BOKRECENSION

 

"Tillväxtens dilemma har rent ut sagt fångat oss mellan önskan om att upprätthålla ekonomisk stabilitet och behovet av att inte överskrida ekologins stabilitet och behovet av att inte överskrida ekologins gränser.

Detta dilemma uppstår eftersom stabiliteten verker kräva tillväxt, men  miljöpåverkan ökar i takt med den ekonomiska produktionen..."


"...begrepp som lönsamhet och produktivitet ses över för att stå i bättre samklang med långsiktiga mål för samhället... att vi gör slut på dårskapen att skilja ekonomin från samhälle och miljö."


"... handlar relativ frikoppling om att göra mer med mindre: mera ekonomiska aktviteter med mindre miljöskador, mera varor och tjänster med mindre resursförbruking och mindre utsläpp."


"En hållbar ekonomi måste kunna motstå chocker utifrån och undvika inre motsättningar som kan orsaka kaos under lågkonjunkturer."


"Folk kan blomstra utan mer prylar. En ny vision för hur landet ska styras verkar rimlig. En annan värld är möjlig."


"Startpunkten måste vara att frigöra oss från de krafter som håller oss kvar i en skadlig förnekelse."

 

"Välfärd utan tillväxt" av Tim Jackson

"Välfärd utan tillväxt" av engelsmannen Tim Jackson är utgiven 2009 och omfattar drygt 200 sidor. Den finns nu i svensk översättning och kostar då 209 kr på AdLibris. De flesta böcker i detta ämne är ju på engelska, denna är alltså tillgänglig även på svenska.

Efter min första läsning av boken kändes den litet lös i kanten, men efter en andra genomläsning två månader senare (då jag hunnit läsa flera andra böcker i ämnet) lämnar den ett annat intryck. "Välfärd utan tillväxt"  kan klart klassas som en angelägen bok, med många viktiga budskap!

Det grundproblem som Tim Jacksom försöker tackla är vårt stora dilemma av idag:

1. Det kapitalistiska systemet kräver ständig tillväxt.

2. Fortsatt tillväxt av hittillsvarande slag är i längden omöjlig. Peak Oil är redan passerad - resursbrist och prisstegringar blir vad som väntar framöver, med börsfall utan slut.

Problemet har en dubbel karaktär:

A. att ställa om vårt samhälle, till mindre användning av olja och andra ändliga resurser.

B. att lyckas göra detta utan att systemet går i spinn, med negativa spiraler av arbetslöshet och inkomster.

Jag vill inte påstå att Jackson presenterar "Lösningen" - det finns knappast någon sådan, inte med stort "L". Han problematiserar och strukturerar, ger infallsvinklar och pekar ut färdriktningar. Vackert så!

Skulle jag drista mig till att försöka etikettera hans tankebanor skulle jag kunna sammanfatta dem i "lokalsocialism". Med stöd av en statsmakt i händerna på bra politiska ledare.


Grundtankar i boken är:

• att vi måste bort från globaliseringen - mer av nationell och lokal självförsörjning, som ger minskad import, energianvändning och sårbarhet.

• att människor måste komma i arbete - "effektiviseringar" som ger samtidigt sämre service och ökad arbetslöshet måste undvikas.

• att sparandet i samhället måste öka - och slussas in i framtidsvänliga investeringar.

• att en ekonomisk tillväxt ska kunna fortsätta (kanske, kanske), men med minskad användning av fossila bränslen.

Dit hör också att vår konsumtion drivs på av å ena sidan företags vinstmaximeringsbehov, å andra sidan människors psykologiska behov - som tar sig uttryck i konsumtion. Låt mig citera Jackson ur en TED-föreläsning:

"För att uttrycka det med väldigt enkla ord: Det är en historia om oss, folket - som blir övertalade att spendera pengar vi inte har, på saker vi inte behöver, för att skapa obeständiga inryck på folk vi inte bryr oss om."

I samma film talar han om välstånd och investeringar och ger denna nyckelformulering: "en delad nutid och en gemensam framtid".


Välstånd

I sin bok kritiserar Tim Jackson BNP som välfärdsmått:

"Till de uppenbara begränsningarna hör att BNP inte inkluderar verksamheter utanför marknaden (som produktion i hushållen eller frivilligt arbete) eller negativ nytta (externa effekter) som utsläpp av föroreningar... det kanske mest avgörande är att BNP inte tar tillräcklig hänsyn till förändringarna i våra tillgångar,.."

"BNP ägnar ingen uppmärksamhet åt exempelvis hälso- och miljökostnader orsakade av föroreningar eller rovdrift på naturresurser."

Han citerar ekonomihistorikern Avner Offer:

"Verkligt välstånd är en god balans mellan kortsiktig upphetsning och långsiktig trygghet."

"Konsumtionsvaror tillhandahåller ett symbolspråk som vi använder för att kontinuerligt kommunicera med varandra, inte bara om materiella saker, utan om vad som verkligen är viktigt för oss..."

"Tillväxt garanterar uppenbarligen inte ökat välstånd, inte ens vad gäller grundläggande komponenter som förväntad livslängd."


Inbromsningsproblem

En ekonomisk inbromsning kan ge minskad resursanvändning och mindre miljöutsläpp, men också ekonomisk instabilitet och allvarliga problem:

"... handeln sviktar och företagen drabbas av inkomstbortfall. Inkomsterna sjunker. Investeringarna minskar. Arbetslösheten ökar ännu mer... skatteinkomsterna sjunker när inkomsterna sjunker och färre varor säljs. Med de sänkta offentliga utgifter som följer hotar reala nedskärningar av de offentliga tjänsterna."

För individerna kan det i dåliga tider vara rationellt att spara och hålla igen med utgifter, men för systemet blir detta inte bra. Det förvärrar bara krisen. Minskad efterfrågan ger ju ökad arbetslöshet och minskade intäkter för företag och stat.

"Den kapitalistiska modellen har ingen enkel väg att uppnå ett stabilt tillstånd. Dess naturliga dynamik driver det mot endera av två tillstånd: expansion eller sammanbrott."

"Negativ tillväxt ('de-growth') är inte något stabilt alternativ, åtminstone inte under nuvarande förhållanden. Sjunkande efterfrågan från konsumenterna skulle leda till stigande arbetslöshet, sjunkande konkurrenskraft och en nedåtgående konjunkturspiral."

"... det finns ett smalt 'hållbarhetsfönster' genom vilket ekonomin måste passera om den ska klara en övergång till en icke-fossil värld."


Investeringar och staten

"Balansen mellan konsumtion och investeringar måste... förändras i en ny ekologisk makroekonomi... minska konsumtionens betydelse som en drivkraft för tillväxten och ersätta den med en ökad roll för investeringarna.

... I synnerhet kommer investeringarna att behöva koncentreras till resursproduktivitet, klimatanpassning och förstärkning av ekosystemet."

"... måste offentliga investeringar och offentligt ägande spela en betydligt större roll."

"...skulle en 'grön stimulans' potentiellt kunna bidra till att säkra jobb och ekonomisk återhämtning på kort sikt, ge energisäkerhet och teknisk förnyelse på medellång sikt och säkra en hållbar framtid för våra barn på lång sikt."

"... lika bra att satsa på investeringar i nya tekniker som vi vet att vi kommer att behöva för att möta tjugohundratalets miljö- och resursutmaningar?"

"...sex prioriterade områden för investeringar: renovering av byggnader, järnvägar för masstransporter av gods, smarta elnät, vindkraft, solenergi och nästa generations biobränslen."

"....Statens roll är att tillhandahålla möjligheterna för medborgarna att blomstra - inom ekologins gränser."


Banker och pengar

"Direkt stöd åt finanssektorn skulle kunna förenas med krav på att utlåningen till hållbara investeringar skulle prioriteras."

"Det råder allmän samstämmighet om att den konsumtionsökning utan motstycke som inträffade mellan 1990 och 2007 drevs av en massiv kreditexpansion och ökade skuldnivåer.... Den kapitalistiska ekonomin går på kredit..."

"Ett annat förslag som syftar till att stabilisera finansmarknaderna är att skärpa den offentliga kontrollen av penningsmängden. Det mesta av pengarna som cirkulerar i ett givet ögonblick skapas nu av privata banker som lån...Det är enbart möjligt på grund av att bankerna inte behöver hålla reserver som motsvarar alla sparares insättningar... Ett av de problem som uppdagades med bankerna under 2008 års finanskris var deras otillräckliga reserver."

"Goldman Sachs betalade ut bonusar för 2,6 miljarder dollar i slutet av 2008 trots att den amerikanska regeringen hade tvingats gå in med 6 miljarder dollar för att rädda företaget."


Värderingar

"Samhällen som är kapabla att skydda socialt beteende har en bättre chans att överleva."

"Sparkonton, äktenskap, normer för socialt beteende och på sätt och vis själva regeringen: allt detta kan betraktas som mönsterbildande åtaganden."

"Bättre erkännande för dem som arbetar med vård av barn, åldringar och handikappade samt utför frivilligt arbete skulle förskjuta incitamentsbalansen bort från statuskonkurrens i riktning mot ett mer samarbetsinriktat och altruistiskt samhälle."

Jackson ser ett behov av att förändra värderingar och livsstil "som befriar oss från konsumismens skadliga samhällslogik".

"Det 'tomma jagets' rastlösa lustar är det perfekta komplementet till företagarens rastlösa innovationer."

