BOKRECENSION

 

 

 

"Kubas omställning till ekologisk hållbarhet",

Jan Strömdahl

Det finns flera böcker utgivna kring Kubas "Speciella period" i början av 90-talet, då Sovjetunionens kollaps och stoppet i oljetillförseln till Kuba framtvingade en smärtsam ekonomisk omställning, med satsningar på grönsaksodlingar även inne i städerna. Den hittills enda boken på svenska har skrivits av Jan Strömdahl.

"Kubas omställning till ekologisk hållbarhet" är utgiven år 2010, omfattar 150 sidor och är på svenska. Den finns på AdLibris, där den kostar bara 214 kr.

Kuba är unikt. Strömdahl lyfter på bokens framsida fram en figur som visar detta. Kombineras EFP och HDI blir Kuba det enda landet i världen som hamnar i "rätt ruta":

"Det sammansatta diagram som presenterar ekologiskt fotavtryck (EFP) på ena axeln och mänsklig utveckling (HDI) på den andra...

Av diagrammet framgår att Kuba... är det enda land som hamnar i den hållbara rutan..."

HDI är ett sammansatt mått i tre dimensioner av mänsklig utveckling:

a) förväntad livslängd

b) utbildning, mätt i alfabetisering bland vuxna och inskrivning vid skolor

c) BNP.

Faktorer som gör att Kuba hamnar högt på HDI är bra utbildningsväsende, bra hälsovård och hög livslängd.

Faktorer som bidrar till ett lågt EFP är naturligtvis låg oljeförbrukning,  satsning på ekologiskt jordbruk och energisnåla lösningar för transporter.

"Stadsträdgårdarna har blomstrat på outnyttjad mark i stadskärnor och förorter och även på hustak, gårdar och kolonilotter.... Mer än 350.000 personer är engagerade i den expanderande stadsjordbrukssektorn."

"De organiska stadsjordbruken... förekommer i fyra olika huvudformer: koncentrerade organoponicos med den högsta avkastningen, intensivträdgårdar, smågårdar och kolonilotter."

"Kubanerna utnyttjar alla möjligheter att odla grönsaker i stadsträdgårdar och på små privata lotter, men landet har fortfarande brist på kött, mjölk och andra animaliska produkter."

1993 kom en australisk solidaritetsgrupp och hjälpte kubanerna att tillämpa idéer om permakultur:

"Permakultur är en utveckling och utvidgning av det organiska jordbruket till att omfatta byggnation, energi- och vattenförsörjning, vattenrening mm. Ett ursprung är vertikalodlingar i skogen som Keralafolket i Indien och Chaggafolket i Tanzania ägnat sig åt. Filosofin bakom permakultur lanserades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren 1978. Grunderna är omsorg om jorden och människor samt rättvis fördelning."

Jan Strömdahl skriver också om vad han kallar en "energirevolution". Centralt i denna är decentralisering och inlemmande av olika energikällor. Vinster med detta är minskad sårbarhet -  särskilt viktigt på Kuba med många tropiska orkaner som kan vara mycket förödande.

"Med decentralisering och en mångfald av källor undvikas storskaliga avbrott vid t ex naturkatastrofer, avsiktliga attacker eller haverier."

Närhet mellan energikälla och konsument kan även ge andra viktiga vinster:

"Decentralisering eliminerar förluster i transmission och distribution och ger möjlighet att använda energianläggningar med mindre kapacitet i enlighet med lokal energiefterfrågan."

Strömdahl räknar upp 13 områden där forskning, försök och utvärderingar pågår:

1. Solenergi

2. Solvärme

3. Vind

4. Bränsleceller

5. Vattenkraft

6. Biomassa från sockerrör och skogsbruk

7. Biobränslen

8. Havsenergi

9. Kraftvärme

10. Energieffektivitet

11. Biogas

12. Jordvärme

13. Energibesparingar inom transport.

Ett centralt moment är även att se avfall som en resurs, där det gäller att separera och återvinna.

"... har Kuba utvecklat nya markskötselprogram och en ny komposteringsteknik. Daggmaskar t.ex. har visat sig viktiga i kampen för jordbrukets hållbarhet. Med utvalda daggmaskarter har forskare utvecklat en teknik för produktion av markkomposter.

Kubas maskkomposteringsprogram startade 1986 med två små lådor med röda maskar, Eisenia foetida och Lumbricus rubellus...

Maskkompostproduktion kräver en blandning av mask, organiskt material och strö i olika stadier av nedbrytning. Merparten av anläggningarna använder kogödsel som primär källa för det organiska materialet. Andra källor är t ex svin- eller fårträck, restprodukter från sockerrör, kaffe och bananer samt sopor."

Avslutningsvis gör Jan Strömdahl en uppräkning under rubriken "Vad kan Nord lära av Kuba?":

"1. Hur man kan gå från kemiskt intensivt till organiskt jordbruk på kort tid utan effektivititetsförluster.

2. Att många diversifierade småbruk är bättre än få monokulturjordbruk.

3. Att sätta igång stadsjordbruk på de mest omöjliga plättar och odla grönsaker för en stor del av stadens behov.

4. Att odla medicinalväxter på stadsjordbruken som minskar beroendet av den multinationella läkemedelsindustrin.

5. Att utveckla en omfattande permakultur.

6. Att energiomställning i första hand är en folkbildningsfråga.

7. Att energieffektivisering och energisparande har en stor potential.

8. Att inte satsa på kärnkraft.

9. Att använda de bilar som ändå går i trafik fullt ut som en småskalig gemensam trafik.

10. Att planera och lokalisera boende och verksamheter så att transportarbetet minimeras.

11. Att bygga så att man klarar extrema vädersituationer.

12. Att överföra bostäder till de boende på ett socialt ansvarsfullt sätt - utan profiter.

13. Att genomföra ett brett folkligt inflytande och självbyggeri i bostadsproduktionen.

14. Att genomföra en avfallshantering med stor andel återvinning och folkligt engagemang.

15. Att utveckla olika tekniker för lokal kompostering.

16. Att lyfta klimat- och miljöfrågorna till en viktig plats i grundlag och demokratiska beslut."

Därefter kommer en motsvarande rubrik "Vad kan Kuba lära av Nord?", som antyder en insikt om att det kubanska samhället, trots allt tal om socialism, är ett klassamhälle:

"1. Ekonomisk tillväxt utan jämlikhet leder varken till lycka eller till hållbarhet.

2. Massbilism leder bort från hållbarhet - även med alternativa bränslen.

3. Cykel är ett modernt och effektivt transportmedel som bidrar till hälsa och hållbarhet.

4. Teknologiutveckling  behövs för produktion av förnybar energi."

Jan Milld

mars 2012