Mångkulturelle Stjernkvist

Nytt brev till Lars Stjernkvist, partisekreterare (s):

Om du i flera tidningsartiklar gått ut med anklagelser mot ett annat parti om att detta sprider lögner är det rimligt att du på förfrågan ska kunna precisera vad du syftar på. Detta gick inte att få via e-post, men på ABF-mötet den 1 april gav du en form av svar. Tyvärr gavs man som frågeställare ingen möjlighet till replik - ditt svar väckte ju nya frågor:

Du anförde två exempel på föregivna lögner från Sverigedemokraternas sida:

1. De förnekar att SD är ett "rasistiskt" parti.

2. De har givit spridning åt uppgifter om att invandringen till Sverige kostar närmare 300 miljarder kronor.

1. Ditt resonemang i det första fallet byggde på att SD motsätter sig ett "mångkulturellt samhälle" och förespråkar ett homogent Sverige. Gör man det är man "rasist". Och har man en annan uppfattning än vad du har, om innebörden av det ordet, då är man "lögnare".

Den traditionella innebörden av ordet "rasism" begränsar sig faktiskt till negativ särbehandling och/eller förespråkande av negativ särbehandling av människor beroende på deras rastillhörighet. Arbetet för ett mer homogent Sverige - i det läge vi nu befinner oss - kan rymma i stort sett tre moment:

A. Minskning av fortsatt invandring till Sverige.

B. Återvandring av en del som redan kommit hit (t.ex de som inte har skyddsbehov och inte klarar sin egen försörjning i Sverige, samt kriminella).

C. Integrering av första generationens invandrare, assimilering av andra generationens.

Med ditt resonemang ges ingen möjlighet att undgå anklagelser om "rasism" för den som i denna fråga har en annan uppfattning än din. Jag kan inte se att detta vittnar en vare sig tolerant eller demokratisk inställning.

2. Vad gäller invandringens kostnader har SD, som många andra, återgivit uppgifter från Lars Janssons bok "Mångkultur eller välfärd?". Janssons beräkningar gav siffran 267 miljarder kronor. Det ligger i sakens natur att sådana beräkningar kan hamna på olika belopp. Olika belopp har också förekommit i debatten. Bo Södersten gav i DN Debatt i vintras siffran 40 miljarder, Jan Ekberg har landat på 30 miljarder eller mer.

Detta behöver inte betyda att vare sig Jansson, Södersten eller Ekberg är "lögnare". Även om de alla skulle ha fel kan man utgå från att de efter bästa förmåga och sitt eget omdöme gjort någon form av beräkningar. Jag tror inte att någon av dem medvetet försöker vilseleda folk. Ditt sätt att resonera vittnar, tycker jag, om en obehagligt auktoritär inställning.

Om du nu ser det som att du själv här sitter inne med Sanningen, varför har du inte förmedlat denna? Vad är Det Rätta Beloppet?

Helene Björklund, s-politiker i Blekinge gick i mars 2004 ut med beloppet 8 miljoner. Så mycket skulle invandringen kosta. Även om vi förutsätter att det rör sig om ett skrivfel, och att hon menade 8 miljarder, dvs 8.000 miljoner, så är det ändå en anmärkningsvärt låg siffra.

Är 8 miljarder kronor en officiell siffra från (s)? Är det också din siffra, Lars Stjernkvist?

Eller ska även Helene Björklund räknas till "lögnarna"?


TILL SIST vill jag kommentera något som du hann upprepa ett otal gånger under ABF-mötet den 1 april. Du anklagade, med olika formuleringar, Sverigedemokraterna för att vilja dela in människor i olika grupper, med olika värde. SD skulle förespråka en gradering av människovärde och mänskliga rättigheter.

Jag vågar inte hoppas på att du vill medverka till attreda ut begreppen, men om det här finns en principiell skillnad mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tycker jag det är angeläget att denna tydliggörs.

I en bemärkelse är det ofrånkomligt, eller var intill nyligen okontroversiellt, att envar inte med automatik och utan motprestation har alla slags rättigheter.

1. Invandringen är sedan åtskilliga år reglerad, i varje fall i princip. Envar har inte rätt att bosätta sig i Sverige.

2. Rösträtt och svenskt pass följer med svenskt medborgarskap, och man blir inte svensk medborgare med mindre än att vissa kriterier uppfyllts. (en annan sak är oegentligheter här har förekommit)

3. Rätten till ATP stod i viss relation till inarbetade pensionspoäng. Än tydligare blir det med olika typer av privata försäkringar - rätten till ersättning beror på om man tidigare betalt in avgifter. Eller tag ett lönearbete: lön får man om man har arbetat, annars inte. Med andra ord: i flera sammanhang är rättigheter avhängiga av att man fullgjort skyldigheter.

Som en tidig arbetarrörelseparoll löd: "GÖR DIN PLIKT - KRÄV DIN RÄTT!"

Nu anar jag att vad du far efter är SD:s uppfattning av Sverige ska vara särskilt försiktigt med invandring av främlingar från kulturellt avlägsna länder. Detta borde inte vara kontroversiellt - det ligger helt i linje med tanken bakom första-asyllandsprincipen. Dvs flyktingar ska söka asyl i närmaste land, de ska få skydd i närområdet.

En anledning till särskild försiktighet är gjorda erfarenheter. De som invandrat från t ex Afrika eller muslimska länder har en lägre sysselsättninggrad och ett högre bidragsberoende, deras barn klarar sig sämre i skolan och blir dåligt integrerade i det svenska samhället. Dessutom finns hos dessa grupper en överrepresentation i brottslighet.

Detta är fakta. Sedan kan man välja att antingen ta hänsyn till dessa fakta eller att bortse från dem.

Jag kan hursomhelst inte se att den som väljer det senare alternativet därmed blir en moraliskt högre stående individ.


 Se vidare:

Mötesrapport

Stjernkvist och sanningen


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan