OMSTÄLLNINGEN - FÖREBILDER

ARGENTINA 2001

 

Argentina - en gång ett välmående land med stark ekonomi - genomgick en mycket svår kris under 90-talet och kring millennieskiftet. 

Bakgrunden var ekonomiska problem som fördjupades efter militärjuntans fall 1983. Det handlade om en period fram till 2001, med de nyliberala presidenterna Alfonsin, Menem och de la Rua.

Argentinas skuldberg bara växte, till detta bidrog en utbredd korruption och en politik präglad av demagogi och löftessvek. IMF – Internationella Valutafonden – spelade i ett skede en central roll, genom att föreskriva “austerity measures”, alltså diverse åtstramningar i ekonomin - vilket bara förvärrade problemen.

Omfattande "privatiseringar" verkställdes, dvs utförsäljningar av statliga företag och nationell egendom, till vrakpriser. Det blev också företagsnedläggelser, massavskedanden och lönesänkningar. Pensioner frös inne. Följden blev direkt svält. Enskilda individer hade inget att sätta emot – hellre låg lön än att vara hänvisad till gatan och tiggeri.

Om det under militärdiktaturen hade dödats i genomsnitt 5.000 personer per år blev antalet dödsoffer för den utbredda ohälsan bland argentinarna på 1990-talet ca 35.000 varje år.

Utan egna kontanter - vad gör man då? Många argentinare utvecklade bytesringar, skapade en byteshandel av varor och tjänster. Somliga ägnade sig åt att utvinna användbart material ur avfall och sopor. Underifrån utvecklades nya ekonomier.

Människor reagerade också politiskt - genom massdemonstrationer, strejker och ockupationer. De som blivit utan arbete kunde ju inte strejka, de organiserade istället vägspärrar. Sådana blockader förekom från början av 90-talet och framåt. "Piqueteros" kallades de. Flera av dem dödades, många fler blev gripna av polisen, men ofta lyckades de i förhandlingar med staten driva igenom nya arbetstillfällen. "Piqueteros" mötte, trots sina drastiska aktioner, förståelse hos den argentinska allmänheten.

Systemet med en fast valutakurs - peson knuten till dollarn - hade stabiliserat inflationen, men centralbanken blev tvingad att ta stora lån för att försvara valutan. 1998 förvärrades läget ytterligare, då utländska marknader försvann för argentinsk export. Företag slog igen och arbetslösheten gick upp. Kapitalflykten ökade.

Vid årsskiftet 2001/02 ställde Argentina in sina betalningar samtidigt som flera banker gick i konkurs. Många argentinare förlorade sina besparingar över en natt. Social oro följde, med butiksplundringar. Regimen svarade med undantagstillstånd och förbjöd samlingar i större grupper än tre personer.

Argentinarna kände att de inte längre hade något att förlora, det brast bara. Allt skedde spontant, utan ledare. Den 19 december 2001.

Konkret gick det så till att man från fönster och balkonger började slå på kastruller. Från början kanske mest för att avreagera sig. Detta spred sig dock snabbt. Det bekräftade att man var många, vilket gav mod.

Snart var man ute på gatorna, beväpnade med sina bestick, kastruller och grytlock. Det blev en "cacerolazo", som dessa bullerdemonstrationer skulle komma att kallas.

Ljudmattan signalerade motstånd och styrka. Man var många, ingen var ensam. Rädslan hade dittills haft ett grepp om många - på 80-talet hade 30.000 argentinare försvunnit i militärens klor, även det civila styrets kravallpolis hade dödat många protesterande. Nu släppte denna.

En kamp om gatuutrymmet följde, där polisen visade upp hela sin arsenal. Man kom ridande på hästar, svingande batonger. Man kom på motorcyklar, skjutande tårgas och kulor. Man stod på rad bakom sköldar och kravallstaket. I fokus stod Plaza de Mayo, i centrala Buenos Aires mittemot presidentpalatset.

Det slutade med seger för folket: polisen gav upp Plaza de Mayo. Den sittande presidenten, Fernando de la Rua, tvingades fly i helikopter. Efter störtandet av honom följde fyra tillfälliga presidenter, som i snabb takt avlöste varandra.

En huvudparoll i folkupproret var "Que se vayan todos!" - "Alla måste gå!"  Misstron riktade sig mot samtliga partier, mot hela etablissemanget, innefattande banker och massmedia.

Efter händelserna den 19-20/12 2001 hölls återkommande cacerolazos varje fredagskväll.

Parallellt med detta skedde en självorganisering, områdesvis. I reaktion mot det tidigare systemet med valda representanter handlade det här om direktdemokrati, där envar fick yttra sig och alla var med om beslutsfattandet. Nyckelordet var "horizontalidad", i motsats till det vertikala hierarkiska systemet.

Webbsidan Nadir:
"Committees of health are common - with many local hospital budgets slashed, there is an urgent need to develop alternatives to the collapsing welfare system. Some are suggesting that people who own their own homes withhold their property tax, and instead give that money to the local hospitals. Many assemblies also have alternative media committees, as there is a widespread critique of the mainstream media's representation of the rebellion. It took a large cacerolazo outside their head offices to get them to cover the uprising more accurately."

En vändpunkt innebar valet av vänsterperonisten Nestor Kirchner år 2003.

Hans första åtgärd blev att förse de värst utsatta argentinarna med pengar för att kunna överleva, vilket samtidigt gav en injektion till landets ekonomi. Devalvering av den argentinska valutan och ökad argentinsk export resulterade snart i en återhämtning. Under Kirschners presidenttid halverades arbetslösheten. Argentina befriades från skuldberoendet till utländska banker. Alla kontakter med IMF hade brutits, men även IMF-lånen kunde senare återbetalas.

Nestor Kirschner avgick 2007 och efterträddes på presidentposten av sin fru, Cristina Fernandez.Material till denna text är framförallt hämtat från webbsidan Nadir, som har en utförlig redogörelse (på engelska) för utvecklingen i krisens Argentina.

Det finns många intressanta filmer på webben om Argentina 2001, t ex denna
http://www.youtube.com/watch?v=xR2DyiFVpX0

Om hur att överleva utan pengar, 20 min, engelsk text:
http://www.youtube.com/watch?v=PDKeQ4IACJ4

4 minuter, engelskt tal:
http://www.youtube.com/watch?v=-Gwu0MWbi0k