BOKRECENSION

 

"Oavsett om vi talar om en enskild medborgare eller ett helt samhälle så kan 'omvälvande rikedom' få katastrofala följder ... Dess användning stiger kraftigt för att skapa nya vanor och förväntningar.

Dessa vanor åtföljs av en irrationell bristande omsorg om användbarhet eller avfall . Processen utvecklar vanor hos enskilda människor och institutioner i hela samhällen, som vänjer dem vid att fungera utifrån överskott och slöseri, och även om olika episoder har olika slut, ser man risken de drabbade grupperna, långt efter överflödet av välstånd har passerat, försöker alla typer av åtgärder - låntagning, snyltande, spekulation - för att tillförsäkra sig att privata vanor eller offentliga institutioner av slöseri och avfall kan vidmakthållas.

Resultatet blir i bästa fall ett mått på social upplösning, i värsta fall kollaps."

Barbara Ward

 

"The Party's over" av Richard Heinberg

"En 100-hästkrafters bil körande på motorvägen gör jobbet för 2.000 personer. Om vi skulle lägga ihop kraften av alla bränsledrivna maskiner som vi förlitar oss på för att lysa upp och värme våra hem, transportera oss, och i övrigt fortsätta som vi vant oss vid, och sedan jämföra denna total med vad som kan genereras av människokroppen, skulle vi finna att varje amerikan förfogar över motsvarande 150 'energislavar' som arbetar för oss 24 timmar varje dag. I energitermer har varje medelklass-amerikan en livsstil så överdådig att den kunde få nästan vilken sultan eller potentat i historien svimma av avund."

"Vi har kommit att förlita sig på ett ekonomiskt system byggt på antagandet att tillväxt är normal och nödvändig och att den kan fortsätta för evigt."


"The Party's over" av Richard Heinberg är utgiven år 2005, omfattar nära 300 sidor och är på engelska. Den finns på AdLibris, där den kostar bara 128 kr.

Förklaringen till att olja så till den grad slagit igenom ser RH i fyra faktorer:
• den är lätt att transportera
• den har hög energitäthet
• den kan raffineras till flera olika bränslen
• den kan användas för olika ändamål.

RH driver tesen att framförallt USA lever över sina tillgångar, förbrukar resurser på ett sätt som är långsiktigt ohållbart. Ja, ohållbart redan på kort sikt!

Heinbergs budskap är att en radikal omställning måste ske av USA:s och hela industrivärldens ekonomier, och att det brådskar.

I en bemärkelse är det redan försent, även om vi påbörjar omställningen redan nu så blir det en kraschlandning. Å andra sidan är det aldrig försent att göra bästa möjliga av situationen - ju snarare och ju mer beslutsamt vi nu påbörjar vår omställning, desto större blir oddsen att kraschlandningen inte blir fullt så smärtsam.

"...but there comes a time when the best thing to do is to accept that a bad situation has developed and to find intelligent ways to manage it."

Ett är säkert, säger RH, och det är att det kommer att ta stopp för den nuvarande utvecklingen av exponentiell ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och ständigt mer uttag av ändliga naturresurser.

• Antingen sker det hela genom att naturen säger ifrån, och innebörden av detta blir mänskliga megakatastrofer.

• Eller så sker landningen någorlunda planerat, kontrollerat och mjukt.

En omställning är inte bara nödvändig, den öppnar också möjligheter till ett kvalitativt bättre samhälle:

"... För att uppnå en övergång från icke-förnybar till förnybar energi, kommer decennier att krävas - och vi har inte decennier innan topparna i utvinningen av olja och naturgas sker .... alltså måste övergången nödvändigtvis bli heltäckande: den kommer att medföra en nästan fullständig ombyggnad av industriella samhällen. Resultatet - ett energibevarande samhälle som är mindre rörligt, mer lokalt och mer materiellt blygsamt - kan medföra högst önskvärda livsstilsfördelar för våra efterkommande. Men det är vilseledande att tro att vi kan uppnå det resultatet lätt eller smärtfritt."

Om tidigare jordbruksekonomier skriver RH:

"En av de största problemen för jordbruk hade alltid varit tendensen att jordar får brist på kväve. De traditionella lösningarna var att plantera grönsaker eller att sprida djurgödsel på marken."

"En viktig konsekvens av att använda stora idisslare som dragdjur är nödvändigheten av att odla mat åt dem. Oxen, som kan leva på gräs och stubb och halm, var billigare att underhålla än hästar, som också behöver säd ... Djuren var kostsamma ... I USA under samma period (kring år 1900), krävde odling av hästfoder en fjärdedel av den totala tillgängliga odlingsmarken."

"Sammantaget förlitade sig den medeltida energiekonomin - baserad på ved, vatten och vind samt på människors och djurs muskelkraft - på resurser som var förnybara, men inte outtömliga."

"Globalisering var ett sammansatt fenomen som utåt sett handlade om snabba kommunikationer, långväga transporter och en sänkning av handelshindren genom internationella avtal som hanterades av instanser som World Trade Organization,"

"Även efter att produktionen har avtagit kommer en del olja fortfarande att vara kvar i marken: det är ekonomiskt opraktiskt - och fysiskt omöjligt - att få bort varenda sista droppe. För vissa reservoarer är det faktiskt bara några få procent av den befintliga oljan som kan utvinnas (genomsnittet ligger på mellan 30 och 50 procent)."

"Mer olja har hittats i 1930-talet än under något decennium förr eller efter - och detta trots det faktum att investeringar i prospektering hade ökat dramatiskt under de följande årtiondena."

Heinberg citerar Collin Campbell, ur dennes artikel i Scientific American 1998:

"Ur ett ekonomiskt perspektiv, vid vilken tidpunkt som världen får helt slut på olja ... är inte direkt relevant: vad som har betydelse är när produktionen börjar att avta. Bortom denna punkt kommer priserna att stiga såvida inte efterfrågan minskar proportionellt.."

"Pumpa olja är dyrt, särskilt om den pumpas från ett avsevärt djup. Det kräver energi att flytta stålpumpstavar upp och ner, i vissa fall så mycket som en halv mil långa ...

"Den viktigaste trenden i den amerikanska oljeindustrin har varit nedgången i mängden utvunnen energi jämfört med använd energi. År 1916 var kvoten ca 28 till 1, en mycket bra energivinst. År 1985 hade andelen sjunkit till 2 till 1, och fortsätter att sjunka. "

Heinberg citerar ur en rapport från USA:s energidepartement år 2004:

"För närvarande håller oljereserver i världen på att tömmas tre gånger så snabbt som nya upptäcks ...

Klyftan mellan ökad produktion och sjunkande reserver kan ha få bara ett resultat: en praktisk gräns kommer att nås och framtida tillgångar för att möta konventionell efterfrågan på olja kommer inte att vara tillgängliga ".

Richard Heinberg konstaterar:

"Globala oljefynd nådde en topp 1963 Detta är inte ett kontroversiellt faktum:.. Både oljeindustrin och USA:s energidepartement erkänner att så är fallet"

"Många länder är nu klart passerat sina respektive utvinningstoppar. Listan omfattar inte bara USA, utan även Indonesien, Gabon, Storbritannien och Norge. Sammanlagt har, enligt Duncan, av 45 stora oljeproducerande länder har 25 passerat sin topp .. "
(notera att boken utgavs år 2005)

"... ökad effektivitet i användningen betyder ingenting om vi inte också minskar den totala mängden olja som utvinns och brändes."

Om tjärsand (ofta kallad "oljesand"), där stora fyndigheter finns i Kanada, RH citerar en annan författare:

"... Det tar krävs två på varje tre fat utvunnen olja för att betala all den energi och övriga kostnader för att få oljan ur oljesanden."

Heinberg:

"Det primära metoden som används för att bearbeta tjärsand ger ett oljigt avloppsvatten. För varje fat olja som utvinns, pumpas två och ett halvt fat flytande avfall ut i stora dammar .... förödande miljöproblem ... , inklusive den fördrivningen av ursprungsbefolkningar förstörelsen av urskogar, dödad boskap och en oroande ökning av mänskliga missfall. "

RH går igenom alternativa bränslen och konstaterar att det finns stora tillgångar av kol, men att de lättast brytbara fyndigheterna är uttömda. Fortsättningsvis blir alltså även kolbrytningen mer kostnadskrävande.

Även för kärnkraften ser han begränsningar:

"Uran - det vanligaste bränslet i konventionella reaktorer - måste brytas, och det finns i ändliga mängder. USA förfogar idag nog uran som bränsle till befintliga reaktorer för de kommande 40 åren.."

"Brytning av uranmalm, raffinering, och koncentration av den till klyvbart bränsle är alla mycket förorenande processer."

