Boken "Dialog om invandringen":

29. Lodenius, expert

Ett engagemang i invandringsfrågan kan få helt olika betydelse för personlig del, beroende på vilken sida man ställt sig på. För oss invandringskritiker innebär det ekonomiska uppoffringar och risk för diverse repressalier. För dem som förespråkar generositet kan det ge fart åt en yrkeskarriär eller bli en direkt födkrok.

Ett skolexempel på det senare utgjorde Anna-Lena Lodenius, "expert på högerextremism". Hon spottade under 90-talet fram den ena skriften efter den andra i detta ämne. Fastän hon skrev i stort sett samma sak i varje bok var det tydligen möjligt att finna avsättning för ständigt nya alster, det fanns en aldrig sinande efterfrågan på hennes expertomdömen.

En uppfattning om Anna-Lena Lodenius' position kring invandringen ger hennes reaktion på tal om återvandring. Sådant tolkar hon som
"en dröm om ett etniskt rent Sverige". Ett resonemang som gör både FN och Sveriges regering till förespråkare för "etnisk rensning". Enligt FN är återvandring "den naturliga och humana lösningen på ofrivillig flykt". I proposition 97/98:16 sägs: "Sverige har anslutit sig till det internationella synsättet att det långsiktiga målet för dem som tvingats fly är att de en dag skall kunna återvända."

1995 skrev Anna-Lena Lodenius tillsammans med Stieg Larsson boken "Extremhögern", utgiven på Tidens Förlag.

Med Rikspolisstyrelsen som utgivare skrev hon och Per Wikström (hennes sambo) 1996 boken "Nazist, rasist eller bara patriot?". Där undgick BGF att nämnas, men därefter har vi alltid funnits med i det som Lodenius framställt.

"Vit makt och blågula drömmar", som utkom 1997, knöts till regeringens kampanj "Levande historia" och fick uppbackning av både Skolverket och lärarfacken.

I katalogen "LEVANDE HISTORIA - ett urval av läromedel, litteratur, filmer, hemsidor, organisationer och föreläsare med anknytning till Förintelsen" gavs denna recension:

"Det här är en kartläggning av rasismen i Sverige, en alltmer utbredd företeelse under 1990-talet. 1) Fakta och information varvas på ett lättillgängligt sätt med ny och unik kunskap. En värdefull handbok och uppslagsbok, .."

I bokens kapitel "Nya och gamla elektroniska media" finns en rubrik "Nazister på Internet". Där fanns föreningen Blågula Frågor omnämnd, efter att man betat av Ariska Kampförbundet, Ku Klux Klan,Vit-Makt-rörelsen, m.m. Formuleringen löd:

"Även flera nationalistiska invandringsfientliga grupper hade egna hemsidor. SVERIGEDEMOKRATERNA ståtade med inte mindre än fyra, och debattorganisationen BLÅGULA FRÅGOR tre..."

Under rubriken "Främlingsfientliga svenskar är basen":

"Främlingsfientligheten har numera framstående företrädare på alla nivåer i samhället... Debattörer från framför allt de borgerliga partierna vädrar sina främlingsfientliga uppfattningar i tidningen Fri Information, och socialdemokratiska företrädare som Fryshusets ordförande i Stockholm Anders Carlberg ger stöd åt en liknande publikation med namnet Blågula Frågor.

Det har blivit salongsfähigt i allt vidare kretsar att yttra sig negativt om invandrare och asylsökande. Det är mot den bakgrunden vi ska se regeringens alltmer restriktiva flyktingpolitik, och det faktum att denna knappast väckt några protester.

Man kan se den svenska rasismen som en pyramid. I toppen finns de relativt få övertygade nazisterna. Under dessa hittar vi individer som är medlemmar i eller sympatiserar med diverse främlingsfientliga partier. Pyramidens bas består av den stora massan av invandrarfientliga svenskar."

"...Så sent som 1996 uteslöts dock Anders Sundholm som varit med sedan partiets början - orsaken var hans samröre med den främlingsfientliga organisationen Blågula Frågor."

Ur kapitlet "ÅTTIO ÅR AV FRÄMLINGSHAT", under rubriken "1990-talet: Framgångarnas decennium":

"Under 1990-talet har flera grupper som delvis består av akademiskt skolade personer börjat debattera flyktingfrågor. Dessa har i flera fall ett förflutet inom vanliga riksdagspartier, men de har upplevt att de inte fått gehör för sina främlingsfientliga uppfattningar där. De nya debattörerna publicerar sig i egna tidskrifter som vänder sig till en liten krets initierade, framför allt Fri Information och Blågula Frågor. De producerar också en stor mängd debattartiklar som påfallande ofta publiceras i vanliga tidningar."

Ur kapitlet "OLIKA TYPER AV ORGANISATIONER":

"I de följande kapitlen har vi delat upp de olika organisationerna. Fältet omfattar allt från nazister och militanta rasideologer till prydliga svenska akademiker som vill att invandrarna ska åka hem. De sistnämnda uppskattar säkerligen inte att kopplas samman med de militanta rasideologerna. Vi gör det ändå.

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige är lättast att förstå om man ser dessa företeelser som ett brett politiskt fält med minsta gemensamma nämnare: Minskad invandring!"

I ett brev direkt till BGF, som svar på ett brev från oss, kunde Anna-Lena Lodenius dock kosta på sig att låta annorlunda:

"...Tvärtom försöker jag både i det jag skriver och i mina föreläsningar att få människor att se att man inte kan dra allt över en kam och kalla det för rasism - det mesta som framförs mot invandringen har för övrigt ingenting med rasism att göra."

1997 medverkade Lodenius också i antologin "Antirasistiskt lexikon".

En fjärde bok utkom 1998, med titeln "SVENSKARNA FÖRST? Handbok mot rasism och främlingsfientlighet".

Till de främlingsfientliga räknades återigen föreningen Blågula Frågor. Vi var "ett försök att kanalisera och sprida främlingsfientlighet".

På vad baserade Anna-Lena Lodenius detta omdöme? Två argument kunde skönjas:

1. BGF skyller "alla problem" i samhället på invandringen.

2. BGF gör "generella påståenden" om att invandrare missköter sig.

Ingetdera var sant. Exempelvis hade vi återkommande betonat att invandrare inte är en homogen grupp och att det är "skillnad på invandrare och invandrare". Beträffande brottslighet gällde det en överrepresentation, inte om att invandrare i allmänhet skulle vara brottsliga. Det räckte ju för att invandringen som sådan skulle ge en negativ effekt. 2)

Fanns det enligt Lodenius någon möjlighet för att kräva minskad invandring utan att kategoriseras som "främlingsfientlig"? Uppenbarligen inte.

Efter 1998 känner jag inte till att Anna-Lena Lodenius författat någon mer skrift, såvida det inte är hon som döljer sig bakom täckmanteln "Författaren" i "Vi synar Sverigedemokraterna" från år 2000. (se avsnitt 43)

I kommunbibliotekens hyllor runtom i Sverige finner man hennes och andra antirasisters böcker. Bara i Haninge bibliotek finns 100-200 titlar i ämnet, med en massiv övervikt av politisk korrekthet. En och samma författarinna, Birgitta Angel, hade där inte mindre än 10 olika böcker, samtliga med flyktingbarn och mångfald, främlingar och kulturgränser som tema.

Var finns läsarna till alla dessa böcker? Hur kan det löna sig att trycka dem? Uppenbarligen är det i slutändan vi skattebetalare som står som finansiärer.

Anna-Lena Lodenius får också inkomster genom att resa runt och hålla föreläsningar om det hon sägs vara expert på. (Se avsnitt 27)

 

 "DIALOG OM INVANDRINGEN?" :

pris 200 kronor

postgiro 80 73 30 - 6

Förlaget Mångfald


Se vidare:

Innehåll


1) Varför blev "rasismen" mer utbredd på 90-talet? Var det pga av den förda invandringspoltitiken? Var det pga att man utvidgat själva begreppet "rasism"? (se avsnitt 14)

2) Och vi har i flera sammanhang klargjort, att det svenska samhället skulle ha problem även invandringen förutan. T.ex. i "Försvara Demokratin!", utgiven ett år före denna Lodeniusbok. (Se även avsnitt 30)


  Startsidan, Jan Millds hemsida