BOKRECENSION

 

"Vi ser en perfekt storm av konvergerande kriser som tillsammans utgör ett vattendelande ögonblick i historien för vår art."

"… tillväxten är slut pga en konvergens av tre faktorer – … uttömning av resurser, miljöpåverkan, och systematiska ekonomiska och monetära misslyckanden. En enskild faktor kan emellertid spela en nyckelroll i att föra en ålder av expansion till ett slut. Denna faktor är oljan."

"Vi vande oss vid att se som självklar det som i själva verket var en extraordinär situation. Den blev det normala."

"Vi kan överleva slutet på tillväxt, och kanske göra det bra, men bara om vi erkänner det för vad det är och agerar därefter."

"Bidragen från de alternativa ekonomer kan delas in i tre breda kategorier:. Kritiken av det existerande ekonomiska systemet, förslag till ett alternativt system och strategier för att göra övergången från det ena till det andra".

 

 

"The End of Growth" av Richard Heinberg

"När diskussionen handlar om ekonomi fokuserar det mesta av talet på pengar – priser, löner och räntor. Men hur viktigt pengar än är i ekonomi, är energi än mer grundläggande. Utan energi händer ingenting – helt bokstavligt. Energi är inte bara en handelsvara, det är förutsättningen för all verksamhet. Utan energi, ingen ekonomi."

"… Tillväxten kommer tillbaka. Det är verkligen vad alla förutsätter. Det är en fråga om ‘när’ och inte ‘om’ tillväxten åter tar fart.
Men det finns sällan erkända yttre faktorer till finansiella och monetära system som effektivt stryper försök att åter få igång tillväxt. Dessa faktorer … gränser för olja och andra energiresurser, såväl som mat, vatten och mineraler."

"The End of Growth" av Richard Heinberg är utgiven år 2011, omfattar 300 sidor och är på engelska. Den finns på Ad Libris, där den kostar bara 128 kr.

Denna bok lägger mer tonvikt vid ekonomi än Heinbergs tidigare böcker. Texten här blir inte så mycket en recension som ett axplock av tänkvärda citat ur boken.

"Ekonomer generaliserar bara utifrån sina erfarenheter,. De kan peka på årtionden av stadig tillväxt under den senaste dåtiden, och de projicerar bara den erfarenheten in i framtiden Dessutom har de teorier för att förklara varför moderna marknadsekonomier är immuna mot de typer av begränsningar som håller tillbaka naturliga system: de två viktigaste har att göra med ersättning och effektivisering".

"Att finna ersättningsresurser och öka effektiviteten är onekligen verksamma anpassningsstrategier i marknadsekonomier. Inte desto mindre är frågan alltjämt hur länge dessa strategier kan fortsätta att fungera i den verkliga världen - som styrs mindre av ekonomiska teorier än av fysikens lagar. I den verkliga världen, har vissa saker inga ersättningar, eller så är ersättningar för dyra, eller fungerar inte bra, eller kan inte produceras tillräckligt snabbt.

Och effektivisering följer en lag om avtagande avkastning, de första vinsterna är vanligtvis billiga, men varje ytterligare tillkommen vinst tenderar att kosta mer, tills ytterligare vinster blir oöverkomligt dyra."

"Slutet av tillväxt betyder inte nödvändigtvis att vi har nått slutet av kvalitativa förbättringar i mänskligt liv."

"Övergången till en icke-tillväxt-ekonomi är oundviklig, men det kommer att gå mycket bättre om vi planerar för det snarare än att bara beskåda i förfäran hur institutioner som vi kommit att förlita oss på misslyckas, och sedan försöka improvisera en överlevnadsstrategi i deras frånvaro."

"... moderna industriella ekonomier - särskilt den amerikanska - har kommit att likna kasinon, där en betydande del av den ekonomiska aktiviteten tar formen av spekulativa satsningar på vadslagning om ökning eller minskning i värde av en samling verkliga eller illusoriska tillgångar."

"... Valutaenheter är i huvudsak fordringar på arbetskraft och naturresurser - och när dessa fordringar växer, och när resurser börjar sina, kommer till slut de återstående medlen att vara otillräckliga för att tillfredsställa alla befintliga penningfordringar."

"... Den mänskliga ekonomin finns inom och är helt beroende av naturen, .."

"På ett eller annat sätt - antingen genom planering och metodiska reformer eller genom kollaps och misslyckande - vår ekonomi är förutbestämd att krympa, inte växa."

"Ekonomer   i huvudfåran ser vanligtvis tömning av tillgångar som inkomst, medan de bortser från värdet av själva tillgångarna .... en ekonomi som inte högt beskattar utvinning av icke förnybara resurser är som en arbetslös person som snabbt spenderar ett arv."

"Antropologiska bevis för existensen av icke-ekonomiska motiv hos människor är viftas helt enkelt bort. Tyvärr tenderar människor att agera som de förväntas och är betingade att agera;"

"... Bubblor är ett fenomen vanligen knutna till spekulativa investeringar. Men i en vidare bemärkelse har hela vår ekonomi antagit egenskaperna av en bubbla eller ett Ponzi system. Det beror på den blivit beroende av häpnadsväckande och ständigt växande mängder av skuld , ... ... skuld som aldrig kan återbetalas,. skuld som representerar anspråk på kvantiteter av arbetskraft och resurser som helt enkelt inte existerar."

"Spekulativa investeringar har blivit en accepterad metod som lärs ut i ledande universitet och har institutionaliserats i världens största företag."

"... fossila bränslen har visat sig vara energikällor med högst önskvärda egenskaper, de kunde utvinnas ur jordskorpan ganska billigt (åtminstone i början), de var flyttbara, och de levererade mycket energi per viktenhet och/eller volym - i de flesta fall mycket mer än veden som folk hade varit vana att använda.

Olja har den särskilda fördelen av att vara flytande, vilket innebär att det lätt kan lagras i tankar och pumpas genom rör och slangar. Detta maximerar effektivt flyttbarhet. Som ett resultat har oljan blivit grunden för världens transportsystem, och därmed världshandeln. Om oljan upphör att flöda, kommer global handel som vi nu känner till att stanna av.

Uttrycket 'Peak Oil' är ofta missförstådd som en total förbrukning av oljetillgångar - tar slut. I själva verket betyder det bara den period då produktionen av olja når sin maximala utvinningstakt före den oundvikliga nedgången. "

"... världen ser slutet på billig olja, inte olja i sig."

"... olja som är tillgänglig för exportmarknaden kommer att krympa betydligt snabbare än världens totala oljeproduktion, eftersom oljeproducenterna kommer att fylla den inhemska efterfrågan innan man tillhandahåller utländska köpare, och många oljeexporterande länder har en hög tillväxttakt i inhemsk efterfrågan."

"Kol och naturgas är också ... underkastade lågt-hängande-frukt-principen för utvinning."

"När det gäller energi avkastning nådde den inhemska kolproduktionen en topp i slutet av 1990-talet (mer kol bryts idag i råtonnage, men kolet är av lägre och stadigt sjunkande energiinnehåll)."

"Det är högst osannolikt att hela världen någonsin kommer att nå en amerikansk eller ens europeisk nivå av energiförbrukning, och redan bibehållande av nuvarande nivå av energianvändning kommer att kräva stora investeringar ..."

"... konsekvenserna av den nuvarande ekonomiska krisen kan inte fångas av arbetslöshetsstatistiken och fastighetspriser. Försök att åter få igång tillväxten kommer ofrånkomligen att kollidera med naturliga gränser som helt enkelt inte svarar på stimulanspaket och räddningsaktioner."

"Hittills har dynamiken i tillväxten har gjort det möjligt för oss att ligga steget före de akumulerande miljökostnaderna. När tillväxten upphör, kommer miljöräkningarna på våra två senaste århundraden av manisk expansion precis som våra bankkonto töms."

