UTGÅNGSLÄGET

9. FÖRNYBAR ENERGI

I det hela har vi tillgång till tre typer av energi på jorden:

A. Solens strålning som källa

B. Geotermisk energi

C. Jordens och månens gravitationskraft.

När det talas om förnybar energi avses vanligen främst sol, vind och vatten. Både solvärme/solel, vindkraft och vattenkraft härrör från solens energi.

Den solenergi som varje dygn når jorden är mycket omfattande, problemet är att den sprids över så stor yta. Svårigheten ligger i att dels fånga upp denna energi, dels lagra den.

Till förnybar energi kan räknas även ved och annan biomassa.

För husuppvärmning kan även geotermisk energi spela en viktig roll - genom att antingen borra sig ned djupt i berget eller genom att lägga absorberande slingor nära markytan.

Kombinationer av dessa energikällor måste tas maximalt tillvara, och kan spela en viktig roll. Samtidigt är ett förhållande nödvändigt att inse: oljan har drivit upp vår energianvändning till nivåer som inte kan ersättas fullt ut med förnybar energi, hur vi  än anstränger oss!

Framförallt kommer att krävas en drastiskt minskad energianvändning - så drastisk, att det inte räcker med vissa besparingar och effektiviseringar i energianvändningen. Vi kommer att bli tvungna till radikala omställningar, i hela vårt sätt att leva.

"Sammantaget förlitade sig den medeltida energiekonomin - baserad på ved, vatten och vind samt på människors och djurs muskelkraft - på resurser som var förnybara, men inte outtömliga."

Richard Heinberg