Riksdagsbeslutet 2001

"Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden."

 

Riksdagens beslut i rovdjursfrågan år 2001 föregicks av utredningen "Sammanhållen rovdjurspolitik" (SOU 1999:146) och påföljande regeringsproposition (2000/01:57)

I denna utredning spelade Anders Bjärvall från SNF och Naturvårdsverket en central roll.

Om hur utredningens underlag manipulerades beträffande vargens farlighet för människan kan läsas på sidorna 42-47 i denna pdf-rapport.


Ett centralt moment gällde utbredningen av rovdjur, framförallt varg, i Sverige/Norge. Där fastslogs ett första etappmål till 20 föryngringar eller 200 vargar.

Dock ska ingen fast vargstam finnas i renskötselområdet, men ensamma vargar på vandring i området ska skyddas. Förhoppningen upges där vara att motverka genetiska utarmning av vargstammen i Dalarna-Värmland-Dalsland.

Med detta sammanhängde straffskärpningar för jaktbrott, med en minimigräns på 6 månaders fängelser, samtidigt som maximistraffet höjdes från 2 till 4 år.

Även straffskalorna för jakthäleri höjs. Även förberedelse för jaktbrott blir straffbart. Vidare blir oaktsamhet vid jakt straffbart, det behöver inte finnas något uppsått, inte heller behöver det vara grovt.

Samtidigt gäller att upptäcka och lagföra jaktbrott. I detta syfte ska inom varje polisdistrikt i berörda län finnas särskilda utredare för detta.

Som konsekvens av ambitionerna beträffande vargstammen följer ett antal ekonomiska satsningar:

- bearbetning av opinionen

- övervakning av rovdjuren

- bidrag till förebyggande åtgärder, som byggande av stängel

- ersättning vid skador

- mer forskning.

 

Ur propositionen:

"I propositionen redovisar regeringen en sammanhållen rovdjurspolitik för att säkerställa att de fem rovdjursarterna björn, järv, lo, varg och kugnsörn långsiktigt finns kvar i den svenska faunan."

"Riksdagens tilkännagivande föranleddes av att rovdjursfrågan ansågs beröra många viktiga aspekter av Sveriges internationella åtaganden inom faunavården och dessutom ha stor betydelse för vissa näringsgrenar."

"I uppdraget ingick att utarbeta förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik i syfte att skapa en helhetssyn på de biologiska, jaktliga och näringsmässiga frågorna. Vidare ingick att beskriva intressekonflikterna och att föreslå åtgärder för att begränsa dem och att åstadkomma en bättre samverkan mellan olika intressen."

"År 1977 iakttogs ... vargspår i Norrbotten i sådan omfattning att man bedömde att en del av invandringsvågen av vargar från Ryssland även nått Sverige." "Vargens exceptionella förmåga att vandra långa sträckor talar för möjligheten till ett visst genetiskt utbyte mellan den skandinaviska och den finsk-ryska stammen."

"Alla de aktuella rovdjursarterna kan orsaka skador på andra tamdjur än renar. I praktiken är det endast björn, lo och varg som gör detta i någon större utsträckning. Får är det tamdjur, förutom ren, i Sverige som angrips i störst utsträckning. .. Lo är den art som dödar flest får och lamm."

"Om 70 procent av de 200 vargarna skulle finnas inom ett någorlunda sammanhängande område i Sverige skulle de under ett år döda omkring 1.400 älgar. I samma område sköts under jaktsäsongen 1997/98 ungefär 30.000 älgar. Med en oförändrad älgtäthet skule... vargens beskattning av älgbeståndet i den delen av Sverige då motsvara ungefär fem procent av jaktuttaget."

"Återväxten av lövträd minskar kraftigt vid ett högt betestryck av älg och rådjur. Den naturliga regleringen av klävviltstammarna sker genom närvaro av stora rovdjur. Den svenska skogsnäringen lider årligen stora förluster på grund av de skador som framför allt täta älgstammar orsakar på ungskog av barrträden."

"Exakt hur många renar som årligen dödas av rovdjur vet man inte säkert men det kan röra sig om 20.000-30.000. Den årliga slakten ligger för närvarande på ca 50.000 renar."

"Inom fäbodbruket, som mest liknar renskötsel med djur på fritt bete, känner man oro för vad de växande rovdjursstammarna..."

