År 2000, vecka 46

 

Befolkningsminskning!

Hur ska vi få världens befolkning att minska? Minska drastiskt och minska snabbt. Behovet är uppenbart, för envar som vågar se!

Särskilt viktigt är att det sker en befolkningsminskning i områden som Europa och USA, i den rika världen. Det är ju där som det konsumeras mest, dvs görs slut på mest resurser, produceras mest avfall, släpps ut mest gaser i atmosfären.

Fakta ur DN-ledare den 9/9 -00: Varje år släpps 23.000 miljoner ton koldioxid ut i atmosfären, varav 6.000 från Europa... en av växthusgaserna. Andra är metan, dikväveoxid och föreningar av väte, flour och kol.

Senaste nytt är kraftiga översvämningar i England, värre än på hundratals år. Liknande utslag av klimatrubbringar har kunnat noteras runtom i världen under de senaste åren. Konsekvenser har blivit förödande för de områden som drabbats: översvämningar och jordskred, orkanvindar och sönderslagen infrastruktur, värmeböljor och torka.

Även under tidigare sekler har extrema väderförhållanden ibland förekommit, men inte samtidigt, över hela jorden.

Växthuseffekten kan nu betraktas som fastslagen. Frågan är inte om den verkar, frågan är bara hur snabbt.

Bromssträckan kan hursomhelst förutsättas vara lång. Först decennier efter en drastisk utsläppsminskning kan jordens klimat - i bästa fall - återhämta sig. I värsta fall hinner förändringar inträffa, som är omöjliga för oss att återställa.

Jordens medeltemperatur har ökat med över en grad, från 14,5 till 15,6 grader, sedan mätningarna började för 145 år sedan. En accelererad temperaturökning 1) förutspås för det närmaste seklet.

Vad skulle det betyda?

Polarisarna kommer att smälta i allt snabbare takt. Eller fortsätta att smälta - det finns redan öppet vatten vid Nordpolen och från Antarktis bryts gigantiska isberg loss.

Detta leder förr eller senare till en påtagligt höjd havsyta. 2) Då kan vi inte längre semestra på Maldiverna. Värre är att befolkningstäta områden läggs under vatten. Länder som Bangladesh och Nederländerna skulle drabbas särskilt hårt. Otaliga hamnstäder runtom i världen skulle märka av det.

Genom förändringar av temperatur eller salthalt i norra Atlanten kan Golfströmmen, egentligen närsomhelst, komma att ändra riktning. Även om jordens medeltemperatur stiger kan det alltså bli kallare i Sverige, helt plötsligt.

Förändringarna i havets livsmiljö kan också slå ut delar av växt- och djurlivet. Därigenom påverkas människors försörjningsmöjligheter.

Till detta kommer skadorna på ozonskiktet. Metro, den 9/9 -00: "En amerikansk satellit har registrerat det största ozonhålet någonsin över Antarktis, rapporterar Nasa i USA. Hålet är tre gånger större än USA,.."

Till detta kommer vad vi redan erfarit: orkanvindar, skyfall och andra utslag av klimatrubbingar. Vad vi hittills erfarit i den vägen är förmodligen bara en föraning av vad som ska komma.


Vad som behövs är alltså en sänkt nativitet - särskilt i länder som Sverige, med hög konsumtion och omfattande energianvändning.

De positiva effekterna av en sänkt nativitet i vår del av världen skulle naturligtvis motverkas om det samtidigt fylls på genom invandring. 3)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Enligt prognoserna handlar det om ytterligare 1,5 till 6 graders temperaturökning.

2) Prognoserna mellan 15 och 95 centimeters höjning fram till år 2100. Det skulle "beröra" 46-118 miljoner människor.

3) Sydsvenskan den 5/1: "FN: SLÄPP IN FLER INVANDRARE!

Västvärlden måste öppna gränserna för att lösa sina problem med låga födelsetal, konstaterar FN:s befolkningsexperter.

Sverige och andra västländer måste acceptera en kraftigt ökad invandring - inte bara för att uppväga fallande födelsetal, men också för att bevara dagens höga levnadsstandard.

Det slår FN:s befolkningskontor UNFPA fast i en kommande rapport."

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT