UTGÅNGSLÄGET

16. DUBBELT PROBLEM

Problemet är dubbelt:

• dels den stegvis alltmer påtagliga energibristen

• dels ett ekonomiskt system som kräver ständig tillväxt.

 

Detta öppnar för i princip två olika scenarior:

 

1. Mjuklandning

Priserna på olja går upp kraftigt, men det sker successivt. Det blir prisstegringar på inte bara olja och andra energislag - även livsmedelspriserna ökar.

Detta betyder iofs påtagliga problem, men dessa kan ändå vara hanterbara. Allt blir dyrare, men det är möjligt att anpassa sig och att överleva.

2. Krasch

Redan ett stopp för vidare ökning i energianvändningen kan dock omöjliggöra vidare ekonomisk tillväxt. Hela vårt kapitalistiska marknadssystem kan då komma i olag.

När människor inte längre vågar köpa som tidigare kommer vi in i en negativ spiral av minskad efterfrågan och lägre lönsamhet, färre arbetstillfällen och minskade inkomster. Detta ger minskade skatteintäkter.

Följden kan snart bli hyperinflation och massarbetslöshet, nedskuren samhällsservice och en galopperande brottslighet.

En sådan process kan utlösas redan vi en måttlig prisökning på olja, om det står klart att vad som kan förväntas därefter är bara ytterligare prisökningar.

Det är mycket osäkert om vårt ekonomiska system s.a.s. har en backväxel, eller ens ett neutralläge.

 

 

"Tillväxtens dilemma har rent ut sagt fångat oss mellan önskan om att upprätthålla ekonomisk stabilitet och ... behovet av att inte överskrida ekologins gränser.

Detta dilemma uppstår eftersom stabiliteten verkar kräva tillväxt, men  miljöpåverkan ökar i takt med den ekonomiska produktionen..."

"Den kapitalistiska modellen har ingen enkel väg att uppnå ett stabilt tillstånd. Dess naturliga dynamik driver mot endera av två tillstånd: expansion eller sammanbrott."

"Negativ tillväxt ('de-growth') är inte något stabilt alternativ, åtminstone inte under nuvarande förhållanden. Sjunkande efterfrågan från konsumenterna skulle leda till stigande arbetslöshet, sjunkande konkurrenskraft och en nedåtgående konjunkturspiral."

"... handeln sviktar och företagen drabbas av inkomstbortfall. Inkomsterna sjunker. Investeringarna minskar. Arbetslösheten ökar ännu mer... skatteinkomsterna sjunker när inkomsterna sjunker och färre varor säljs. Med de sänkta offentliga utgifter som följer hotar reala nedskärningar av de offentliga tjänsterna."

Tim Jackson