"I vetskapen om att familj, gemenskap, vänskap, hälsa och så vidare utövar viktigt inflytande på välståndet och att individens möjligheter att skydda dessa faktorer håller på att vittra sönder i det moderna samhället borde det finnas starka argument för att staten ska spela en större roll i detta avseende."

"Det behövs en mängd olika åtgärder för att bygga socialt kapital och stärka gemenskapen...skapa och försvara gemensamma offentliga rum; uppmuntra lokala hållbarhetsinitiativ; minska arbetskraftens geografiska rörlighet; tillhandahålla utbildning för gröna jobb; erbjuda bättre tillgång till livslångt lärande och färdigheter; lägga större ansvar för planering på kommuner och kommundelar och försvara offentligägda etermedia, muséer, bibliotek, parker och grönområden."

"... reducera kraven på personligt ägande, förbättra utnyttjandet av kapitalresurser och sänka ekonomins materialintensitet."

"...kanske fröna till en sådan ekonomi redan existerar i lokalt grundade sociala företag: lokala energiprojekt, bondens marknad, kooperativ för 'långsam mat', sportklubbar, bibliotek, lokala hälsocentrum och gym, lokala reparations- och underhållsverkstäder, hantverksateljéer, författarcentra, vattentransporter, musik- och dramagrupper, lokala studiecirklar och yrkesutbildningar."


Jämlikhet

Ett mer jämlikt samhälle skulle ge bättre förutsättningar för stabilitet:

"Ett ojämlikt samhälle är ett oroligt samhälle, alltför begivet på 'statuskonsumtion' som ger små bidrag till den övergripande lyckan men bidrar väsentligt till ohållbar resursförbrukning."

"Förändringarna kan handla om hur vi lever, vad vi köper, hur vi reser, var vi investerar våra pengar och hur vi tilbringar vår fritid."

"...ojämlika samhällen systematiskt uppvisar högre nivåer av oro än mer jämlika samhällen... Den förväntade livslängden, barns  välbefinnande, läskunnigheten, den sociala rörligheten och förtroendet är bättre i mer jämlika samhällen. Beträffande barnadödlighet, fetma, tonårsgraviditeter, mordfrekvens och sociala sjukdomar är situationen värre i mindre jämlika samhällen. Det är livsviktigt att tackla systematisk ojämlikhet, menar Wilkinson och Pickett, och då inte bara för de minst välbeställdas skull. Samhället som helhet drabbas ojämlikhetens följder."


Arbete

"...idén att insatsen av arbete alltid och nödvändigtvis måste minimeras strider mot två välgrundade insikter.

...Jakten på arbetsproduktivitet i verksamheter som är fullkomligt beroende av mänskligt samspel undergräver systematiskt kvalitén på produktionen. För det andra är arbetet i sig ett sätt för människan att på ett meningsfullt sätt delta i samhället. Att minska vår möjlighet att göra det ... är ett direkt slag mot blomstringen,"

"...undviker man arbetslöshet genom att fördela de tillgängliga arbetstillfällena mer rättvist över hela arbetskraften."


Fler citat ur "Välfärd utan tillväxt"::

"Ehrlichekvationen säger oss ...att inverkan (I) av mänsklig aktivitet är produkten av tre faktorer: befolkningens storlek (P), dess välståndsnivå (A) uttryckt som inkomst per person och en teknikfaktor (T)."

"Ökat välstånd har betraktats som synonymt med bättre välbefinnande. Att förespråka begränsningar av befolkningstillväxten har ansetts strida mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter."

"Resurseffektivitet, förnybar energi och reducerad resursförbrukning spelar alla en viktig roll för att säkra den ekonomiska verksamhetens hållbarhet. Men... det är rena fantasier att anta att 'djupa' ingrepp i utsläpp och resursförbrukning kan åstadkommas utan att ifrågasätta marknadsekonomins strukturer."

"Det här kapitlet (6, Konsumismens 'järnbur') kommer... ifrågasätta de moderna kapitalistiska ekonomiernas struktur... stimulerar profitmotivet nyare, bättre och billigare produkter och tjänster genom en kontinuerlig process av innovation och 'skapande förstörelse'.."

"Köp-, slit- och slängsamhället är inte så mycket en följd av konsumenternas girighet som en strukturell förutsättning för överlevnad. Jakten på nymodighet har städslats som drivkraft för ekonomisk expansion."

"Utvinningen av järnmalm, bauxit, koppar och nickel stiger nu snabbare än den globala BNP."

Refererande psykologen Shalom Schwarz talar Jackson om två spänningar i samhället:

"Den ena spänningen är den mellan själviskhet och altruism. Den andra spänningen är den mellan nymodighet och upprätthållandet av traditionen."

Jan Milld

augusti 2011