OMSTÄLLNINGEN

7. SVERIGE I VÄRLDEN

Vilket ansvar har vi svenskar för folk i andra länder?

I grunden måste det handla om att varje folk tar ansvar för sin egen tillvaro och sin egen framtid.

Det krav som kan ställas på oss är att vi inte utnyttjar andra folk. Deras odlingsbara jord och andra naturtillgångar, deras arbetskraft, måste kunna gå till att tillgodose deras egna behov.

• Vårt främsta bidrag ligger alltså i att klara oss själva, utifrån våra egna tillgångar här i Sverige och våra egna arbetsinsatser.

• Därutöver kan vi ha ett handelsutbyte med andra länder, av varor och tjänster, till ömsesidig nytta. Vi köper sådant som vi själva inte kan framställa, vi säljer sådant som vi har särskilda förutsättningar för.

• Till sist kan vi inspirera varandra genom goda exempel och kloka lösningar, vi kan förmedla kunskap över nationsgränserna till ömsesidig nytta.

"En befintlig skog är en resurs i sig själv, som har viktiga funktioner utöver vad som kan mätas ekonomiskt. Skogar modererar klimatet, kontrollerar vattenflöden och lagrar vatten mot torka. De motverkar den eroderande verkan av regn bygger och behåller jord på sluttningar, och håller floder och kuster, bevattningskanaler och dammar fria från salt. De härbärgerar och understöder många livsformer."

Meadows/Randers