Bakgrund

Ur Bra Böckers lexikon:

"Stockholmsutställningen kallas fyra konsthantverks- och industriutställningar i Stockholm 1866, 1897, 1909 och 1930.

Allmänna industri- och konstutställningen 1866 anordnades på Svenska slöjdföreningens initiativ dels i Kungsträdgården i en tillfällig utställningshall (industriprodukter), dels i det nyöppnade Nationalmuseum (konst).

Allmänna konst- och industriutställningen 1897 hölls på Lejonslätten på Djurgården och omfattade en huvudsakligen nordisk industriavdelning samt en internationell konstavdelning. De flesta utställningsbyggnaderna var ritade av Ferdinand Boberg, och jugendstilen fick här sitt svenska genombrott.

Konstindustriutställningen 1909 anordnades på Slöjdföreningens initiativ i Friesens park på Djurgården och omfattade endast svensk konstindustri och hemslöjd. Ferdinand Bobeg var arkitekt.

Utställningen av konstindustri, konsthantverk och hemslöjd 1930 tillkom också på Slöjdföreningens initiativ och hölls på båda sidor om Djurgårdsbrunnsviken. Den ville främst visa de nya bostads- och inredningsideal som funktionalismen strävade efter och gav upphov till en livlig kulturdebatt. Kommissarie var G. Paulsson och huvudarkitekt E.G. Asplund, funktionalismens svenska pionjärer."


Ur "Stockholmsutställningar", Chrispinson:

"Utställningarna var en tro på människans möjlighet att skapa framsteg med förnuft och vetenskap, en hyllning till staden, industrin, freden och moderniteten. Naturvetenskapens vetenskapsmän var hjältar, människan härskade över naturen och styrde utvecklingen..."

De stora utställningarnas historia började i Paris 1798, efter franska revolutionen. Världsutställningen i London 1851 slog rekord. Inte oväntat - England var ju i särklass först med den industriella revolutionen. Londonutställningen fick sex miljoner besökare.

Sedan följde utställningar i New York, Wien och Paris. Inför det sistnämnda,1889, byggdes Eifelltornet. Sedan Chicago och paris igen år 1900, med femtio miljoner besökare.

Världsutställningarna var något av vetenskapens och industrins olympiska spel.

"Stockholmsutställningar:

"I Sverige hade man haft flera små utställningar sedan 1820-talet, år 1851 nådde man en större publik då knappt tjugotusen besök räknades in i arkitekten Fredrik Bloms paviljoner på Brunkebergstorg med knivar från Eskilstuna, spisar från Bolinders och brandsprutor från Munktells... Ordning, arbete och skötsamhet ger välstånd, var utställningens budskap."

"1860-talet var Europas högsommar, industrierna skramlade fram varor, världen erövrades med ny teknik: telegrafen, järnvägen, Brennertunneln under Alperna förenade nord och syd, Suezkanalen förenade öst och väst.

Skandinavismen levde och man avskedde tyskar, efter Tyskland krig mot Danmark. Mest populära i Sverige på den tiden var fransmän. Högt i kurs stod också nationalismen.

"Stockholmsutställningar:":

"Nationalism ansågs ungt, radikalt och progressivt. Författare som Victor Rydberg och August Blanche hyllade skarpskytterörelsen, en frivillig folkrörelse till nationens försvar. Nationella symboler skapades... svenska folket samlade in pengar för att kunna resa en staty av Karl XII, de unga radikalernas ideal."

"Järnvägen förenade Sverige, gemensam tid, enhetliga vikt- och måttenheter infördes, och den skapade en ny rörlighet för individen."

"Stockholm hade åter börjat växa efter hundrafemtio års stagnation. 1865 noterades 133.361 stockholmare, en ökning med trettiotre procent på tio år. Staden ljusnade, med stadsgasens hjälp kunde man umgås och arbeta senare på kvällen, staden renades när avlopps- och vattenledningar drogs fram."

"Det nya Stockholm krävde bättre kommunikationer. 1866 presenterades Albergs Lindhagens stadsplan, med nya stråk som Karlavägen, Odengatan och Ringvägen."


1866

Stockholmsutställningen 1866 hölls vid platsen för nuvarande Kungsträdgården och i det nyöppnade Nationalmuseum på Blasieholmen.

Den invigdes den 15 juni av kronprins Oscar (kungen, Karl XV, var vid tillfället sjuk).

"Stockholmsutställningar:":

"Invigningens budskap var kristallklart, folket skule lära av tekniken och fostras av konsten, vilket skulle stärka Sverige i den internationella konkurrensen."

Ekonomiskt blev denna utställning ett stort fiasko.  Antalet besökare hade blivit långtifrån det förväntade, även om det ökade mot slutet, efter att man halverat entréavgiften.

När utställningen stängde i början av oktober kunde konstateras utgifterna uppgått till 400.000 riksdaler, medan inkomsterna inte blivit mer än 135.000.

Antalet utländska besökare uppskattades av Nya Dagigt Allehanda till 50.000. Förväntningarna hade varit tio gånger så många.

Utställningen bidrog ändå till att markera Sverige plats som en av världens industrinationer.

Efter utställningen skapades Kungsträdgården, 1868 uppfördes Karl XII-statyn och 1873 tillkom Molin fontän.


1897

Drygt tre decennier senare - år 1897 - var det dags för den andra Stockholmsutställningen. Under tiden har Sverige, och i synnerhet Stockholm, hunnit förändras mycket.

