Ur Bra Böckers lexikon:

"Skåne framträdde från c:a år 1000 som en central del av det danska riket med bl.a. ett myntverk i Lund och en kungsgård i Dalby. Sedan landet kristnats blev Lund 1060 biskopssäte och 1103 ärkebiskopssäte för ett ärkestift, som till början omfattade hela Norden. Under 100- och 1200-talen präglas Skånes historia av konflitkerna mellan kungen och ärkebiskopen. Ett centrum för internationell handel uppstod pga det rika sillfisket i Öresund under 100- och 1200-talen vid Skanör och Falsterbo."

Den äldsta kända orten i Skåne är Uppåkra, strax söder om Lund. Uppåkra är från järnåldern och bebyggelse där existerade från c:a 100 e.Kr till slutet av 900-talet.

De äldsta ännu existerande skånska städerna är Lund och Helsingborg. Lund anlades i slutet av 900-talet.

Senare har tillkommit Lomma, Vä, Åhus och Tommarp.

Under 1200-talet etablerades även Skanör, Trelleborg, Ystad, Malmö och Falsterbo.

På grund av en finansiell kris under 1300-talet tvingades de danska kungarna att panta bort hela landet (Skåne 1329) och perioden 1332-1340 ansåg man det inte vara meningsfullt att välja en ny kung. Innehavarna av panterna var holsteinska grevar som var djupt impopulära bland folket. Inför hotet av ett bondeuppror sålde en av dessa större delen av Skåne samt Blekinge till den svenske kungen Magnus Eriksson 1332. De resterande delarna av Skåne och Halland köptes av Sverige 1341.

Danmarks kung Valdemar Atterdag tvingades sedan att acceptera att Skåneland inte längre var en del av Danmark i ett fördrag 1343. Men genom att utnyttja inre oroligheter i Sverige återerövrade han Skåne 1360 och under resten av medeltiden var Skåne omstritt mellan Sverige och Danmark.

Under 1400- och 1500-talen utgjorde Skåne tillsammans med Själland kärnan i det danska riket.

Ur "Boken om Sveriges historia":

"Folken i de olika svenska riksdelarna talade olika språk och dialekter och upplevde knappast någon gemenskap - utöver medvetenheten att de alla var medlemmar av den katolska kristenheten - med varandra.

Om den norske eller den danske kungen erövrade några landskap som tidigare erkänt den svenske kungens välde upplevdes det inte följaktligen särskilt traumatiskt för huvuddelen av befolknignen. Som exempel kan nämnas att Skåne bytte ägare (danskar, tyskar och svenskar) felra gånger under 1300-talet utan att skåningarna själva reagerade över de storpolitiska förändringarna i sig. De kunde förvisso göra uppror och förklara krig för att de kände sig förtryckta av giriga furstar, men knappast av de etniska skäl som ständigt dyker upp i nutidshistorien."

Karl Knutsson Bonde genomförde under unionskrigen ett förödande krigståg i Skåne 1452, flera städer brändes ner. Skånelandsfrågan löstes slutligen med Malmö recess 1524 som också avslutade unionskrigen och där Gustav Vasa avstod från Sveriges anspråk på Skåne.

Under 1520- och 30-talet återföll dessutom  skåningarna s.a.s.i gamla vanor när de stödde den avsatte kungen Kristian II mot jyllänningarnas Fredrik I. Men dessa bondeuppror slogs ned i blodiga slag vid Lund och Bunketofta

Som gränslandskap skulle Skånga drabbas hårt av de återkommande dansk-svenska krigen : 1563-70 och 1611-13 och 1643-45. I synnerhet Torstenssonskriget 1643-45 ledde till svåra härjningar av de svenska trupperna.

Med freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt.

Danmark gjorde senare några försök att återta landskapet. Under Skånska kriget 1675–1678 gick en dansk armé in i Skåne men drevs tillbaka efter det blodiga slaget vid Lund. På dansk sida opererade sedan skånska gerillasoldater - av danskarna benämnda "friskyttar", av svenskarna"snapphanar". Johan Gyllenstierna och en stor trupp svenska soldater reste runt i socknarna i Göingetrakten för att få den manliga befolkningen att skriva på en trohetsförsäkring till den svenske kungen. Man lovade amnesti och hotade med svåra repressalier om man samarbetade med snapphanarna. Med grymma metoder slog upproret ned.

Efter freden 1679 förblev Skåne svenskt .

På 1680-talet genomfördes en grundlig försvenskning av Skåne. Där spelade kyrkan en central roll, liksom det 1668 grundade Lunds universitet. Präster och ämbetsmän hämtades i stor utsträckning från övriga Sverige.

Metoderna innefattade således även befolkningsomflyttningar - vad man idag skulle kalla etnisk rensning. 15.000 skåningar hade efter 1679 flytt till Danmark. 30.000 unga skåningar skrevs ut till svensk krigstjänstgöring - främst i Baltikum. Till de regementen, som var förlagda i Skåne, rekryterades inte skåningar.

Under den svenska svaghetsperioden efter nederlaget mot ryssarna i Poltava gjorde danskarna ett nytt försök att återta Skåne, men då hade försvenskningen i Skåne hunnit ge resultat. Skåningarna såg sig som svenskar och slog tillbaka danskarna i slaget vid Helsingborg 1710.

Krigen mot danskarna, kriget mot de skånska bönderna och den efterföljande försvenskningen betingade ett högt pris för befolkningen i Skåne. Kring 1675 hade landskapet 180.000 invånare, 1718 bara 133.000 - en minskning med en fjärdefel.

Också ekonomiskt betydde de brutna kontakterna med Danmark mycket. Särskilt hårt slog det mot en hamnstad som Malmö.

Den ryckiga befolkningsutvecklingen för framförallt Malmö, men även Landskrona och Lund, återspeglar påfrestningarna av krigen 1643-45, 1658-60 och 1675-79.

Malmö drabbades även hårt av den avbrutna handeln med Danmark.

 

Större delen av 1700-talet blev för Skånes del ett dåligt århundrande. Den svenska centralmakten förstärkte sina bastioner i Landskrona och Kristianstad, men det dröjde länge innan landskapet kunde återhämta sig ekonomiskt och demografiskt. I början av 1800-talet inledde Rutger Macklean sina jordbruksreformer, något som skulle leda till omfattande produktionsökningar och omvälvande socio-ekonomiska effekter för det skånska jordbruket.

Kontakterna med Danmark förenklades under mitten av 1800-talet då de sista restriktionerna avlägsnades. Industrialismen fick ett tidigt fotfäste i Malmö som snart blev ett socialistiskt fäste i Sverige. Befolkningen ökade och nya industrier startades. Malmö blev slut/startpunkten för Södra stambanan.

1995 började en broförbindelse byggas mellan Malmö och Köpenhamn. Denna - Öresundsbron - invigdes år 2000.


Jan Milld, den 18.5.2007

 

Skåne

Skåne har nu tillhört Sverige under en sammanhängande period av cirka 350 år. Dessförinnan var det, tillsammans med Blekinge och Halland, danskt .

Med undantag för perioden 1332-60 var Skåne danskt under hela medeltiden.

För Sverige har Skåne varit ett gränslandskap, för Danmark har det varit ett kärnland.