UTGÅNGSLÄGET

8. NETTOENERGI

 

"Även efter att produktionen har avtagit kommer en del olja fortfarande att vara kvar i marken: det är ekonomiskt opraktiskt - och fysiskt omöjligt - att få bort varenda sista droppe. För vissa reservoarer är det faktiskt bara några få procent av den befintliga oljan som kan utvinnas (genomsnittet ligger på mellan 30 och 50 procent)."

"Pumpa olja är dyrt, särskilt om den pumpas från ett avsevärt djup. Det kräver energi att flytta stålpumpstavar upp och ner, i vissa fall så mycket som en halv mil långa ..."

"Den viktigaste trenden i den amerikanska oljeindustrin har varit nedgången i mängden utvunnen energi jämfört med använd energi.

År 1916 var kvoten ca 28 till 1, en mycket bra energivinst. År 1985 hade andelen sjunkit till 2 till 1, och fortsätter att sjunka. "

Richard Heinberg

Centralt för att förstå energifrågan är begreppet "EROEI": Energy Returned On Energy Invested. Utbytet av energi utifrån den energi som investerats.

Det är ju inte gratis att utvinna olja.

Från början var det nästan gratis, den olja som hittills utvunnits har varit den mest lättutvunna. Den olja som nu finns kvar är mer svårtillgänglig och kräver mer av energi för att vinna tillgång till.

Ett exempel är oljeriggar långt ut till havs, som i Mexikanska golfen, som dessutom ska borra djupt. I värsta fall hittas just ingen olja i det hål man borrat, till höga kostnader.

Ett annat exempel är tjärsand - iofs tillgänglig på markytan, men med låg koncentration av olja. Utvinningen tar ofantliga mängder vatten i anspråk och en mycket stor landyta förvandlas till ett giftigt ödelandskap

Även om man bortser från sådana miljökonsekvenser måste det finnas ett minimum av lönsamhet - det måste gå att få ut mer olja än vad man investerar i verksamheten i form av energi.

Med andra ord handlar det inte om den energi som kan utvinnas, utan om den nettoenergi man kan få genom borrningar.

Den olja som hittills utvunnits är den som varit lättast att nå och billigast att raffinera. Återstående olja blir alltmer energikrävande att komma åt - man kan tala om ett energistup (se figur).

Det betydar att en hel del olja kommer att lämnas kvar i framtiden, då det i praktiken inte går att komma åt den på ett lönsamt sätt. Med högre oljepriser kommer naturligtvis en del tidigare olönsam utvinning att åter bli lönsam, men någonstans finns ändå alltid en gräns.

 

"Den primära metoden som används för att bearbeta tjärsand ger ett oljigt avloppsvatten. För varje fat olja som utvinns, pumpas två och ett halvt fat flytande avfall ut i stora dammar .... förödande miljöproblem ... , inklusive den fördrivningen av ursprungsbefolkningar, förstörelsen av urskogar, dödad boskap och en oroande ökning av mänskliga missfall."

Richard Heinberg

 

"...att utvinna olja från så kallad 'olje-sand' i Kanada har visat sig betydligt kostsammare, kapitalintensivare och mer miljöskadligt än vad man först föreställde sig."

Chris Martenson