"Stockholmsutställningar:":

"Invånarantalet hade ökat från drygt fyra till knappt fem miljoner, trots en stor emigration. Ekonomin hade gått som tåget: exporten var nästan fyra gånger så stor, järnproduktionen fördubblad, stålproduktionen multiplicerad med tjugofem, träexporten fyrfaldigad, smörproduktionen femfaldigad, sparmedlen på banker tiofaldigad. Sverige lånade nu ut pengar till en fattigare omvärld. Sverige var Europas tigerekonomi."

Stockholms invånarantal hade just passerat 300.000, en ökning med 125% sedan 1866. Sophämtning, vatten, avlopp, sjukhus mm hade gjort att dödstalen sjunkit kraftigt.

På Stockholmsutställningen 1897 presenterades tidens nya tekniska landvinningar, främst svenska industriella framsteg. Utställare kom även från Norge, Danmark, Finland och Ryssland. En internationell konstutställning ingick i arrangemangen.

Invigningen skedde den 15 maj, av kung Oscar II. Det hela kunde dokumenteras på film.

Platsen blev Djurgården, där en mycket hög träbyggnad och andra imponerande installatoner gjordes. Där ingick en rekonstruktion av 1500-talets Stockholm. På utställningen presenterades nya medieteknologier,som filmen.

Det blev fråga om helt andra dimensioner än tre decennier tidigare. Medan utställningsytan 1866 var 16.000 kvadratmeter rörde det sig 1897 om 208.000, dvs det 13-dubbla.

Ett nyckelord var "modernitet", och här låg Sverige väl framme. Stockholm hade vid tidpunkten fler telefoner än New York.

"Stockholmsutställningar:":

"Nyinvigda Skansen förenade staden med drömmen om den gamla hembygden, Ellen Key och Verner von Heidenstam prisade folkets fosterlandskärlek och de flesta ansåg att det snarast borde belönas med rösträtt..."

Totalt fick utställningen 1897 nära två miljoner besök! Bland de utländska besökarna dominerade tyskarna stort.

Ekonomiskt gick utställningen som helhet ihop.

"Stockholmsutställningar:":

"Utställningens budskap var att ordning och reda befrämjade välstånd."

"Sport och friluftsliv stärkte sin sociala status, utan 1897 hade kanske aldrig OS kommit till Stockholm 1912."

"Utländsk press skrev mycket om utställningen... Reaktionen var sval i England, välvillig i USA, respektfylld i Frankrike och översvallande i Tyskland."


1930

Stockholmsutställningen 1930 kallas "funkis-utställningen". Den gick i funktionalismens tecken. Ljus och luft, renhet och hygien, låg i linje med funktionalismen och präglade utställningen.

Bra Böckers lexikon:

"funktionalismen, en internationell rörelse som under 1920-talet växte fram inom arkitektur och stadsbyggnadskonst och som hävdade att funktionen och ändamålet skulle vara avgörande för formen. Detta innebar bl.a. att all utsmyckning som saknade praktisk funktion försvann,... Ett nytt skönhetsideal uppstod: det mest ändamålsenliga var det vackraste."

Funktionalismens och modernismens stora genombrott i Sverige kom först med Stockholmsutställningen 1930. Då hade strömningarna redan pågått ett antal år i stora delar av Europa. Utställningsarkitekt var Gunnar Asplund.

"Stockholmsutställningar:":

"Allt skulle vara lättstädat, köksinredningen borde stå på hjul för att det skulle vara lätt att hålla rent under skåpen, hellre lättorkade parkettgolv än trägolv som sög åt sig smuts, och gärna möbler av stål istället för dammiga textilier. Det fanns en besatthet av hygien och renlighet,.."

 

Utställningsområdet fanns främst vid Djurgårdsbrunnsvikens norra strand, på Gärdet. Över viken anordnades en provisorisk gångbro.

Det elektriska ljuset som arkitektoniskt uttrycksmedel utnyttjades både på land och i vattnet.

Det propagerades för att man genom att utnyttja resurserna väl skulle kunna tillgodose det stora bostadsbehovet som fanns i Sverige under denna period. Ideala bostadstyper som var billiga och rationella att tillverka visades.

Stockholmsutställningen 1930 hade invigts av kung Gustav V i mitten av maj och pågick fram till slutet av september. Den fick nära fyra miljoner besökande.

"Stockholmsutställningar:":

"Marquis W. Childs skrev 1936 boken 'Sweden the Middle Way', som gav en mycket ljus bild av Sverige... Landet ägde en nationell stolthet pch folket hade rasegenskaper som tålamod och försiktighet. Homogenitet var nyckeln till framgång."


Övrigt

1909 anordnades ytterligare en Stockholmsutställning, men denna omnämns inte i Chrispinsons bok.

Tre år senare - 1912 - hölls de olympiska spelen i Stocholm.

1923 arrangerades en annan stor utställning i Sverige - Göteborgsutställningen.


 

Jan Milld, den 15.6.2008

 

Se vidare:

Ljus från Sverige

Externa länkar :

Utställningen 1897

Stockholmsutställningar

Stockholm hade ett antal stora utställningar åren 1866 till 1930. Det var en revolutionerande period i Sveriges historia - demografiskt och socialt, industriellt och ekonomiskt. Denna förändring återspeglas till stor del i utställningarna.

Totalt rörde det sig om fyra Stockholmsutställningar. Tre av dem tas upp i boken "Stockholmsutställningar", skriven av John Chrispinsson (www.historiskamedia.se).

Framställningen nedan bygger i huvudsak på denna bok.


Bakgrund

1866

1897

1930

Övrigt