UTGÅNGSLÄGET

2. OLJANS ROLL

 

"När olja först började användas för industriella ändamål vid förra sekelskiftet låg världens befolkning på 1,1 miljarder och segelfartyg korsade fortfarande haven vid sidan av kolångare. Sedan dess har världens befolkning ökat mer än 4 gånger, världsekonomin mer än 40 gånger och energianvändningen mer än 10 gånger."

Chris Martenson

 

Oljan intar en särställning bland energikällor genom fyra faktorer:

1. Mycket hög energitäthet

Många liknelser har gjorts för att illustrera har mycket energi som ligger inkapslat i en liter dieselolja eller bensin, vad det skulle motsvara i fysiskt mänskligt arbete.

Om en bilist exempelvis skulle få bränslestopp och tvingas knuffa sin bil en sträcka motsvarande vad han kunnat köra på en liter bränsle - det skulle motsvarar åtskilliga timmar av mycket hårt arbete!

Omräknat i mänskligt arbete kan en liter bensin motsvara ett värde av mer än 10.000 kronor!

"En 100-hästkrafters bil körande på motorvägen gör jobbet för 2.000 personer.

Om vi skulle lägga ihop kraften av alla bränsledrivna maskiner som vi förlitar oss på för att lysa upp och värma våra hem, transportera oss, och i övrigt fortsätta som vi vant oss vid, och sedan jämföra denna total med vad som kan genereras av människokroppen, skulle vi finna att varje amerikan förfogar över motsvarande 150 'energislavar' som arbetar för oss 24 timmar varje dag."

Richard Heinberg

2. Lätt att transportera

Bland fossila bränslen intar oljan till sin konsistens en mellanställning mellan kol och naturgas. Den är flytande, vilket gör den lätt att hantera. Den kan lagras i tankar och pumpas genom rör och slangar. Detta maximerar dess flyttbarhet.


3. Kan raffineras till flera olika bränslen

Råoljan ger inte bara drivmedlen bensin och diesel, den ger också flygfotogen, eldningsolja, och bunkerolja (fartygsbränsle). Raffinerad olja blir vidare smörjmedel samt bindemedel t.ex. för asfalt.


4. Kan användas för olika ändamål

Ca 10% av världens oljeproduktion utnyttjas i den petrokemiska industrin där den omvandlas till en myriad av plaster, färger, lacker, kosmetika, mediciner, lösningar, lim, syntetiskt gummi, syntetiska textilier, rengöringsmedel, osv.

Det finns knappast en apparat i våra hushåll som inte innehåller olika oljeprodukter. Bilar inte bara drivs med olja, de byggs även med olja.

"Oljans flöde är industrisamhällets blodomlopp.... Oljan är dessutom central råvara i snart sagt alla industrisamhällets produkter: kemikalier, kläder, förpackningar, elektronik, bilar, flygplan, infrastruktur (vägar, bredband, rör, etc.), skönhetsprodukter, tätningsmaterial, möbler, husgeråd, leksaker."

Björn Forsberg

Ca 95% av transporterna på jorden drivs idag med olja. Av den totala energianvändningen står oljan för nära 40%.

Vårt moderna industrisamhälle har byggts upp på riklig tillgång av billig olja.

 

"För civilisationen är oljan, kolet och gasen vad anabola steroider är för muskelbyggaren. Den fossila energin får ekonomin att pumpa på i en rasande takt, utan att någon hinner tänka på konsekvenserna."

David Jonstad