"Med full kostnadstäckning är kärnkraften den överlägset dyraste konventionella energiresursen."

"När tekniska fel inträffar kan reparationskostnader vara mycket högre än vad som är fallet med andra typer av kraftverk."


"I många länder kan företag och husägare binda sina PV paneler direkt till elnätet; genom att göra så undviker de både el-räkningar och behov av batterier (även om en växelriktare fortfarande krävs) I detta fall blir systemets ägare en självständig kommersiell e-producent, som säljer ström till det lokala energiföretaget. Sådana nät-bundna system är oftast mycket billigare än fristående system."

"Genom att leva i mindre samhällen, skulle folk åtnjuta kontroll över sina liv. Med mindre resande skulle de ha mer av en känsla för plats och förankring, och känna sig mer hemma i den naturliga världen."

"... Insatser för att förbättra effektiviteten ger allt mindre utdelning, så till slut nås en punkt där minskad tillgång på energi resulterar i minskad ekonomisk aktivitet."

"Under de kommande decennierna kommer vägbyggande att stanna av och befintliga vägar kommer successivt att falla sönder eftersom även reparationsansträngningar kostar mer än vad vi får råd med.

Länder med goda allmänna kommunikationer - spårvagnar, bussar, tunnelbanor och tåg - kommer att vara mycket bättre rustade än USA att rida ut energiomställning ".

"Det är ingen tvekan om att, oavsett om det förlitar sig på fotogen, etanol eller vätgas kommer flyget att bli extremt allteftersom 2000-talet fortskrider."

"Om denna reducering inte sker genom frivilliga program för födelsekontroll, då kommer det förmodligen att ske genom hungersnöd, farsoter och krig ..."

"Strategin för individuell överlevnad kommer nog att erbjuda bara en tillfällig och osäker tillflykt under energinedgången. Verklig individ- och familjesäkerhet kommer bara genom samhällssolidaritet och ömsesidigt beroende. Om man bor i ett samhälle som hanterar energisituationen väl, kommer ens personliga chanser att överleva och klara sig bra att ökas avsevärt, oavsett din personliga insatser att lagra verktyg eller odla mat."

"Vi behöver en nationell födopolitik som främjar regional självförsörjning. Detta kommer att krävas en 180-graders förändring i hur jordbruksstöd utformas och tillämpas."

"Idag använder den genomsnittliga amerikanska medborgaren fem gånger så mycket energi som genomsnittet i världen."

"... Forskning om mindre, lättare, mer energieffektiva el-drivna, hybrid och de människodrivna fordon.

I slutändan kommer, för människor i industrisamhällen, framtiden att medföra mindre av resande, oavsett vilka transportmedel som valts. Ekonomisk överlevnad kommer således att kräva ett minskat behov av transporter genom att flytta producenter, arbetare och konsumenter närmare varandra."

"Vi vill gärna tro att vår mänskliga intelligens och vår moral skiljer oss från andra organismer. När andra varelser får en energitillskott, reagerar de instinktivt genom tillväxt: populationen går igenom den väl studerade stadierna av blomstring, överskridande och decimering. Om vi människor är mer än bara djur, då kan vi förväntas bete oss annorlunda. Ja, här långt har vi reagerat på energisubventioneringen av fossila bränslen precis som råttor, fruktflugor eller bakterier svarar på en rikligt tillgänglig ny näringskälla. En noga granskning av förhållandena kan göra en skeptisk mot människans anspråk på att vara speciell, ..."

"Om vi haft ett tillfälle att bevisa vår särart, vår förmåga att kollektivt utöva moraliska och intellektuella förmågor för att övervinna genetisk programmering och miljömässiga anpassning genom intelligent självbegränsning, så är det nu."


Richard Heinberg är också klar över sambandet mellan överlevnad efter Peak Oil och invandringsfrågan. Och han vågar säga som det är:

"Invandring är en fråga som är nära besläktad med som överbefolkning, och det är likaså politiskt besvärligt. I USA kommer ungefär 90 procent av den beräknade befolkningsökningen under de närmaste 50 åren att komma från invandringen, så att en fördubbling förväntas av den nationella befolkningen under den tiden. En sådan befolkningsökning riskerar att dramatiskt öka uttömningen av resurserna och föroreningarna.

Ur ett ekologiskt perspektiv är invandring nästan aldrig en bra idé. Massinvandring globaliserar helt enkelt problemet med överbefolkning. Dessutom är det vanligen först efter att människor har blivit rotade på en viss plats efter många generationer som de utvecklar en känsla för resursernas begränsningar."

Klart politiskt inkorrekt!


Heinberg gör många fler kontroversiella konstateranden. De gäller USA:s roll i dagens värld. Det är ju inte minst till olika amerikaner vi kan gå, om vi vill höra sanningar kring detta:

"Insikten (av de industrialiserade nordstaterna) att Amerikas framtida rikedom låg långt mer i utvinnande och användning av koncentrerade bränslen än i fortsatt förlitande (av de jordbrukande sydstaterna) på kidnappade afrikansk muskelkraft kan ha spelat en roll i frigivandet av slavarna."

"Takten i upptäckten av nya oljetillgångar i det kontinentala USA nådde en topp på 1930-talet, takten i utvinningen av dessa resurser nådde en topp 1970."

"Strax efter att den amerikanska oljeproduktionen nått sin kulmen, började den officiella politiken betona 'frihandel' som ett globalt universalbotemedel mot arbetslöshet, underutveckling, despotism, och nästan alla andra ekonomiska eller politiska problem. Genom sin manipulation av reglerna för världshandeln sökte USA att behålla och öka sin tillgång till naturresurser i hela världen. Dessa regler ... sade i huvudsak att varhelst det finns resurser måste de vara tillgängliga för försäljning till högstbjudande. Med andra ord, vem som än har pengarna att köpa dessa resurser har en juridiskt försvarbar rätt till dem. Enligt dessa regler hör Venezuelas olja till USA precis lika mycket som om den låg under Texas´ eller Missouris jord."

"..., Mellanöstern. kan det förvisso betraktas som et krig om olja. USA skulle ha haft föga intresse för den delen av världen om det inte vore för det faktum att 60 procent av de konstaterade globala oljereserverna är koncentrerade dit. Utan tvekan innefattade strategin bakom kriget byggandet av åtskilliga stora och permanenta militärbaser i Irak för försvar av USA:s tillgång till oljan i regionen, särskilt i grannlandet Saudiarabien. Anklagelser om att invasionen var motiverad av en oljetörst vann trovärdighet när amerikanska trupper, när de gick in i Bagdad, troget vaktade det irakiska oljeministeriet men tillät att andra offentliga byggnader - inklusive muséer -plundrades."

"Avslöjanden om tortyr av irakier i amerikanska fängelser har dramatiskt ökat den allmänna uppfattningen att hela övningen var brottslig. Även i själva USA växer känslan av att landet har låtit sig tas över av en krets gangsters som har undergrävt landets internationella ställning och strategiska intressen. America ... har förlorat ansiktet, skaffat sig fiender och förslösat möjligheter".

"Enligt arabers och muslimers åsikter överallt tycks USA ha kommit fram till att alla aktioner från palestinier mot israeler, oavsett mot israeliska soldater eller mot oskyldiga civila, utgör 'terrorism'. USA (och det inkluderar de flesta amerikanska medier såväl som regeringen) har tydligen också intagit hållningen att inga handlingar från den israeliska regeringens sida mot palestinier utgör 'terrorism'."

"Sovjetunionens kollaps 1991 - kort efter sin oljeproduktionstopp 1987 - kom som en förbryllande överraskning för många amerikanska strateger ...

USA, med dess forna fiende nu i ett tillstånd av ekonomiskt kaos, fann sin ideologiska motivering för internationell militär hegemoni undergrävd. Mot vem eller vad skyddade USA världen nu? Därav det amerikanska sökandet, med början under tidigt 90-tal, efter nya fiender att ersätta det gamla Sovjetunionen."

"USA framställer sig som den globala polisen som håller ordning i en annars kaotisk och farlig värld, men i verkligheten använder USA sin militär primärt för att vidmakthålla dominans över världens resurser."

"Landet vägrar gå med på internationell inspektion av massförstörelsevapen och angriper andra nationer praktiskt taget som det behagar ... Bara under de senaste fyra åren har USA upphävt fördrag om anti-ballistiska missiler och undergrävt handeldvapensördrag, FN: s konvention mot tortyr, den internationella brottmålsdomstolen, och konventionen mot biologiska vapen."

"Djupt skuldsatt, beroende av import, fast i korruption, dess militär alltmer överansträngd är USA långt in i sitt imperiums skymningsår."

Jan Milld

augusti 2011