År 2002, vecka 22

 

Grannar

"Integrationspolitiken har misslyckats!" utropar gärna Mona Sahlin, medlem i den regering som under det senaste decenniet haft ansvar för detta misslyckande i Sverige. Samma Sahlin angriper nu den danska regeringen, när denna vidtar åtgärder för att komma tillrätta med integrationsproblemen i Danmark.

Underligt nog kommer Finland lindrigare undan. Ändå har den finländska invandringspolitiken konsekvent varit restriktiv på ett sätt som den danska aldrig varit i närheten av.

För perioden 1988-97 var antalet asylsökande 14.000 i Finland, jämfört med 70.000 för Danmark.

År 2000 sökte 3.000 personer asyl i Finland, men bara 458 fick stanna. I Danmark fick 3.500 stanna detta år.

Anhöriginvandringen till Finland år 2000 var 541, till Danmark 12.500. 1)

Bakom denna finländska linje ligger en klarsyn. Så här stod det att läsa i en undersökning av det finländska social- och hälsoministeriet 1998: "Invandrarklienter har enligt personalen ofta överdimensionerade och ensidiga förväntningar på offentlig service ... En del av invandrarna är passiva och ovilliga till samarbete och förtäljer bara om sin bakgrund sådant som de förmodar är fördelaktigt för de slutresultat de önskar." I Finland finns inte detta pk-tryck att vara antiintellektuell. Där är det tillåtet att se verkligheten utan skygglappar.

Även i Danmark har man nu vaknat, efter en uppvisning i demokrati hösten 2001. Ändå är läget i Danmark inte lika allvarligt som i Sverige, då Sverige haft en betydligt mer omfattande invandring.

1988-97 var antalet asylsökande till Sverige 270.000, varav 164.000 fick stanna. I Danmark fick 50.000 stanna under samma period. Även per capita tog Sverige emot betydligt fler än Danmark.

Denna bild står sig. År 2000 sökte 16.300 personer asyl i Sverige, samtidigt fick 10.500 asylsökande stanna. 2)

Anhöriginvandringen till Sverige år 2000 var nära 23.000. 2)


Vilka åtgärder är det nu som vidtas i Danmark, vilka så förfasar Mona Sahlin? Lika litet som Finland hittills gjort kommer Danmark genom sin nya politik att bryta mot några internationella konventioner eller åtaganden som EU-land. Den danska politiken kan ses som ett föredöme och en inspiration för oss svenskar. Finns bara den politiska viljan, då kan mycket göras!

I början av maj beslöt den danska regeringen om ett nytt lagpaket med åtgärder för att minska invandringen till i Danmark 3) och förbättra integrationen:

1. Först efter ett antal år beviljas nyanlända fulla socialbidrag. 4)

2. Permanent uppehållstillstånd ska beviljas tidigast efter sju år.

3. Nya danska medborgare ska kunna prata danska på samma nivå som en infödd dansk 15-åring, de ska kunna uppvisa kunskaper i dansk historia och kultur och de måste avlägga en ed om lojalitet mot sitt nya hemland. Medborgarskap beviljas först två år efter permanent uppehållstillstånd, dvs efter att vederbörande varit i landet minst nio år.

Andra aktuella åtgärder:

4. Bara de som enligt konventionerna är flyktingar ska tas emot. Möjligheten att söka asyl i Danmark från utlandet ska tas bort.

5. Flyktingar ska ej bli invandrare; de ska återvända till sina hemländer så snart de kan. Om flyktingen återbesöker sitt hemland ska ärendet prövas på nytt.

6. Den som illegalt vistas i landet ska inte kunna få sin sak prövad.

7. Utlänningar som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd ska inte få ta del av sociala förmåner. De som ej har permanenta uppehållstillstånd och som ej klarar självförsörjningen ska skickas hem.

8. Utlänningar som vill sammanföras med sin äkta hälft måste garantera en ekonomisk säkerhet. Den äkta hälften ska då inte ha uppburit sociala förmåner före sammanföringen.

9. Ålderskrav på minst 24 år för sammanföring med äkta hälft. Sammanföringen ska ske i det land paret har starkast anknytning till. Rätten att sammanföras med föräldrar över 60 år ska upphävas. Både man och kvinna ska ha uppehållstillstånd i Danmark för att få ingå äktenskap.

10. Familjesammanförda ska kunna skickas hem igen om de inom sju år separerar. Utlänningar som begår grova brott eller som står i skuld till staten ska inte kunna få permanenta uppehållstillstånd.

11. Utlänningsmyndigheten ska ha nära kontakter med kommunerna så att till exempel sociala förmåner ej används till att försörja barn i utlandet.

12. Alla utlänningar ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i Danmark. Danskundervisningen ska förbättras. Barn ska kunna danska vid skolstarten. Respekt för frihet och folkstyre ska prioriteras i skolorna.

Danskarna visar vägen!

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Dennna danska siffra just detta år är dock missvisande hög. Den betyder inte att
ytterligare 12 571 personer kom till Danmark. Lagen ändrades under fjoråret
så att barn till flyktingar som fått uppehållstillstånd också fick det,
vilket de inte haft tidigare. Dessa barn fanns alltså redan i Danmark. (Källa: SvD 28/11 -01) (Åter till texten)

2) Källa: Svenska Dagbladet 28/11 2001. (Åter)

3) Som Sahlin ser saken finns inget samband mellan å ena sidan antalet asylsökande som får stanna, å andra sidan behovet av integrationssatsningar. (Åter)

4) Som Sahlin ser saken hindrar detta flyktingar att ta sig till Danmark. Då kan man undra hur allvarlig förföljelse de flyr ifrån, om ekonomiska faktorer tillmäts en så avgörande betydelse. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT