i Kungälvs kommun i Bohuslän.

Tillvaron som fattighjon i Sverige för hundra år sedan förefaller ha varit väsentligt kärvare än på våra regementen eller fängelser idag.