År 2006, april

 

Ytterligare en betygsskala

Ytterbyskolan i Kungälv har fäst vår uppmärksamhet på ett problem. Betyg sätts bara för kunskaper och färdigheter, inte för åsikter och moral.

På Ytterbyskolan ska man nu försöka komma tillrätta med denna brist genom att införa skrivningar i förmågan att "tillämpa grundläggande demokratiska värden i samhället". 1)

Envar inser genast att insatser av detta slag bör ske över hela Sverige, i samtliga skolor. Skolverket måste här ta sitt ansvar!

Samtidigt bör man se till att det blir ett enhetligt system, genom gemensamma nationella prov. Man måste helt enkelt införa ytterligare en betygsskala.

Utöver betyg för kunskaper bör betyg sättas för åsikter.

Till att börja med kan det införas på högstadiet och gymnasiet, för att senare omfatta även mellanstadiet och lågstadiet.


Då inställer sig nästa fråga: hur ska dessa prov vara utformade?

Jag har skissat på ett förslag:

Formulera ett antal påståenden, till vilka eleverna får förhålla sig genom att i olika grad instämma eller ta avstånd. Det kan vara lämpligt med fem grader, där helt rätt åsikt ger 5 poäng:

- instämmer helt

- instämmer delvis

- vet ej/neutral

- tycker inte riktigt så

- tycker inte alls så.

Vidare vill jag föreslå två block - ett med politiskt korrekta påståenden, ett med politiskt inkorrekta påståenden.

Antag att man tar med 10 påståenden i varje block, totalt 20. Då skulle den åsiktstestade kunna få maximalt 100 poäng.

Men var sätta gränsen för godkänt?

Här skulle man först kunna pröva testet på ledande regeringsföreträdare, representanter för övriga sex demokatiska partier, kända TV-ansikten och andra framstående opinionsbildare, för att få fram ett medelvärde i rätt åsikter.

Antag att detta värde hamnar på 94 poäng. Om man medger en differens på 10% kan gränsen för godkänt då sättas vid 85 poäng.


Jag har även arbetat fram ett utkast till en konkret test:

Till

Skolverket

Brister har visserligen framkommit beträffande svenska elevers kunskaper i kärnämnena.

Betydligt allvarligare är ändå de brister som är utbredda beträffande åsikter.

Nationella prov bör därför införas beträffande politiska åsikter.

Provet skulle kunna vara utformat enligt nedan, med två block på vardera 10 påstående att förhålla sig till, och där helt rätt åsikt på varje fråga ger 5 poäng ( ).


Block A: Politiskt korrekta påståenden

1. Midsommar är löjligt.

instämmer helt

o instämmer delvis

o vet ej, ingen åsikt

o tycker inte riktigt så

o tycker inte alls så

2. Mångkulturen är berikande.

3. De sju riksdagspartierna är demokratiska. Sverigedemokraterna är extrema och våldsamma.

4. De flesta svenskar är rasister.

5. Kränkningarna mot muslimer i Sverige är många och allvarliga.

6. Invandrares arbetslöshet beror bara på diskriminering från det svenska samhället.

7. Ungas våldsbrottslighet beror på fattigdom eller traumatiska barndomsupplevelser.

8. Det är en mänsklig rättighet att få bo i vilket land man önskar och att bli försörjd av dem som arbetar där. Sverige är ett rikt land, som har råd att vara generöst.

9. Den svenska flaggan representerar något negativt och farligt.

10. Alla danskar är fördomsfulla.


Block B: Politiskt inkorrekta påståenden

1. Vi svenskar existerar.

o instämmer helt

o instämmer delvis

o vet ej, ingen åsikt

o tycker inte riktigt så

tycker inte alls så

2. Invandringen till Sverige är omfattande

3. Många asylsökande saknar skyddsbehov, och är inte att betrakta som flyktingar.

4. Sverige ska ha en gränskontroll.

5. Resurserna i samhället är begränsade. Politik handlar om att prioritera.

6. Bakom Sveriges välstånd ligger människors arbetsinsatser.

7. Individer har ett eget ansvar för sina handlingar. Brott ska bestraffas.

8. Judar har stor makt över svenska massmedia.

9. I Sverige tar sig svenskfientlighet allvarligare uttryck än främlingsfientlighet.

10. Lagom är bäst.


 Stockholm, den 1 april 2006

Jan Milld


 Den fullständiga åsiktstesten, som pdf-fil

 


1) Möjligen inspirerat av Levande historias kartläggnng av antisemitismen i Sverige.


  

  Jan Millds hemsida