Fråga till Kriminalvården

Hur mångkulturella är svenska fängelser?

Detta aktualiseras av detta brev, ställt Christer Isaksson, säkerhetsansvarig inom Kriminalvården.

Västerhaninge, den 1.3.2008.

Till
Christer Isaksson
Kriminalvården

Med behållning tog jag del av justitieutskottets TV-sända utfrågning om kriminalvården.

Från ditt anförande noterade jag vad du sade om betydelsen av "tunga etniska grupper". I det längsta hade man tonat ned denna aspekt, nu har det gått så långt att den inte längre kan ignoreras.

Längre fram i anförandet redovisade du siffror på vilka som sitter på våra anstalter:

• 72% är svenska medborgare.

• 28% är utrikes födda och alltjämt utländska medborgare.

Den första gruppen innefattar då dels infödda svenskar, dels utrikes födda som fått svenska medborgarskap.

Vad jag skulle önska få del av är ytterligare två uppgifter!

 

FÖR DET FÖRSTA: hur stor andel är svenska medborgare, men utrikes födda?

Envar kan sedan addera denna uppgift med uppgiften för gruppen utländska medborgare och få fram den totala andelen utrikes födda - en uppgift av relevans för att kunna bedöma den aspekt du inledningsvis tog upp.

I det svenska samhället som helhet är gruppen naturaliserade svenskar (utrikes födda med svenskt medborgarskap) och utländska medborgare ungefär lika stora.

Utifrån detta faktum skulle man kunna antaga att andelen naturaliserade svenskar på våra anstalter ligger kring 28%. Det skulle betyda att andelen utrikes födda hamnar på ungefär 56%.

Något säger mig dock att andelen kan vara högre än så!

Som utrikes född och yrkeskriminell i Sverige rymmer ju ett svenskt medborgarskap åtminstone en viktig fördel: man kan inte bli utvisad. Incitamentet för att skaffa sig svenskt medborgarskap skulle därför kunna vara större hos dessa kriminella än bland utrikesfödda i allmänhet i Sverige.

Mot denna bakgrund vore det intressant att få del av uppgifter om hur stor andel på svenska kriminalvårdsanstalter som utgörs av denna kategori: utrikes födda med svenska medborgarskap.

 

FÖR DET ANDRA: Ytterligare en kategori av intresse i sammanhanget är andra generationens invandrare.

Hur stor andel är själva födda i Sverige, men har båda sina föräldrarna födda utomlands?

Denna grupp, tillsammans med gruppen utrikes födda, ger den större gruppen PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND.

Kan du tillhandahålla uppgifter om detta, eller är det sekretessbelagt?

mvh
Jan MilldSom svar på dina frågor kan jag bara säga att jag inte har svaren. Jag tror inte att de är sekretessbelagda - jag tror bara att ingen gjort den sammanställningen. Dessvärre är det så och jag kan inte hjälpa dig med det. Möjligen kan vår personalenhet på huvudkontoret svara på dina frågor.

med vänlig hälsning Christer Isaksson

 

Det visade, sig att det kunde in personalenheten. Där hänvisade man till BRÅ:s undersökningar kring brottslighet bland invandrare och invandrares barn. Dessa har jag ju redan tillgång till, och de visar förvisso siffror på överrepresentaiton i brottslighet. De rymmer dock inga uppgifter om vilka som är intagna på våra fängelser.

Hej Jan!
De enda uppgifter som kriminalvården har om utländsk bakgrund är just den om medborgarskap. Därav kan vi inte besvara de frågor som du har om utrikesfödda och andra generationens invandrare. BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) gjorde 2005 en studie som heter 'Brottslighet bland personer födda i Sverige och utomlands' som finns att beställa på deras hemsida (http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=5&module_instance=19).  Möjligen kan den ge dig svar på dina frågor.

Hälsningar
Jenny Elmby
Statistikero

Skulle jag skriva till BRÅ i frågan skulle BRÅ naturligtvis hänvisa till Kriminalvården. Om man inte vet inom Kriminalvården, vilka det är som man själva "vårdar" - vilka kan då veta?

Jag har nu följt upp med ett brev till Justitieutskottet.