År 2002, vecka 4

 

Kvalitet i skolan

På Skolverket finns det en avdelning för "kvalitetskontroll", med en särskild chef. Detta framgick av nyhetsinslag i TV för drygt en vecka sedan.

Det verkar dock inte som att denna avdelning ägnar sig åt vad jag, och förmodligen många med mig, kunde förvänta sig. TV-inslaget handlade om hur Skolverket kritiserade en Livets-Ord-skola. Kritiken gällde bl.a. att skolan höll sig med ordningsregler och att den elev som bröt mot dessa kunde tvingas lämna skolan. Detta stod, menade kvalitetsavdelningen, i strid mot principen om "alla människors lika värde".

Vad avdelningen vänder sig mot är tydligen inte förekomsten i sig av ordningsregler i skolan, utan att sanktioner sätts in när det bryts mot dessa. Men hur ska ordningsregler annars kunna upprätthållas?

Det är ju här vi har själva kärnan - naturligtvis! - till den dåliga kvalitén i den svenska skolan. Orsaken till att alltfler elever inte lär sig vad de ska är att det saknas en undervisningssituation, på grund av för mycket stökighet och för litet självdisciplin.

I praktiken har vi tydligen på Skolverket en avdelning för att bevaka låg kvalitet i skolundervisningen. Tag bort denna avdelning, och det blir kanske ett lyft! Detta kommer dock inte att ske, eftersom det här ingår i garn av politisk korrekthet.

Här kan man ana hur invandringen fått en dubbelt negativ effekt för den svenska skolan. Dels är det främst invandrarelever som står för ordningsproblemen. Dels har vi fått detta krav, om att inte ställa krav.

Antag att det bara funnits etniskt svenska elever i våra skolor och det i något sammanhang blivit aktuellt med disciplinära åtgärder - skulle det då ha anförts invändningar med hänvisning till "alla människors lika värde"?


Ett fall i tiden är också den där rektorn i en skola i Karlstad som slog larm om en skolkatalog. På något klassfoto för högstadielever hade den svenska flaggan funnits med. Detta var för rektorn liktydigt med ett "rasistiskt budskap".

"Värdegrundsfrågorna är akuta och aktuella i skolan i dag, så det här är en högprioriterad fråga i chefsgruppen", säger en skolinspektör med anledning av det inträffade.

Denna "värdegrund" anger bl.a: "den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald..."

Jag tänker på USA. Där förekommer landets flagga som en självklarhet i varje sammanhang. Varför ska vår flagga i Sverige anses representera något ondskefullt?


I denna skolans "värdegrund" anges också: "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."

Den verklighetsbakgrund där dessa föresatser ska tillämpas är att svenska ungdomar ofta blir hotade och förnedrade av unga invandrare i gäng. Vad betyder då "intolerans"? Förvisso finns här något att ta upp i en "öppen diskussion"...

När jag gick i gymnasiet på 60-talet var "kritiskt tänkande" ett honnörsord. Jag vet inte hur det är idag.


Men även för oss som är vuxna idag och skolade i ett förment "kritiskt tänkande" - hur blev egentligen utfallet? Vad skulle en kvalitetskontroll ge vid handen?

Vi lever i en situation av internationell konkurrens, vilket märks allt tydligare. Mycket av svensk tillverkningsindustri har flyttat ut till låglöneländer.

Chansen för svensk ekonomi ligger då i att vårt land istället kan hävda sig inom högteknologiska och mer kunskapsintensiva sektorer.

Detta förutsätter ett utbildningssystem som lyckas bättre än andra.

Sverige befinner sig med andra ord i en rävsax. Ändras inte kursen kan vi emotse ett rejält magplask. Detta borde var möjligt för envar att se.


Tyskland bombades sönder och samman 1945, städerna förvandlades till grushögar och produktionsanläggningar förstördes. Skenbart var man återförda till ett u-lands nivå.

Ändå kunde Tyskland resa sig inom loppet av ett decennium. Hur förklara detta? En delförklaring var en Marshallplan och amerikanska dollar, men det hade inte gått utan kvalitéer hos det tyska folket: kunskaper, färdigheter och ett jävlar-anamma.

Frågan är: skulle Sverige klara att resa sig lika snabbt efter en statsbankrutt?


 Se vidare:

Maktens nätverk


 

  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT