UTGÅNGSLÄGET

19. SPECIELLT SVERIGE

Sverige är i flera avseenden speciellt, vilket kan göra att en internationell finanskollaps slår särskilt hårt mot oss:

1. Exportberoende

Sverige har efterhand utvecklat ett allt större exportberoende. Om efterfrågan från utlandet på svenska produkter plötsligt viker kan det slå hårt i form av både ökad arbetslöshet och minskade statsinkomser.

2. Skuldsättning

Svenska hushåll är, pga situationen på bostadsmarknaden, mer skuldsatta än vad som är fallet i andra länder. Vid en kris kan följden bli fallande huspriser, minskade inkomster och en skuldfälla som gör att familjer blir bostadslösa.

3. Utgifter för stat och kommun

Den svällande byråkratin och den höga andelen personer som lever på bidrag ger höga fasta utgifter för samhället.

4. Mjukiskultur

Sveriges många år av välfärd och materiell trygghet har påverkat uppväxande generationer. Många förväntar sig att bli försörjda av samhället, har svårt att tänka sig eget hårt och uthålligt arbete till låg lön.

I denna kultur kan ingå samtidigt en kravfullhet utåt och en egen inlärd hjälplöshet.