UTGÅNGSLÄGET

7. FOSSILT I ÖVRIGT

Redan innan oljan börjat användas hade kol till stor del ersatt ved. Det var ju med kol som ångmaskiner eldades.

Till fossila bränslen hör även naturgas.

Peak Oil har nu inträffat.

Så när når vi fram till "Peak Coal" respektive "Peak Gas"?

BP beräknade 2009 att reserverna skulle räcka så här länge:

Olja - 42 år

Naturgas 61 år

Kol - 122 år.

Till bilden hör att Kina och Indien nu industrialiseras snabbt och att energianvändningen ökar i en accelererad takt.

Detta tyder på en "Peak fossil" ligger bara några decennier fram i tiden.

De fossila bränslena svarade år 2011 för cirka 80% av världens energiförsörjning.

 

"Kol och naturgas är också ... underkastade lågt-hängande-frukt-principen för utvinning."

"När det gäller energiavkastning nådde den inhemska kolproduktionen en topp i slutet av 1990-talet (mer kol bryts idag i råtonnage, men kolet är av lägre och stadigt sjunkande energiinnehåll)."

Richard Heinberg