Sverigedemokraternas EU-manifest

2004; ett vägval för Europas folk

Sverigedemokraternas viktigaste målsättning för utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Sverige som en suverän nation. Därför vill Sverigedemokraterna avveckla de överstatliga organen i den Europeiska unionen och göra unionen inriktad på samarbete, inte federalism. Om det inte finns tillräckligt stöd för en avveckling av de överstatliga organen bland de övriga EU-länderna anser Sverigedemokraterna att Sverige bör lämna EU.

Kampen mot överstatligheten måste föras på alla EU:s arenor, inte minst i Europaparlamentet. Det är viktigt att EU-kritiker röstar i valet, annars kommer processen för att skapa en europeisk superstat att fortsätta ännu snabbare. Årets val är därför något av ett ödesval.
 
De frågor som vi vill driva i Europaparlamentet är:

Nej till nya grundlagen
Vi säger nej till de förslag till ny EU-grundlag som hittills presenterats. Ingen ny grundlag som innehåller kränkningar av medlemsländernas självständighet och suveränitet. Ett krav är att den nya författningen måste innehålla en utträdelseparagraf.

Ingen ytterligare utvidgning
Sverigedemokraterna har kritiserat den så kallade östutvidgningen, dels eftersom de nya länderna ligger på en annan nivå, ekonomiskt sett, dels för att en union med många medlemmar i sig är ett problem. Ju fler medlemmar, desto svårare blir det att komma överens om gemensamma beslut, vilket sedan också väcker krav på att ytterligare öka överstatligheten.

Nej till EMU och en gemensam valutapolitik
Den monetära unionen syftar till att skapa en gemensam ekonomisk politik för hela unionen. Nästa steg blir en gemensam arbetsmarknadspolitik och därefter kommer en gemensam skattepolitik. Efter folkomröstningsresultatet förra året har det också visat sig att det är möjligt att stå utanför EMU. Stora länder i unionen har sluppit straff för brott mot stabilitetspakten, straff som vi befarar Sverige skulle tvingas ta om vi skulle bryta mot densamma.

Nej till gemensam arbetsmarknadspolitik
I samband med EMU-folkomröstningen och diskussionerna om ny grundlag har en strävan efter gemensam arbetsmarknadspolitik blottlagts. Det skulle innebära att arbetslöshetsersättningar och arbetsförmedling handhas av EU-byråkratin. Innebörden för oss svenskar är nedskärningar av vårt trygghetssystem.

Sänkt medlemsavgift
Inga höjningar av Sveriges bidrag till EU. Vi vill istället förhandla om att sänka "medlemsavgifterna". Att lägga mer än 20 miljarder kronor varje år på ett projekt som EU är inte rimligt.

Nej till gemensamt försvar
Den europeiska unionen bröt mot sina egna principer då man sände trupper till forna Jugoslavien. Det militära samarbetet påstås enbart syfta till att försvara EU om något medlemsland blir angripet av yttre fiender. Inga svenska soldater skall behöva försvara EU:s stormaktambitioner. Vi säger därför nej till en framtida gemensam försvars- och säkerhetspolitik.

Jordbruket skall behållas nationellt
Den gemensamma jordbrukspolitiken måste avskaffas. Den omfördelning av jordbruksstöd som nu sker i EU missgynnar starkt Sverige. Livsmedel skall inte transporteras långa sträckor, dels tappar de i kvalitet, dels talar miljöaspekten för korta transporter. Långa transporter av levande djur skall motverkas.

Miljöfrågornas ställning måste stärkas
Miljöfrågorna hör till den kategori som bäst bör avhandlas på Europanivå. Fisket och miljöproblemen i Östersjön hör till de frågor som är mest akuta för Sveriges del. Men även de globala miljöproblemen kan åtgärdas bättre ifall EU kan presentera en gemensam linje.


  Startsidan, Jan Millds hemsida