OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

4. NATIONELLT

Sverige måste ha en beredskap även för ett värsta-tänkbara-scenario.

I ett sådant scenario har samhällsekonomin helt brutit samman. Då finns inte längre ett fungerande penningssystem. Människor har inte medel att vare sig handla mat eller betala räkningar.

Det väcker ju frågor:

• hur ska människor då förses med mat för sin överlevnad?

• ska de få bo kvar i sina bostäder, trots att de inte längre betalar någon hyra?

• ska el-leveranser fortsätta, trots att tidigare räkningar inte är betalda?

• hur blir det med vatten/avlopp och sophämtning?

• hur ska lag och ordning upprätthållas, om poliserna inte längre kan få sina löner?


En grundlig översyn av vår nationella ekonomiska beredskap måste omgående initieras.

Detta bör innefatta följande åtgärder:

1. Återinförande av den allmänna värnplikten.

2. Uppbyggande av beredskapslager av olja och andra för folkhushållet vitala produkter.

3. Förberedande av ett ransoneringssystem.

4. Utbildningssatsningar på kunskaper som kan behövas i en krissituation, t ex lantbruks- och hantverkskunnande.

"Om det ska bli framgångsrikt, måste ansträngningen vara samordnad, förmodligen av regeringen, och värva människor genom att utbilda och motivera dem i ett antal och med en hastighet som vi inte har sett sedan andra världskriget. En del av att motivationen måste komma från en positiv vision av en framtid värd att eftersträva."

"Folk kommer inte frivilligt att acceptera det nya budskapet om 'färre, långsammare och mindre' om de inte har nya mål att sträva mot. De måste känna att deras ansträngningar kommer att leda till en bättre värld, med påtagliga förbättringar i livet för dem själva och deras familjer. "

"... vår främsta överlevnadsuppgift under de kommande årtiondena, som individer och som art, måste vara att göra en övergång bort från användning av fossila bränslen - och att göra detta så fredligt, rättvist och intelligent som möjligt."

"... Vi kommer att behöva planera rationellt. Konsekvenser och strategier kommer att behöva utforskas på nästan varje område av mänskligt intresse - jordbruk, transporter, krig och fred i världen, folkhälsa, resurshantering och så vidare. Böcker, forskningsstudier, TV-dokumentärer och alla andra tänkbara former av informationsförmedling kommer att behövas för att förmedla matnyttig kunskap inom alla dessa områden. Dessutom finns behov av mer än förklarande material, vi kommer att behöva medborgarorganisationer som kan förvandla politik till handling ".

"Vi behöver en nationell födopolitik som främjar regional självförsörjning. Detta kommer att krävas en 180-graders förändring i hur jordbruksstöd utformas och tillämpas."

"Men tekniken kan inte lösa de underliggande dilemma vi står inför genom vår användning av fossila bränslen för varje mänskligt problem eller önskemål. Vi ökar vår befolkning, förstör livsmiljöer, undergräver den globala klimatstabiliteten och uttömmer resurser på ett sätt och i en takt som inte kan mildras av något nytt verktyg eller någon ny energikälla. Den enda vägen framåt som inte slutar med utplåning av mänskligheten och tusentals eller miljontals andra arter är en nedskalning av hela det mänskliga projektet - i både antal människor och konsumtionen per capita."

Richard Heinberg

 

 

"Varje skatt som ... gör det mer lönsamt att anställa mänskligt arbete för att möta människors behov, och mindre lönsamt att störa de naturliga cykler som undergräver vår överlevnad eller att mata spekulativa överdrifter som pumpar obalanser in i en redan orolig ekonomi - kan vara en stor hjälp tillgång i en tid av kris, .. "

John Michael Greer