"Specialisering går hand i hand med urbaniseringen, och under de senaste decennierna har ubaniseringen varit beroende av ett överskott av jordbruksproduktion genom industrialiseringen av jordbruket, vilket i sin tur är beroende av billig olja."

"Men ta bort billig energi och det blir mer kostnadseffektivt att utföra ett växande antal uppgifter lokalt och med muskelkraft än en gång. När energin blir allt dyrare kommer därför en mottrend sannolikt att växa fram: generalisering. Som våra förfäder för ett sekel sedan eller mer kommer de flesta av oss att behöva de typer av kunskaper och färdigheter som kan anpassas till ett brett utbud av praktiska uppgifter."

"Framgångsrik anpassning kommer att kräva ekonomiska re-lokalisering och en vid inställning till problemlösning .... kommer att innebära att förlita sig mer på lokala resurser och produktionskapacitet, och att kunna utföra ett bredare spektrum av uppgifter."

"USA har den snabbast växande befolkningen i något industrialiland - främst på grund av invandring ..."

"Ytterligare nedgångar i den amerikanska ekonomin kommer att ändra den allmänna opinionen till att vilja begränsa invandringen och befolkningsökningen."


"Tyvärr har debatten inte tagit hänsyn till en viktig fråga: Vilken befolkningsnivå kan USA klara? I de flesta avseenden överskrider landet redan sina resurser, så att framtida generationer kommer att ha begränsad tillgång till rent vatten, bördig jord, och användbara mineraler. Att tillföra fler människor genom invandring stjäl helt enkelt ytterligare från våra barnbarn. "

"Befolkningsfrågan har blivit mycket politiserad, och de som argumenterar för kontroll av befolkningstillväxten blir ofta demoniserade som elitistiska, rasistiska eller kvinnohatare. Detta är tragiskt, eftersom den pågående debatten har förmått mänskligheten att låta bli  att ta itu med problemet alldeles för länge."

"Utan billigt transportbränsle, börjar nyttan av globaliseringen att försvinna, ... knapp och dyr olja undergräver också projektet att industrialisera jordbruket och gör byggande av motorvägar meningslöst."

"... Under de kommande decennierna kommer elasticitet att vara viktigare än ekonomisk konkurrenskraft.

Urbaniseringen, industrialiseringen av livsmedelssystem, och byggandet av motorvägar kan ha bidragit till BNP på kort sikt, men de har skapat social utsatthet på längre sikt. "

"Alla världens länder måste fortsätta att lösa grundläggande mänskliga problem (dvs. att tillhandahålla mat, utbildning, hälsovård och säkerhet)"

"... Ett större behov av motståndskraft (vilket innebär mer mångfald, sammankoppling och överflöd i grundläggande samhälleliga stödsystem)"

"Motståndskraft (anpassningsförmåga, överflöd, mångfald och sammanlänkning)"

"Ett av de grundläggande problemen med marknader, erkänt av nästan alla ekonomer, är tendensen hos företag att externalisera kostnader."

"Över längre tidsperioder, kommer våra mest värdefulla personliga tillgångar att vara fungerande lokalsamhällen bestående av människor som trots sina olikheter, är villiga och kan arbeta tillsammans för att lösa problem och maximera möjligheter.

Underhållet av den sociala sammanhållningen måste vara vår enskilt högsta prioritet i en framtid av växande ekonomiska och miljömässiga utmaningar. "

"Hopkins ...
• Om vi väntar på regeringarna, blir det för lite och för sent

• om vi agerar som individer, blir det för lite

• men om vi agerar som samhällen, kan det vara precis lagom, precis i tid."

"Jag kan tyckas ha gått långt i mitt sätt att fokusera obarmhärtigt på negativa utsikter, bortsett från möjligheter samtidigt som jag betonat begränsningar och gräsliga resultat.

Det har varit nödvändigt att framställa frågorna på detta sätt eftersom slutet av tillväxten är en i sig obehaglig föreställning så de flesta människor är obenägna att tänka på det, förnekar bevis för att det sker och undviker att begrunda dess konsekvenser, såvida det inte presenteras som ett vattentätt fall."

Jan Milld

september 2011