Opinionen

 

Vilka opinionsyttringar finns beträffande varg - vad anser lokalbefolkningarna?


Wikipedia:

"Vid en attitydundersökning från 1999 visade det sig dock att två tredjedelar av svenskarna kan acceptera en vargstam på minst 200 djur. En tredjedel kan tänka sig 500-1000 djur..."

(Kanske man borde ha frågat samma personer hur många älgar som de "kan tänka sig" i Sverige)


I "Vargmannens testamente" återges resultatet av en omröstning i Torsby i Värmland år 1981. Den skedde genom att man fick skriva på listor för eller mot vargförekomst i området. Där avgavs (avrundat) 8.500 röster, varav 7.300 mot och 1.200 för.

Där rapporteras också om en annan undersökning i Värmland, år 1999:

"En enkätundersökning visar att 73 procent av befolkningen i Årjängs och Eda kommuner inte vill ha varg i markerna."


I Voxna inom Ovanåkers kommun, Gävleborgs län, gjordes år 2007 en enkät i varfrågan. 597 enkäter delades, 357 personer svarade. Av dessa sade 96% nej till varg i sitt närområde.


 

I samband med riksdagsvalet 2006 folkomröstade fyra kommuner i Dalarna om rovdjursfrågan. Frågan löd: "Ska kommunen verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp även utanför hägn?"

Rättvik var en av kommunerna där innevånarna fick ta ställning till denna fråga. 67 procent röstade ja, 25 procent röstade nej och 8 procent röstade blankt.

Övriga kommuner som arrangerade samma folkomröstning var Mora, Orsa och Älvdalen. I samtliga fall segrade ja-sidan med stor majoritet.
Det sammanlagda resultatet i de fyra dalakommunerna var att 72 procent röstade ja, 19 procent röstade nej och 9 procent blankt.

Kommun för kommun fördelade sig ja- respektive nej-röster enligt nedan:

Störst andel ja avgavs således i Äldvdalen - mer än 80%.

Inom respektive kommun kunde dessutom noteras kontraster mellan olika valdistrikt, där högst andel ja till rätt att skydda sina boskap mot varg konsekvent avgavs i de yttre delarna av kommunen, där man levde närmast vargen:

Ur "Vargmannens testamente":

"Ett förslag om att skapa vargreservat i Sverige förekommer också i den attitydundersökning som naturvårdsverket stod bakom 1977 ... Då tyckte 50 procent av de tillfrågade att man i Sverige kunde ha en fredad vargstam på ett speciellt ställe, förslagsvis i Sareks nationalpark och fri avskjutning utanför detta område. Bara 20 procent var intresserade av att vargarna fick sprida sig fritt i hela landet."

Ur "Avslöjandet":

"'Regionala skillnader i synen på svensk rovdjurspolitik - resultat från pilotundersökning' är en viktig del av den undersökning, som utfördes för Finansdepartementets räkning i början av 2003.

Där konstaterades att en politiskt känslig fråga är de skillnader i åsikter som föreligger mellan befolkningen i städer och inom rovdjursområdena. Bl.a. rovdjursutredaren Sören Ekström anser att 'Vargen har blivit en katalysator för sprickan mellan stad och land' framhölls det.

En liknande attitydundersökning lät Naturvårdsverket utföra 1776...Förutom i storstadsområdena är det enligt undersökningen en klar majoritet som vill minska hellre än öka rovdjursstammarna,.. de som ville behålla stammen oförändrad eller öka den är de som inte alls påverkas av djuren och därför troligen aldrig får någon kontakt med dem, tror utredarna."

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida