UTGÅNGSLÄGET

10. KÄRNKRAFT

Kärnkraft bygger på användning av uran. Det är en ändlig energikälla.

Till detta kommer att:

1. brytning av uran är mycket energikrävande

2. lagringen av kärnavfallet är energikrävande

3. utanbrytning är miljöförstörande, för stora landytor

4. kärnavfallet förblir giftigt under överskådlig framtid.

5. risk finns för reaktorhaverier. Trots alla försäkringar om extrema osannolikheter har sådana förekommit flera gånger i verkligheten. Inget talar för att svensk kärnkraft är säkrare än andra länders - snarare tvärtom!

Kärnkraften kan möjligen ses som del av en övergångslösning, men det är definitivt inte lösningen på vårt behov av el.

Till saken hör att när kärnkraften diskuterades i samband med folkomröstningen 1980 utgick alla parter ifrån förutsättningen att det gällde att tillgodose våra elbehov i Sverige.

Sedan har det visat sig att en stor del av den el som svenska kärnkraftverk producerar går på export.

"Uran - det vanligaste bränslet i konventionella reaktorer - måste brytas, och det finns i ändliga mängder. USA förfogar idag över tillräckligt med uran för drift av sina befintliga reaktorer de kommande 40 åren."

"Brytning av uranmalm, raffinering, och koncentration av den till klyvbart bränsle är alla mycket förorenande processer."

"Med full kostnadstäckning är kärnkraften den överlägset dyraste konventionella energiresursen."

"När tekniska fel inträffar kan reparationskostnader vara mycket högre än vad som är fallet med andra typer av kraftverk."

Richard Heinberg

 

"Ingen nation har löst problemet med kärnavfall. I naturen är sådant avfall farligt för alla former av liv, både genom direkt toxicitet och mutagenitet. I fel händer kan de bli instrument för terror. Naturen har ingen metod att göra dem ofarliga. De upplöses efter sin egen inre tidtabell, vilket kan vara decennier, sekel eller även millennier. Som biprodukter av kärnkraftsproduktion ackumuleras de ständigt, lagras under jorden eller i vattenbassänger i kärnreaktorernas yttre inneslutningar, i förhoppning att mänsklighetens tekniska och institutionella kreativitet en dag ska komma på ett bättre sätt att förvara dem."

Meadows/Randers