OMSTÄLLNINGEN

14. MILJÖBILAR?

Begreppet "miljöbil" svarar mot mångas starka önskningar om en fortsatt massbilism, även när det inte längre finns bensin eller diesel att tillgå. Bilarna ska ändå kunna hållas rullande. Som bonus kan miljön värnas och farliga utsläpp undgås.

Konkret kan det här handla om i huvudsak tre varianter:

1. Etanol

Problemet är att etanolen framställs ur skog eller spannmål. Därmed konkurrerar den med andra användningsområden. Vår jordbruksmark behövs att att framställa livsmedel, i än högre grad i framtiden. Skogen behövs till virke och ved.

2. Gengas

Även om gengasen kan fuunera för bensinbilar och även om dess giftighet idag skulle kunna hanteras bättre än vad som skedde inom busstrafiken under andra världskriget gälller delvis samma reservation som ovan: det rör sig om ved, som kan behövas bättre för andra ändamål.

3. Rapsolja

Motsvarande gäller rapsolja och dieselfordon - odlingsbar jord behövs för matproduktion.

4. Biogas

Vad vi här kan få fram ur avfallsanläggningar räcker knappast till mer än bussar i kollektivtrafik.

5. Vätgas

Vätgas är inte en energikälla, det är en energibärare. Framställningen konkurrerar alltså med andra användningsområden.

6. El

El-bilar kan däremot ha en nisch. Antingen bilar för bara batteridrift eller hybridvarianter. Sådana bilar kan klara lokala resor.

Nischen kan bestå i att de kan laddas nattetid från el-nätet, då belastningen där ändå är låg, eller direkt via sol-celler.

En begränsning här ligger dock i att batterier inte kan laddas upp mer än ett begränsat antal gånger.