"Jordbruksdepartementet... ansvarar i budgetarbetet för att medel ställs till förfogande för förebyggande av roddjursskador och ersättningar för sådana skador."

"Den forskargrupp som utredningen anitade anser att... Den nedre gränsen långsiktigt bevarande anges till 5.000 individer för björn och varg.,.."

"Motståndet mot rovdjur och även skadorna på tamdjur förefaller att vara störst i områden där rovdjuren nyligen återetablerat sig. Det måste därför finnas tid att vidta förebyggande åtgärder mot skador samtidigt som befolkningen ges möjlighet att lära sig leva med rovdjuren."

"Med naturligt utbredningsområde skall förstås ett område som i dag är sådant att arten kan leva och reproducera sig där. Spridningen skall ske utan mänsklig medverkan."

"Etappmålet för vargstammen i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 individer. Då detta etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter genomföras."

"För att ett genetiskt utbyte skall kunna äga rum mellan den skandinaviska och den finsk-ryska vargstammen, måste vargar kunna röra sig från gränsen till Finland och till de områden där huvuddelen av den skandinaviska vargstammen finns. Ett sådant utbyte är av största vikt för att den skandinaviska vargstammen inte skall bli genetiskt utarmad.

Stor restriktivitet bör därför gälla för skyddsjakt på ensamgående vargar i dessa områden. Ensamma vargar medför erfarenhetsmässigt heller inte samma problem för rennäringen som revirhållande familjegrupper."

"Utredningen har presneterat ett material som visar att jaktbrott som innefattar dödande av björn, järv, lo, varg och kungsörn förekommer i stor omfattning. Av utredningen framgår också att grymma metoder ofta används vid den olagliga jakten."

"Vargstammen har under 1990-talet haft en hög tillväxttakt."

"Det skall inte vara tillåtet att förfölja ett angripande rovdjur för att döda det på annan plats."

"Jägarnas Riksförbund anser att förföljelserätten skall återinföras."

"I mån av tillgång på medel får länsstyrelsen betala ersättning för skada av vilt på annat än ren."

"Ersättningar skall dock inte betalas om den verksamhet där skadorna inträffat bedrivits på ett sådant sätt att risken för skador onödigtvis ökat."

"Om tamdjursägare får information om att det finns rovdjur i ett visst område ökar möjligheterna att förebygga skador."

"Svensk lagstiftning innehåller inte någon särskild bestämmelse om ersättning för personskador till följd av angrepp från rovdjur..."

"Regeringen avser att ge Naturvårdsverket i uppdag att föreslå utformning av förstärkta informationsinsatser om stora rovdjur. Regeringen avser att ställa extra medel till förfogande för informationsinsatserna."

"Kunskap om rovdjuren har en nyckelroll för allmänhetens förståelse för... rovdjurspolitiken."

En remissinstans talar om vikten av att "hantera opinionsbildningen".

"Naturvårdverket får disponera 1 miljon kronor för egen och andras informationsverksamhet."

"En i förhållande till i dag mångdubblad vargstam skulle ... leda till stora skador för den norska fårnäringen."

"I de flesta sammanhang som rör rovdjursfrågor är i stort sett endast män inblandade. Vi tror att de beslut som fattas i olika sammanhang och även debatten skulle vinna på att kvinnor i större utsträckning deltog. I såväl det centrala rådgivande organ som vi föreslår som de länsvisa rovdjursgrupperna bör man därför eftersträva en jämn könsfördelning."

"Förundersökningar om jaktbrott avseende rovdjur bör regelmässigt ledas av särskilt utbildade miljöåklagare och i varje polisdistrikt bör finnas särskidla utredare..."

"Viltskadecenter har till uppgift att samla in kunskap om viltskador och att förmedla den genom information och utbildning. Vi föreslår att Viltskadecenter skall bli permanent."

"Ökande rovdjursstammar kräver också ökade satsningar på forskning och beståndsövervakning."


När utredningen "Sammanhållen rovdjurspolitik" föreslog ett första mål på 200 vargar, avsåg detta hela Skandinavien, alltså Sverige och Norges tillsammans.

Riksdagens beslut 2001 gick längre. Där avsågs 200 vargar för enbart Sverige.

På denna punkt anförde Centerpartiet en avvikande mening. Centern önskade ett mål på 150 vargar i Sverige, 200 för Skandinavien som helhet.

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida